Program 2019 – 2023

Notodden har fantastiske muligheter
Notodden Venstre
vil gjøre noe med dem.

 

(Klikk HER for å laste ned
programmet i pdf-format.)

 

 

OPPVEKST OG SKOLE
– en god oppvekst varer livet ut


Barn og unge er vår viktigste ressurs. De første leveårene legger grunnlaget for resten av livet. Venstre vil legge til rette for at alle får en god barndom.

Venstre som overordnet mål at alle elever i skolen skal løftes!
Skolens innhold det viktigste!

Barn og unge i Notodden skal ha gode læringsopplevelser som gir mestringsfølelse, stort engasjement, ny interesse,
positive opplevelser med samhandling, aha-opplevelser og motivasjon for læring.
Venstre mener et «Newton-rom» eller «Forsøksfabrikken» i regi av NIA, vil gi elevene gode læringsopplevelser ved å koble praktiske aktiviteter og teori, gi tid til faglig fordyping og tid til refleksjon over hvordan ting henger sammen.

Alle barn skal ha et godt fritidstilbud uavhengig av familiens inntekt.

Venstre vil:
 • øke ressursene til barnehagene og sikre barnehagetilbudet i Notodden sentrum
 • integrere frivillighet, ernæring, kunst-, kultur- og idrettstilbud i SFO, basert på lokale premisser og ressurser
 • ha gratis SFO for alle som trenger det
 • at skolene skal ha mål og ambisjoner for alle sine elever som sikrer kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at elever skal mestre sine liv og realisere sine drømmer
 • ha flere yrkesgrupper inn i skolen slik at lærerne får tid til å være lærere og mer tid til elevene
 • ha en åpen og utadvendt skole hvor kommunens innbyggere, yrkesliv og organisasjoner skal ha et ektefølt ansvar for at skolen lykkes med å nå sine ambisjoner
 • etablere «Newton-rom»/«Forsøksfabrikk» i Notodden

 

TA VARE PÅ NATUREN

Venstre vil bevare naturmangfoldet og gjøre det enklere å leve miljøvennlig.
Med din hjelp kommer vi i mål!

Venstre vil:

 

 • verne skogen rundt Tinnemyra mot flatehogst og andre store inngrep
 • ha flere ladestasjoner for el-biler og etablere fyllestasjon for hydrogenbiler
 • sikre og videreutvikle Bratsbergbanen og gjenreise Tinnosbanen med tømmerterminal i Gransherad
 • ha trygge sykkel- og gangveier mellom hjem og skole/arbeid/fritid/kultur og ha bygging av G/S-vei fra ØTA til Hjuksebø som 1. prioritet
 • redusere kommunens utslipp og
  ha strenge straffer for forsøpling
 • sørge for et fungerende tømmeanlegg for båtseptik
 • gå mot etablering av vindmøller i våre områder
 • stimulere til mer energisparing

 

FLERE NYE JOBBER

Etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser er avgjørende for Notoddens fremtid.

Kommunen skal være nytenkende og løsningsorientert og sørge for at gode ideer settes ut i livet.

Venstre mener det er blitt viktigere å sikre og videreutvikle andre offentlige arbeidsplasser i sykehus, universitet, vegvesen, politi og rettsvesen og samtidige arbeide for nye statlige arbeidsplasser.

Venstre vil:
 • at næringslivet skal høres og prioriteres
 • utvikle flere næringsarealer med byggeklare tomter
 • at det skal bli lettere å skape sin egen arbeidsplass
 • at det skal være mer risikokapital tilgjengelig for oppstartsbedrifter
 • knytte tettere bånd til Universitetet og gjøre Campus Notodden til en aktiv part i samfunnsutviklingen
 • sikre og videreutvikle kritisk infrastruktur som E134, busstilbudet, Bratsbergbanen og Flyplassen
 • at det bygges parkeringshus i tilknytning til sentrum
 • påvirke regjering og storting for etablering av flere statlige arbeidsplasser i Notodden
 • være garantist for at NUAS og Næringsfondet fortsatt skal være vår viktigste næringsutvikler

 

 

KULTUR
– og Folkehelse

Frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner gjør et betydelig helsefremmende arbeid.
Kultur og idrett er avgjørende for folkehelsen.

Venstre vil sikre god tilgjengelighet for alle med funksjons-variasjoner og alle som har behov for omsorg og støtte, skal få et tilpasset tilbud.

Venstre vil:
 • øke tilskuddene til det frivillige kulturlivet og sørge for gode rammebetingelser
 • oppgradere og øke hallkapasiteten for idretten
 • ta vare på og videreutvikle Kulturskolen
 • utvikle uformelle møteplasser i byrommet
 • satse på industri-strandpromenaden fra Linstå til Merde med aktiviteter og en fri strandsone
 • styrke Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten som når alle i en tidlig fase av livet
 • støtte og videreutvikle lavterskeltilbud innen rus- og psykisk helse
 • ha en planmessig satsing på universell utforming av det offentlige rom og kommunens bygninger
 • sikre god beredskap i vår del av fylket og hvor sykehus og politi er spesielt viktige
 • legge til rette for at pensjonistene i større grad kan få utnyttet sin kompetanse og mulighet for å delta, til glede for hele Notodden-samfunnet

 

UNESCOs Verdensarvstatus gir Notodden nye muligheter.
La oss sammen utvikle dem.