Valgprogram: Helse og omsorg

Alle som trenger omsorg skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet, og vil redusere behovet for institusjonsplasser.

For de som opplever omfattende helsesvikt, er sykehjem et nødvendig tilbud. Venstre vil styrke sykehjemstilbudet i Rana ved å øke grunnbemanningen og styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene. Flere heltidsstillinger og faste ansatte er også viktig.

En trygg og verdig alderdom

Retten til å bestemme over egen hverdag gjelder uavhengig av alder, og eldre som ønsker og kan bo hjemme med tilpasninger i boligen skal ha muligheten til det. Eldre som ikke lenger ønsker å bo hjemme skal få tilbud om omsorgsboliger. Eldre som bor på institusjon skal være trygge på at tjenestene de mottar holder høy standard, og at maten på institusjonen er smakfull og næringsrik.

Rana Venstre vil:

 • sikre et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser ved å bygge nytt sykehjem i løpet av perioden
 • sikre tilstrekkelig bemanning i helse- og omsorgssektoren
 • samarbeid med ansatte og fagforeningene for å redusere ufrivillig deltid
 • legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheten til det, for eksempel ved bruk av velferdsteknologi
 • sikre at alle som har langtidsopphold på sykehjem har rett til enerom
 • at maten som serveres på velferdsinstitusjoner skal være smakfull, næringsrik, og kortreist
 • ha et godt psykiatrisk tilbud for eldre
 • at omsorgsboliger skal være et tilbud for alle, uavhengig av økonomi
 • støtte frivillige tiltak for eldre

Løft for mental helse

Mange sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Det bør opprettes flere lavterskeltilbud i kommunen som kan ta hånd om lettere psykiske lidelser. I tillegg må det komme på plass et tilbud på Helgelandssykehuset på ettermiddager, natt og helger.

Rana Venstre vil:

 • sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien
 • sikre rask behandling spesielt i barne- og ungdomspsykiatrien
 • sikre god og oppdatert kompetanse hos alle ansatte som arbeider med psykisk helse
 • sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen
 • bidra til at Helgelandssykehuset styrker sine tjenester innen akuttpsykiatri i Rana slik at det finnes et tilbud på ettermiddager og helger
 • arbeide for en kommunal plan for nullvisjon mot selvmord

Rusomsorg

God forebygging er den beste medisin for å unngå at mennesker havner i rusavhengighet. Derfor vil Venstre ha stort fokus på dette fra tidlig alder.

Hvis rusavhengighet først har inntruffet, ønsker Venstre at dette skal møtes med behandling fremfor straff. Ventetiden for rusbehandling må reduseres, det må settes inn økte ressurser i førstelinjen og de rusavhengige må sikres et bedre ettervern. Det er også nødvendig å samordne tiltak mellom kommunen og det øvrige hjelpeapparatet.

Rana Venstre vil:

 • at tilbudene til rusavhengige i størst mulig grad skal tilpasses brukernes behov
 • sikre differensierte botilbud og meningsfulle dagtilbud for mennesker som vil komme seg ut av rusavhengighet.
 • styrke samarbeidet med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med rusavhengige med store utfordringer med livsmestring.
 • styrke det forbyggende arbeidet blant unge for å unngå at ungdom med problemer tyr til rus
 • etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker
 • styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere

Mestring

Retten til å bestemme over egen hverdag og friheten som ligger i å klare seg selv, er viktig for menneskers livskvalitet. Derfor er tilrettelegging og hjelp til egen mestring, noe av det mest grunnleggende kommunen kan gjøre for å sikre at folk har best mulig livskvalitet i hverdagen. Det handler om å tilrettelegge for at alle mennesker kan delta i samfunnet på sine premisser.

Rana Venstre vil:

 • sikre at funksjonsnedsettelser ikke skal hindre aktiv deltakelse i samfunnet
 • sikre at alle som har rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) får tilstrekkelig antall assistenttimer
 • sikre at universell utforming er førende i all planlegging
 • ta i bruk velferdsteknologi som gjør det enklere for folk å klare seg selv i egen bolig
 • samarbeide med private utbyggere om sosial boligbygging
 • sikre at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet kommer tidlig inn i relevante prosesser
 • videreføre SAKU og VAKU, samt jobbe for flere aktiviteter for funksjonshemmede og utviklingshemmede