Et varmere samfunn

Venstre mener at god helse, både psykisk og fysisk, er det viktigste i et menneskes liv. Uansett alder. Venstre tar helse på alvor. Dermed vet vi også at menneskers helse og behov vil variere gjennomlivets ulike faser

Det er et viktig liberalt prinsipp å beskytte og hjelpe dem som faller utenfor samfunnets fellesskap. Venstre har derfor fokus på å redusere barnefattigdom. Vi må også tørre å tenke nytt innen rusomsorgen.

Venstre vil:

  • Etablere demenslandsby, gjerne i samarbeid med andre kommuner
  • Ha en fortsatt satsing på velferdsteknologi for alle pasientgrupper
  • At rusavhengighet skal møtes med behandling og ikke straff.
  • At tilbudene til rusavhengige i størst mulig grad skal tilpasses brukernes behov
  • La frivillige organisasjoner få bidra med å tilrettelegge for arbeidspraksis for rusavhengige
  • Ha et tett samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner med ekspertise på ulikekroniske lidelser
  • Sikre at det er tilstrekkelige plasser ved sykehjem og omsorgsboliger
  • Styrke tilbudet ved Helsehuset med mål om å sikre at psykisk helsehjelp skal være lett tilgjengelig og med kort ventetid
  • Styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helsevern gjennomsatsing på tiltak i regi av helsehuset i Stavanger
  • Arbeide for at mennesker med utviklingshemming skal få individuelt tilrettelagte tjenester ogbotilbud i sitt nærmiljø dersom det er ønskeli

 

Les mer om Venstres politikk for Stavanger:
Barnehage og Skole | Klima og miljø | Nye arbeidsplasser | Trehusbyen | Varmere samfunn