Våre folkevalgte

venstre.no

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg.

Vararepresentanter til kommunestyre

Formannskapet

Formannskapet behandler saker som kommuneloven pålegger utvalget, samt en del saker etter Plan- og bygningslov og Forvaltningslov.

Dette betyr at det er formannskapet som behandler økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, plansaker og klagesaker. Kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal etter lovens tekst også behandles av formannskapet. I tillegg skal formannskapet styre med næringsutvikling og være et idéverksted.

Forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget behandler saker og oppgaver som følger av forskjellige lovverk og enkeltsøknader som krever dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Næringsutvalget

Næringsutvalget består av 5 medlemmer og har følgende oppgaver og myndighet:
    • Disponering av kommunens næringsfond.
    • Behandler og innstiller i saker om kjøp/salg og utleie av næringsareal.
    • Deltar i overordnet planarbeid.
    • Representanter fra utvalget deltar i utvikling av næringsplan/næringsstrategi.
    • Representere Averøy kommune i næringspolitisk sammenheng i samråd med ordfører og rådmann.

Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver som er knyttet til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester. Dette dreier seg om planarbeid, brukerundersøkelser og høringsuttalelser. I tillegg har utvalget følgende saksområder: Helse, grunnskole, barnehager, voksenopplæring, bibliotek og fordeling av kulturmidler.

Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget er satt sammen av fire representanter fra arbeidsgiver (politisk valgt) og tre representanter fra arbeidstakerne. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.