Politisk program for Averøy Venstre 2019-2023

Skrive ut programmet.

Din kommune – du bestemmer

Engasjerte innbyggere er drivkraften i et lokalsamfunn som Averøy. Derfor skal Averøy være en JA-kommune som støtter samhold og lokalt initiativtil det beste for felleskapet og den enkelte

Averøy venstre vil:

 1. At alle husstander og bedrifter i Averøy skal få tilgang til høyhastighets bredbånd.
 2. At alle kommunale veier skal få fast dekke.
 3. Etablere en lett tilgjengelig «Helsehage» for alle.
 4. At kommunen aktivt støtter næringsliv og gründerviksomhet.
 5. Ha en kommune med lett tilgjengelige tjenester og en kommuneadministrasjon med høy servicegrad.

 

Helse og sosial

Averøy Venstre ønsker at alle innbyggere skal få et godt og verdig omsorgstilbud i alle livets faser

Averøy Venstre vil:

 • Etablere en «Helsehage» som samler de helsetjenestene som ikke går inn under legetjenesten og/eller eldreomsorg/botjenesten, herunder etablere frisklivssentral og tilbud om rask psykisk helsehjelp
 • Arbeide for at foreldre til barn med særskilte behov får kunnskap om hvilke rettigheter de har, og hvilke tilbud kommunen kan gi i alle livsfaser.
 • Videreføre og styrke ordningen med demenskoordinator, og sørge for at kommunen har gode dag- og sykehjemstilbud til personer med demens.
 • Videreføre og styrke ordningen med kreftkoordinator.
 • At Averøy kommune skal ha flere fysioterapeuter tilknyttet den kommunale fysioterapitjeneste.
 • Tilby gode hjemmetjenester og ta i bruk velferdsteknologi slik at eldre og uføre kan bo hjemme så lenge de vil.
 • Arbeide for et godt barnevernstilbud med stor vekt på forebygging.
 • Sørge for at Averøy kommune har et tilstrekkelig antall omsorgsboliger.
 • Sikre at alle som har rett på omsorgslønn, får det.
 • Opprettholde og videreutvikle Unika.
 • Arbeide for å opprettholde viktige funksjoner ved lokalsykehusene våre, inntil nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er på plass.
 • Innføre gratis svømmeopplæring for barn i barnehagealder.
 • Opprette flere lærlingplasser innen helsefag og sørge for at lærlingene blir fulgt opp av opplæringskontoret i Kristiansund.

Miljø, klima og energi

Averøy bør med de naturgitte forutsetningene som er til stedevære en foregangskommune i bærekraftig ivaretakelse av miljøet, og arbeide for at det grønne skiftet også skjer lokalt

Averøy Venstre vil:

 • Utvikle både innbyggernes, næringslivets og kommunens kompetanse innen miljø, klima og bruk av fornybare energikilde, gjennom blant annet å melde Averøy kommune inn i Hold Norge rent.
 • Fokusere på rent hav og at Averøy kommune skal ta initiativ og delta aktivt på den årlige strandryddedagen.
 • Utvikle samarbeidet med næringslivet og kommunen når det gjelder Miljø og Energi, og løfte frem flere bedrifter som miljøfyrtårn.
 • Tilrettelegge for etablering av flere ladepunkt for elbil.
 • Støtte kildesortering og arbeide for å innføre gjenvinning av matavfall.
 • Gi tilskudd til kompostering av matavfall.
 • Legge bedre til rette for selvsortering og innføre gratis levering av avfall på miljøstasjonen.
 • Innføre kildesortering i alle offentlige bygg.

Bolig og nærmiljø

Averøy er et Norge i miniatyr med stor variasjon i landskap og natur. Dette gir rike muligheter for friluftsliv og rekreasjon, men også muligheter for nærhet til byliv og tettere boligområder for de som ønsker det

Averøy Venstre vil:

 • Legge til rette for at det kan etableres et nett av turstier som dekker det meste av kommunen.
 • Legge til rette for at flere turmål også kan benyttes av funksjonshemmede.
 • Støtte tiltak for å etablere og ta vare på lokale møteplasser og friluftsområder.
 • Arbeide for en hel politistilling tilknyttet Averøy.
 • Opprettholde søndagsstengte butikker, men gi mulighet for søndagsåpne butikker i turistsesongen.

Nærings og regionalutvikling

Averøy Venstre mener at lokale arbeidsplasser og tilstedeværelsen av et lokalt, sterkt og variert næringsliv er bærebjelken i lokalsamfunnet. Vi vil at det skal bli lettere å skape arbeidsplasser der vi bor, og støtter grundere og småbedrifter

Averøy Venstre vil:

 • Støtte næringslivsetableringer og gründervirksomhet.
 • Arbeide aktivt for at landbruk og marine næringer fortsatt skal ha en sterk posisjon i kommunen.
 • Fremme lokal matkultur og produksjon av lokal mat og drikke. Dette er viktig for fremtidens landbruk, for reiselivsnæringen og ikke minst for å opprettholde levende bygdesamfunn.
 • Aktivt markedsføre Averøyas styrker utad for å trekke nye virksomheter og arbeidstakere til kommunen.
 • At Averøy kommune skal ha et aktivt og nært samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.
 • Arbeide for at Campus Kristiansund blir realisert.
 • Videreutvikle samarbeidet med nabokommunene med tanke på å gi innbyggerne i Averøy et enda bedre tjenestetilbud og, på sikt, å skape en ny og sterkere kommune.
 • Sikre arealer for næringsutvikling med minst mulig miljøbelastning.

Samferdsel og kommunikasjon

Gode og effektive kommunikasjoner er viktig for økt bosetting. Det utvider arbeidsmarkedsregionen, gir økte muligheter for arbeid og bedre rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Dette gjør kommunen mer attraktiv for nyetableringer

Averøy Venstre vil:

 • At alle husstander og bedrifter i kommunen skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd.
 • Oppgradere og legge fast dekke på alle kommunale veier.
 • Arbeide for gang- og sykkelvei gjennom hele kommunen, fra Atlanterhavsveien til Atlanterhavstunnelen.
 • Arbeide for å etablere smarte kollektivløsninger som kan bedre kollektivtransporten internt på Averøy og mellom Kristiansund og Averøy spesielt.
 • Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge.
 • Arbeide for at Fylkesvei 64 får Riksveistatus og at veien over Averøy blir oppgradert.

Reiseliv

Averøy har naturgitte forutsetninger for å kunne øke satsingen på reiseliv. Reiseliv er en viktig næring i Averøy, og vil bli en av de største næringene i kommunen fremover. Averøy Venstre har et klart mål om å øke verdiskapningen i reiselivsnæringen

Averøy Venstre vil:

 • At Averøy kommune skal bidra til utvikling av et bærekraftig reiseliv i kommunen.
 • Lage en egen reiselivsplan for kommunen, gjerne i samarbeid med andre regionale reiselivsaktører.
 • Øke tilgjengeligheten på Atlanterhavsveien ved å regulere bobilparkeringen og støtte etablering av alternative parkeringsmuligheter.
 • Bedre tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter, også ved bruk av kollektivtransport.
 • At Averøy kommune,gjennom sin eierpost i ”Visit Nordmøre og Romsdal AS”, være en aktiv eier som skal bidra til å få enda mer turisttrafikk inn i regionen og til Averøy.
 • Averøy kommunen skal spille en aktiv rolle for å fremme samarbeid innen reiselivsnæringen og for å skape nye reiselivsprodukter som i sum kan medføre at flere turister stopper i Averøy over lengre tid.

Barnehage, skole og utdanning

Averøy Venstre er opptatt av at alle barn skal oppleve mestring, trivsel og læring tilpasset sine egne forutsetninger. Barn som vokser opp i Averøy skal forvente en barnehage og skole med høy kvalitet – både faglig og sosialt, med lærere som jevnlig får mulighet til faglig påfyll og videreutdanning

Averøy Venstre vil:

 • At hver enkelt elev skal oppleve Averøyskolen som en trygg og inkluderende læringsarena der de blir faglig motivert og utfordret til å lære.
 • Arbeide for en mer helhetlig skoledag gjennom et utvidet SFO-tilbud.
 • Arbeide for at barn som trenger det får lettere tilgang til logopedtjenester.
 • Opprettholde en god mottaksklasse for barn som kommer fra andre land, for å gi grunnleggende språktrening før de overføres til sin klasse.
 • Opprette lærlingeplasser både ved barnehagene og skolene i kommunen og sørge for at disse får oppfølging fra opplæringskontoret i Kristiansund.
 • Sørge for at enkeltvedtak til barn og unge med særskilte behov blir fulgt opp og sikre at foreldre til barn med særskilte behov skal være trygge for at deres barn får den hjelpen de har krav på.
 • Gi frivilligeheten gratis leie av kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barneskolebarn i forlengelse av skoledagen, frem til kl. 17.00.

Ungdom

Averøy Venstre vil:

 • Støtte tiltak som gir et rikere fritidstilbud for ungdom.
 • Støtte tiltak som stimulerer ungdom til aktivitet og læring også på fritiden, og legge til rette for at ungdommen blir bedre kjent med kommunen, med tanke på å skape identitet og tilhørighet.
 • Redusere leien for kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barn og unge ytterligere.
 • Støtte opp om ungdomsklubbene og hjelpe ungdommene med å igangsette egne aktiviteter dersom de ønsker det.
 • Arbeide for at Averøy igjen blir MOT-kommune.
 • Tilby rimeligere transportløsninger for barn og unge.
 • At valgfagtilbudet ved Averøy Ungdomsskole skal utvides til også å gjelde yrkesfag.
 • At Averøy kommune skal tilknyttes opplæringskontoret i Kristiansund, og at kommunen skal opprette lærlingeplasser innenfor alle fagfelt der kommunen har virksomhet av et visst omfang.

Kultur og frivillighet

Venstre mener at kommunen skal være en tilrettelegger for frivillighet og kulturliv. Levende lokalsamfunn er viktig for trivsel, helse og identitet. Dette skapes i samhandling med kulturlivet, de frivillige og deres organisasjoner

Averøy Venstre vil:

 • Støtte opp om, og vise velvilje overfor, frivillige lag og organisasjoner.
 • Sikre lag og organisasjoner tilgang til kulturkonsulenttjenester.
 • Videreutvikle kulturskolen som tjenesteyter – også til frivillige lag og organisasjoner.
 • Styrke samarbeidet med Averøy Idrettsråd.
 • Redusere leien for kommunale idrettsanlegg til aktiviteter for barn og unge ytterligere.
 • Støtte forebyggende arbeid blant unge.
 • Arbeide for at nytt kulturhus i Kristiansund blir realisert.
 • Tilby skolering til ledere innen frivillig arbeid, blant annet med hensyn til forebygging innen rus og psykisk helsevern.

Tilflytting og innvandring

Averøy kommune skal markedsføres som en komplett kommune med gode bomuligheter, et rikt kulturliv, en flott natur og et vitalt næringsliv, og som hargode barnehager, gode skoler og gode samferdselsløsninger med kort reisetid til sentrale servicetilbud og myndigheter

Averøy Venstre vil:

 • At den kommunale flyktningetjenesten i Averøy opprettholdes.
 • At Averøy kommune skal ønske tilflyttere velkommen med en informasjons-/velkomstpakke.
 • At kompetansen og potensiale hos tilflyttere og innvandrere tas i bruk.
 • At det skal brukes kulturmidler til å arrangere kulturutvekslingskvelder.
 • Opprettholde en god mottaksklasse for barn som kommer fra andre land, for å gi grunnleggende språktrening før de overføres til sin klasse.