Valgprogram 2019-2023

Vedtatt på programmøte i Hol Venstre 12. juni 2019

Vår valgkampbrosjyre kan du lese her

1. Ta vare på naturen

Naturen har en egenverdi, og er samtidig vår viktigste ressurs. Vakker natur, ren luft, gode rekreasjonsmuligheter og et trivelig og godt tilrettelagt nærmiljø trekker besøkende og nye innbyggere til kommunen vår. Slike kvaliteter er ikke en selvfølge. Naturen må vernes om i et langsiktig perspektiv, for framtidige generasjoner og for naturens eget ve og vel.

Vekst og vern – arealpolitikk

Hol Venstre vil at Hol kommune skal prioritere økologiske og sosiale mål i et langsiktig perspektiv. Utbyggingstempoet i Hol Kommune er høyt, og skjer ofte gjennom mange mindre reguleringsplaner. Hol Venstre ønsker en mer helhetlig oversikt over konsekvenser av utbygging. Vi må være langsiktige i arealpolitikken, slik at ikke mulighetene for kommende generasjoner forringes. Et godt miljø skaper trivsel for både fastboende og tilreisende.

Hol venstre vil:

 • verne om urørte naturområder – prioritere begrenset og konsentrert bebyggelse og sikre grønne friarealer ved utbygging.
 • ha mer helhetlig planlegging og grundigere konsekvensvurdering av utbygging for miljø, natur, stier, løyper, offentlig infrastruktur, trafikkavvikling og det sosiokulturelle miljø.
 • ha tydeligere visualiseringer i reguleringsplaner for å kunne vurdere de visuelle effektene av utbygging bedre.
 • at Hol kommune aktivt bruker utbyggeravtaler for å dekke fellesskapets utgifter ved utbygging.
 • bruke urbant jordskifte som virkemiddel for å løse utfordringer med grunneiermotsetninger.
 • prioritere regulering av flere boliger sentralt på Geilo.
 • søke offentlig-privat samarbeid for å få flere boligtomter i alle grender tilgjengelig på markedet.

 

Grønn infrastruktur og miljøvennlig samferdsel

I tettstedene i Hol bør det naturlige førstevalget for å komme seg rundt i nærområdet være til fots, på sykkel, ski, spark eller lignende. Hol kommune må tilrettelegge for godt tilrettelagte gang- og sykkelveier, stier og løyper og miljøvennlige trafikkløsninger. Det bør være mulig å bevege seg rundt i kommunen uten bruk av egen bil.
Hol Venstre mener at Bergensbanen må være en nasjonal transportåre av aller største viktighet i tiår fremover. Jernbanen må styrkes b.la gjennom arbeidet med Geilo stasjon, og det må arbeides inn mot sentrale myndigheter for å sikre at mest mulig tungtransport går på bane, og ikke veg. Riks- og fylkesvegene gjennom kommunen er viktige for både næringsliv og innbyggere, og Hol Venstre vil arbeide inn mot sentrale myndigheter for å sikre et godt veitilbud til, fra og gjennom kommunen.

Hol Venstre vil:

 • gjøre det lettere og mer attraktivt å bevege seg med sykkel, ski, spark og til fots, ved å prioritere videreutvikling av gang- og sykkelvei- og sti- og løypenettet.
 • sikre god merking, skilting og naturvennlig tilrettelegging av stier og turløyper.
 • opprettholde det kommunale tilskuddsnivået til sti- og løypenemndene.
 • arbeide for flere ladestasjoner for el-biler og el-sykler.
 • jobbe for bedre trafikkavvikling i Geilo sentrum og for at det skal bli mest mulig bilfritt.
 • påvirke fylkeskommunen for å bedre kollektivtilbudet i Hallingdal, samt jobbe for kollektivløsninger innenfor kommunen.
 • påvirke sentrale styresmakter slik at Bergensbanen utvikles til hovedtransportåren for person- og godstransport til, fra og gjennom kommunen.
 • tilrettelegge for at flere fastboende og turister kan reise med jernbane.
 • arbeide for en mer miljøvennlig og stabil vinterkryssing over riksveg 7 Hardangervidda.
 • påvirke fylkeskommunen for å sikre godt vedlikehold og stabil trafikkavvikling på fylkesveg 50.
 • at Hol kommune skal prioritere miljøvennlige biler ved innkjøp/leasing.
 • kartlegge muligheter for innsparing og utslippskutt på kommunal vare- og persontrafikk.

 

Energi og miljø

Hol Venstre vil:

 • prioritere effektivisering og utbedring av eksisterende vannkraftverk, fremfor utbygging av nye/urørte vassdrag og fossefall.
  • Hol Venstre er imot utbygging av Godfarfoss.
 • legge til rette for energieffektivisering og -sparingstiltak hos forbruker.
  • Reetablere energitilskuddsfondet.
 • jobbe for tilskudd til tilpasning til klimaendringer i jordbruket.

Viltforvaltning

Hol Venstre vil:

 • styrke fagligheten i viltforvaltningen for å sikre bærekraftig beskatning. Lokal erfaring og kompetanse bør i større grad utnyttes, likeså faglige innspill fra ulike fagmiljøer
 • at kommunen skal føre en politikk som følger opp regionale planer for våre nasjonale villreinområder og bevarer villreinens leveområder i et langsiktig perspektiv
 • Sikre Nordfjellas vernede arealer mot utbygging i CWD-perioden

 

2. Arbeidsplasser er nøkkelen

Vi trenger en positiv befolkningsutvikling, og arbeidsplasser er nøkkelen! Går det bra med næringslivet i Hol, vil vi også kunne yte en sterkere offentlig satsing. Fremtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Hol Venstre vil stimulere til kreativitet og samarbeid hos bedrifter og gründere i kommunen for å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Næringstiltakene bør stimulere småbedrifter og et mangfoldig og miljøvennlig næringsliv. Hol Venstre ønsker å vri næringspolitikken slik at den blir mer spisset inn mot utvikling av nye kompetansearbeidsplasser. I tillegg vil vi legge til rette for større samspill mellom næringer hvor vi allerede har etablerte fagmiljøer. Målet vårt er et kreativt og verdiskapende Hol som utvikler verdiene våre uten at det forringer mulighetene for kommende slekter.

Hol Venstre vil:

 • at nasjonalparktankegangen og prinsippene for bærekraftig reiseliv skal prege nærings- og reiselivsutviklingen i Hol.
 • prioritere bruk av næringstilskuddet på tiltak som tar sikte på å skape større samspill mellom næringsaktører i Hol. En større del av næringstilskuddet bør gå til fellestiltak som skaper samarbeid, synergieffekter og nye arbeidsplasser.
 • at Hol kommune skal satse spesielt på å utvikle kompetansemiljøer og flere arbeidsplasser i krysningspunktene mellom reiseliv, kulturnæring, idrett, helse, grønn energi, naturforvaltning og landbruk. Dette er områder vi allerede er sterke på og som er godt egnet til å skape flere arbeidsplasser.
 • stimulere til produksjon av lokal og økologisk mat. Lokal mat er en viktig identitetsmarkør og premissgiver for reiselivet i Hol.
 • arbeide for å sikre jordvernet og arbeide for å opprettholde kulturlandskapet.
 • at Hol kommune søker å inngå partnerskap med private aktører for å etablere fleksible næringslokaler og kontorplasser.
 • utvikle kommunale eiendommer og ledige bygninger for næringsvirksomhet gjennom partnerskap med næringslivet og frivillige aktører.
 • sette i gang kommuneplanarbeid for å regulere flere næringsområder.
 • at Hol Kommune aktivt oppsøker næringsdrivende med tilknytning til Hol med tanke på å etablere flere bedrifter og arbeidsplasser i kommunen.
 • videreutvikle og sikre forutsigbarheten i partnerskapsavtalen med Visit Geilo.
 • fortsette å støtte opp om Norsk Reiselivsfagskole på Geilo.
 • at Hol Kommune skal bli flinkere til å søke offentlige tilskudds- og utviklingsmidler, alene og i samarbeid med andre aktører.
 • arbeide for at Hol og Ål i enda større grad utveksler erfaringer innen viktige næringer som landbruk, turisme og grønn energi.

3. Grendeutvikling – Gode og trygge lokalsamfunn

Hol er en stor kommune i utstrekning. Venstre ønsker å sikre gode oppvekstmiljøer i alle deler av kommunen. Vi ønsker varierte bomiljøer, tilpasset ulike ønsker, muligheter og behov – eller ulike livsfaser. Geilo er vårt største tettsted og må sikres en utvikling som et trygt og trivelig bosted, samtidig som også grender i flere deler av kommunen skal utvikles til det beste for innbyggerne. Næringer og arbeidsplasser i ulike sektorer, kan passe i ulike bygder, for eksempel krever landbruk, småindustri og restauranter litt forskjellig type areal og tilrettelegging.

Hol Venstre vil:

 • i begynnelsen av perioden ta kontakt med alle grendeutvalgene i Hol kommune, for å få innspill til hva som er viktige områder for dem i neste fireårsperiode.
 • jobbe for at det skal være gode oppvekstmiljøer i alle grender i Hol kommune, der det er lett å bevege seg og trivelig å oppholde seg. Det kan være ulike former for offentlige og private tilbud i ulike grender, tilpasset grendas egenart.
 • arbeide for at kommunen tar ansvar for at det finnes boligtomter tilgjengelig for dem som vurderer å etablere seg i Hol kommune.
 • ved en eventuell kommunesammenslåing, arbeide for å utvikle grende- og tettstedsutvalgene som politiske instrumenter. Dette for å sikre at demokrati og deltakelse opprettholdes på minst samme kvalitetsnivå.

4. Demokrati og medvirkning

For oss i et sosialliberalt parti er frihet, rettferdighet og personlig ansvar de mest grunnleggende verdiene. Vårt politiske utgangspunkt er at ethvert menneske skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet.

Innbyggerne i Hol er medeiere i kommunen. Derfor skal Hol kommunes institusjoner være redskaper for innbyggerne, og ikke motsatt. Av samme grunn arbeider Venstres politikere for åpenhet, ryddighet og folkelig deltagelse i alle politiske prosesser i Hol kommune: Våre politikere skal lytte til og lære av innbyggerne. Alle berørte parter skal ha mulighet til å fremme sitt syn og våre politikere vil lytte til ekspertise i utredningsprosessene.

Hol Venstre vil:

 • sikre åpenhet, ryddighet og rettferdighet i all kommunal forvaltning.
 • arbeide for maktspredning og aktiv deltagelse i de kommunale prosessene. Avholde årlige innbyggermøter i grendene og arrangere debattmøter om viktige utviklingsspørsmål.
 • ha ny gjennomgang av delegasjonsreglementet og budsjettprosessen for å bedre informasjonsflyten mellom administrasjon og politikere.
 • styrke de folkevalgtes ansvar i Hol kommunes budsjettprosesser.
 • innvilge færre reguleringer og dispensasjoner som bryter med og dermed undergraver det langsiktige planverket i kommunen.
 • foretrekke en løsning med mer samarbeid med Ål og de andre Hallingdalskommunene fremfor en stor Hallingdalskommune.

 

5. Økonomisk ansvarlighet

For Hol Venstres politikere er det viktig å vise ansvarlighet i den økonomiske politikken og tenke langsiktighet i alle tiltak. Vi vil arbeide for at driften av Hol Kommune balanseres til et bærekraftig nivå.

Hol kommune er en av Hallingdals største arbeidsgivere. Gode arbeidsvilkår og et trygt arbeidsmiljø er grunnleggende for å kunne utføre arbeidet og yte service med den kvalitet bygdas innbyggere har krav på. Venstres representanter vil sikre gode arbeidsvilkår. Kommunens ansatte må få mulighet til å kunne følge opp de krav som stilles, og Venstre vil arbeide for at det gis tilbud om opplæring og mulighet for kompetanseutvikling.

Hol Venstre vil:

 • at Hol kommune bruker eiendomsskatten til å korrigere ustabile inntekter. Innføringen av eiendomsskatt fra 2016 vil bidra til at vi i fremtiden kan nedbetale gjeld, sikre satsing på stier og løyper og bidra til god samfunnsutvikling i hele kommunen.
 • arbeide for nøkternhet i investeringene.
 • sikre en nøktern og ansvarlig drift av Hol Kommune. Vi må få bedre kvalitet ut av de kronene som blir bevilges. Omstilling må vurderes grundig ut fra langsiktige virkninger.
 • fortsette arbeidet med å redusere sykefraværet i Hol Kommune.
 • iverksette ulike tiltak for å øke trivsel og stolthet over egen arbeidsplass for kommunens ansatte.

6. Kultur og oppvekst – Kunnskap, utfoldelse og like muligheter

Utdanning er investering i fremtiden. Hol Venstre vil satse på en opplæring hvor elevene får god faglig opplæring tilpasset deres behov. Dette forutsetter fagpersonale i skoler og barnehager med høye faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Våre politikere vil arbeide for at tilpasningen av driften i kultur- og oppvekstsektoren foregår gjennom grundige og effektive prosesser med godt samspill mellom ansatte, politikere og administrasjon

Barnehage, skole og oppvekst

Hol Venstre vil:

 • sikre tilstrekkelig med barnehageplasser, hovedsakelig i lokalmiljøet.
 • styrke den sosiale kompetansen i skolen ved å ansette miljøterapeuter o.l.
 • innføre redusert undervisningsplikt for kontaktlærere.
 • sikre den faglige kompetansen i barnehager og skoler og mulighetene for videreutdanning av personale.
 • at Hol Kommune tilbyr alternative opplæringsarenaer for elever som har behov for det.
 • styrke lokal identitet i skole og barnehage.
 • videreføre Skarveskolen og legge til rette for utendørsaktiviteter i undervisningen.
 • intensivere arbeidet for trygghet og trivsel på skolene våre.
 • systematisere det tverrfaglige psykososiale arbeidet i skolen.
 • at Hol kommune skal tilby lavterskel fritidsaktiviteter for barn og ungdom og videreføre ungdommens kulturmønstring.
 • se på løsninger for å etablere lokal kollektivtransport for barn, ungdom, eldre og andre med behov.
 • vektlegge skolefaglige og pedagogiske prinsipper i eventuelle strukturdiskusjoner.

Kultur

Hol Venstre vil:

 • at Hol kommune skal tilby et bredt spekter av kunst-, kultur-, dans- og musikkuttrykk i Kulturskolen
 • at Kulturskolen skal tilby undervisning i egnede lokaler også utenfor Geilo
 • realisere utvikling av skole- og idrettsområdet på Geilo i samarbeid med Geilo idrettslag og NTG
 • at Hol Kommune fortsatt inngår driftsavtaler med frivillige organisasjoner
 • arbeide for en god utnyttelse av Ål kulturhus som dalens storstue. Arbeide for bedre kollektivforbindelse på ettermiddag/kveldstid
 • ha fokus på kulturminner og arbeide for en bevissthet omkring fortidsminner som viktige både for å kjenne vår historie, i undervisning og i næring. Ustedalen er et eksempel på et område der natur- og kulturpark er et begrep en gjerne kan bruke. Slike rikdommer kan trekke folk til våre områder også de neste tiåra
 • arbeide for at Hol kommune får en vennskapskommune i Sør, for eksempel i Bolivia. Andre kommuner har hatt suksess med slikt samarbeid, en har tatt det beste fra begge steder med seg i utviklingen mot framtidssamfunnet.

 

7. Helse og sosial – Mennesker i sentrum

Venstre ønsker gode offentlige velferdstjenester. Hol Venstre vil prioritere forebyggende arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse for alle i Hol kommune. Våre politikere vil jobbe for å styrke helsefremmende lavterskeltilbud for unge, voksne og eldre i Hol kommune, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Hol venstre ønsker tilgjengelighet og inkludering for alle som bor i eller besøker vår kommune. Det er viktig at Hol kommune allerede nå begynner å forberede seg på økt behov for helsetjenester når eldrebølgen slår inn.

Hol Venstre vil:

 • Fokusere på folkehelse: Det må satses på forebygging for å sikre trygghet, trivsel og spare kostnader.
 • Videreutvikle frivilligsentralen og støtte frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid.
 • at kommunen foretar grundig kartlegging av fremtidig areal- og kompetansebehov for å være godt rustet til eldrebølgen.
 • funksjonsdeling mellom Høgehaug, Geilotun og Hallingdal Sjukestugu.
 • fortsatt satse på Hallingdal Sjukestugu som lokalmedisinsk senter.
 • styrke helseetatenes tverrfaglige arbeid inn mot skolen.
 • støtte ”Gå til skolen” -aksjoner o.l. for redusere foreldrekjøring til skolen.
 • øke tilgjengelighet og inkludering for alle, ved universell utforming av offentlige bygg, arenaer og sentrumsnære friluftsområder
 • styrke administrativ ressurs til dag- og velferdssenter.
 • styrke ressurs til kreftkoordinator.