Naturmangfoldet er i fare

Flere ulike studier, bl.a. Worldwide decline of the entomofauna [insektfaunaen], a review of its drivers (Sánchez-Bayo, Fransisco og Kris A.G.Wyckhuys), slår fast at den galopperende insektdøden vi er vitne til, kan gi katastrofale følger for livet på jorda. Med mindre vi endrer måten vi produserer mat på, vil insektene dø ut om noen få tiår. Konsekvenser for klodens økosystemer er mildt sagt katastrofale. (Sánchez-Bayo og Wyckhus, 2019). Konsekvensene ved den massedøden av insekter vi allerede er inne i, vil gi seg utslag i mangelfull pollinering, matmangel for en rekke fuglearter og andre arter som spiser insekter, og forplanter seg utover i økosystemene, og oppover i næringskjeden til oss mennesker. Saken har store globale følger, og krever store globale tiltak. Vi i nærmiljøene kan også gjøre noe, både på kommunalt initiativ og privat. På forskning.no sin oppfølgingsartikkel kunne vi 22. februar lese «Insektene dør, men det finnes en vakker og velduftende løsning». Det blir færre insekter, færre arter og dramatisk færre individer, men det går an å snu trenden.

Sabima, miljøorganisasjonen som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, foreslår politiske løsninger og sprer kunnskap om økologiske sammenhenger på sin nettside. Der kan vi lese at i Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista. Sabima har beskrevet sin drømmekommune hvor man har høy kompetanse på naturmangfold, kartlegger naturen, bevarer artsrike kulturlandskap, bekjemper fremmede arter, bevarer gammelskog, redder myrene, restaurer forringet natur og beskytter vannmiljø.

Hurdal kommune, kan spille en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biologisk mangfold. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må vi bli arealnøytrale og gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. Kommunene er pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeid.
Hvordan kan Hurdal kommune med sin spesielle og fruktbare topografi legge til rette for bærekraftige, lokale tiltak på kommunenivå innenfor f.eks. landbruk, planarbeid, veiutbygging, næringsutvikling og boligbygging m.m. som beskytter insekter og andre småkryp og styrker det biologiske mangfoldet i bygda?
Hvordan kan vi ta en større rolle lokalt og bidra til økt engasjement rundt saken og gi faglige råd og tips til innbyggerne om hva de selv kan gjøre for å begrense den globale insektsdøden vi er vitne til?
Det er god grunn til lokal innsats mot insektdød. Dette er ett langt mere alvorlig enn vi liker. Reduksjon av matproduksjon i verden, vil resultere i sult, fattigdom og sosial uro, og migrering i ett omfang vi ikke aner, eller kan ha kontroll på. Det gode er at vi kan reversere innsektdød – men da må vi gjøre nå!

Venstre har stort fokus på alle miljø og klimasaker, og de problemstillingene som er beskrevet ovenfor er en viktig del av dette. Vi i Venstre vil påvirke til at Hurdal kommune, og de øvrige kommuner i Gardermoregionen har økt fokus på alle former for bevaring av naturmangfoldet. Dette må følges opp og få betydning for alt kommunalt planarbeid i årene framover. Skal vi bevare det naturmangfoldet vi i dag har, har vi ingen tid å miste.

Iver Olav Sunnset

Ordførerkandidat Hurdal Venstre