Ta vare på naturen og klima

Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd, men naturen er sårbar. Venstre vil at Stavanger skal ta ansvar for å bekjempe klimakrisen og naturkrisen. Vi vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn for alle politiske vedtak.

Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre

Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. Derfor vil vi bygge flere sykkelveier og få bane til Ullandhaug, Forus og flyplassen.

Venstre ønsker en grønnere by med godt bymiljø. Vi er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

Venstre vil:

  • Bevare og styrke parkområder, grøntdrag og kulturlandskap i hele kommunen
  • Sikre utsatte naturområder ved å regulere dem som naturvernområde.
  • Sikre god dekning av friluftsområder som er universelt utformet.
  • Arbeide målrettet for at Stavanger skal nå sin målsetning om å bli en av Europasklimanøytrale byer innen 2030.
  • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug, Forusog flyplassen
  • Jobbe for 20 prosent sykkelandel i Stavanger
  • Tilrettelegge for bier, humler og andre pollinerende insekter.

Grønne lunger i tettbebygd strøk handler om livskvalitet og gode oppvekstmiljø. Ved å sikregrøntområdene i nærmiljøene, bidrar vi til at mennesker og dyr som bor i byen får tilgang til tur og friluftsområder. Slike grønne lunger skal være tilgjengelig for allmennheten.

Venstre vil sørge for at alle raskt, enkelt og rimelig kan komme seg rundt i byen på en miljøvennligmåte. Vi vil gjøre det enkelt å ferdes for gående og syklende.

Kampen om å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. For Venstre er det viktig at Stavanger bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der vi kan

Les også: Venstre verner om trehusbyen

Les mer om Venstres politikk for Stavanger:
Barnehage og Skole | Klima og miljø | Nye arbeidsplasser | Trehusbyen | Varmere samfunn