YRKESFAG SOM VALGFAG I UNGDOMSKOLEN

venstre.no

Rekrutteringen til byggenæringen og andre håndverksfag, har uten tvil hatt store utfordringer de siste årene. Trenden har dessverre lenge vært at andelen ungdommer som velger yrkesfag og praktisk utdanning, har vært dalende. Det har også vært krevende å få nok lærlinger i mange håndverksfag.

Vi har vært vitne til en omfattende samfunnsendring i Norge, der forventninger om høyere teoretisk utdannelse har gått på bekostning av de praktiske håndverksfagene. Ungdommene er blitt motivert både av lærere, rådgivere og foreldre til å velge akademia, med det resultat at det er blitt et skrikende behov for fagutdannet ungdom. På flere steder har nærmest praktiske fag vært fraværende de siste årene, til og med sløyd har hørt med til sjeldenhetene en rekke steder. De teoretiske fagene har ofte blitt tilgodesett med de beste mulighetene.

Tendensen er heldigvis nå i ferd med å snu. Det er høyere søknadstall til yrkesfag enn på lenge. I tillegg føler jeg at holdningene og anseelsen til yrkesfagene er stigende. Dette påvirker selvsagt ungdommene i deres yrkesvalg, og må ses på som veldig positivt. Næringen selv har i mange år sett at lærlingeordningene og opplegget rundt opplæring må forbedres og forsterkes. Også store private og offentlige byggherrer stiller nå krav om at bedriftene som konkurrer om kontraktene, skal være lærebedrifter og at de har lærlinger i arbeid. Dette er med på å bygge opp strandingen og holdningene til yrkesfag.

Et viktig ledd i arbeidet med å sikre praktiske oppgaver, vil være å implementere dette i barne- og ungdomstrinnet. Tanken er at praktiske fag skal komme høyere opp på prioriteringslisten, og sist mandag ble det offentliggjort at mulighetene skal legges til rette for håndverk som valgfag ved landets ungdomskoler. Dette er svært positivt, og vil bidra til at flere fatter interesse for å lære seg et håndverk, og dermed søke mot en yrkesfaglig utdanning og karrierevei. Det ønskes at elevene skal få øve og oppleve mestring innenfor håndverksfagene. Målet er at det nye valgfaget skal styrke rekruteringen og motvirke tradisjonell kjønnsdeling, samt å gi elevene mer praktisk opplæring i ungdomskolen. Det er også ønske om at teorien som inngår i faget, knyttes til det praktiske.

Som en viktig del av opplæringen vil det satses på et tett samarbeid med næringslivet og lokale håndverksbedrifter. Da er det selvsagt også viktig at bedriftene ser sitt samfunnsansvar og bidrar til at ungdommene får relevant og god opplæring. En annen positiv effekt er at elevene blir bedre kjent med arbeidslivet og næringslivet i sin hjemkommune.

Det er veldig positivt at forsøksordningen med valgfag i handverksfag nå settes i verk fra høsten. Det er til det beste for elever som har praktiske interesser, for næringslivet og for samfunnet som har behov for disse tjenesten. Norge har et skrikende behov for fagarbeidere, og vi håper at dette kan være et viktig bidrag til å rette opp det. Da er det viktig også at skolene følger opp, og legger forholdene til rette for at det kan gjennomføres i tråd med intensjonene.

Roald Røsand – Ordførerkandidat Averøy Venstre