Program 2023 – 2027

Programforside_Notodden_2023

Notodden Venstre jobber for deg!
Her er vår plan:

 

(Klikk HER for å laste ned
programmet i pdf-format.)

 

 

NÆRING
– flere nye jobber


Notoddens framtid er avhengig av at det etableres nye bedrifter og arbeidsplasser.

Kommunen skal være nytenkende og løsningsorientert for å sette gode ideer ut i livet, og støtte eksisterende bedrifter og næringsliv for å hevde oss i konkurransen med andre kommuner og utlandet.
Skolene bør utdanne en mangfoldig arbeidsstyrke og lærlinger til private og offentlige virksomheter.

Et levende bysentrum, moderne bomiljøer, gode barnehager og skoler er viktig for å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft og nye innbyggere.

 

Venstre vil:
 • legge til rette for et større mangfold av arbeidsplasser slik at alle har mulighet til å bidra i arbeidslivet
 • sikre og videreutvikle kritisk infrastruktur som E134, gode bussforbindelser og Bratsbergbanen
 • utvikle flere næringsarealer med byggeklare tomter
 • øke innsatsen for omdømmebygging og turisme basert på Notoddens verdensarvstatus og merkevaren Telemark
 • styrke Sentrum med økt aktivitet, økt bosetting og knytte tettere bånd til Universitetet for å gjøre Campus Notodden til en aktiv part i samfunnsutviklingen
 • tilrettelegge for at kommunens selskaper får skape nye innovative arbeidsplasser og inntekter i kommunen
 • støtte opp om tiltak for økt fornybar energiproduksjon og økt overføringskapasitet i strømnettet

 

OPPVEKST OG SKOLE

Barn og unge er vår viktigste ressurs. De første leveårene legger grunnlaget for resten av livet.

Alle barn skal ha like muligheter til å utvikle seg, uansett utgangspunkt, i barnehager og skoler med nok voksne, og
kompetente ressurser til å gi trygghet og gode lærings- og mestringsopplevelser.

Skolestrukturen skal tilpasses barnas
behov for faglig og sosialt mangfold.

 

Venstre vil:
 • at barnehager og skoler skal få nok ressurser til å ta vare på alle barna våre
 • integrere frivillighet, ernæring, kunst-, kultur- og idrettstilbud i SFO, basert på lokale ressurser
 • ha en åpen og utadvendt skole hvor kommunens innbyggere, yrkesliv og organisasjoner tar medansvar for at skolen lykkes med å nå sine ambisjoner
 • styrke skolene med flere voksne, bredere kompetanse, og varierte skoledager
 • ha flere yrkesgrupper inn i barnehager og skoler, slik at lærere får tid til å «være lærere!»
 • at barna skal kunne «bruke blyanten» til skriving og tegning
 • at skolen bruker lokalhistorie til å forstå nåtid og framtid
 • at et «klasserom» kan være både ute og inne – hvor som helst

 

HELSE OG OMSORG

God helse starter med en god barndom.

Forebyggende helsearbeid fremmer god livskvalitet.

For noen unge er overgangen til voksenlivet likevel utfordrende, med psykiske problemer og rusmisbruk. Rask og god hjelp fra kommunens helsetjenester er avgjørende.

Andelen eldre øker.
Venstre vil bygge flere sykehjems-/omsorgsplasser.
Vi vil også at kommunen tilrettelegger tjenestetilbudet slik at flest mulig eldre, som ønsker å bo i eget hjem, mottar gode helse- og omsorgstjenester hjemme.

Frivillighetens rolle har stor betydning for trivsel og helse, også blant de som behøver omsorg. Vi ønsker å utvide
samarbeidet, og øke de økonomiske bidragene til de som bidrar til bedre helse og trivsel.

Venstre vil:
 • styrke Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten som når alle i en tidlig fase av livet
 • sikre bedre tilgang på fastleger, og at de bli lenger i kommunen
 • offensivt møte den kommende «Opptrappingsplan for psykisk helse» og se på mulighetene for økt samarbeid med frivilligheten
 • styrke hjemmebaserte tjenester for eldre som ønsker å bo i hjemmet
 • øke antallet institusjonsplasser
 • løfte kompetansen innen hele omsorgsfeltet og øke ansattes muligheter for etter- og videreutdanning
 • ivareta sykehusets viktige rolle i regionen, og sikre god beredskap
 • sikre rask psykisk helsehjelp
 • gi mulighet for rask og lett tilgjengelig behandling ved rusmisbruk

 

KULTUR
– og Folkehelse

Kultur og idrett er viktig for god folkehelse.
Vi vil sikre lett tilgjengelige møteplasser for alle, uansett førlighet og
alder.
Unge fra 16 år er en viktig aldersgruppe. Venstre vil legge til rette for at unge kan ha et trygt og alkoholfritt kafétilbud på fredagskvelder i sentrum av byen, innføre «Kjør meg hjem for en hundrelapp» og økt samarbeid med Natteravnene.

Venstre vil:
 • støtte det frivillige kulturlivet og bidra til bedre rammebetingelser
 • stimulere frivilligheten som styrker innbyggernes livskvalitet
 • følge opp Idrettsrådets prioriteringer og bidra til gode anlegg og økte driftsmidler
 • ta vare på og utvikle Kulturskolen
 • satse på industri-strandpromenaden fra Linstå til Merde med aktiviteter og en fri strandsone
 • støtte lavterskeltilbud innen psykisk helse
 • gjøre det lettere for pensjonister å bidra til fellesskapet
 • utvikle sentrum med flere aktiviteter
 • se på muligheter for å flytte viktige publikumsfunksjoner tilbake til sentrum
 • ha flere grønne arealer og bilfrie soner i sentrum som støtter opp om Notoddens attraktivitet og beboernes helse og velvære
 • jobbe for et trygt alkoholfritt kafétilbud på fredagskvelder i sentrum av byen for aldersgruppen 16+
 • innføre «Kjør meg hjem for en hundrelapp» for aldersgruppen 16+
 • jobbe for et bedre busstilbud, særlig på kveld og natt i helg

 

TA VARE PÅ NATUREN

Venstre vil bevare naturmangfoldet og gjøre det enklere å leve miljøvennlig.

Venstre vil:
 • verne skogen rundt Tinnemyra mot flatehogst og andre store inngrep
 • redusere kommunens klimaavtrykk og ha strenge straffer for forsøpling
 • ikke støtte etablering av vindmølleparker i våre områder
 • støtte tiltak som hindrer at plast kommer på avveieog kommer ut i bekker og vassdrag
 • sørge for et fungerende tømmeanlegg for båtseptik
VENSTRE ØNSKER ET LEVENDE OG MENNESKEVENNLIG SAMFUNN, 
MED BILFRIE SONER OG GRØNNE LUNGER!

Notodden Venstre 2023

 

VALGLISTE

Kommunevalget i Notodden 2023

NAVN Født Adresse
1 TORGEIR FOSSLI 1961 SNØYRUDVEGEN 67
2 INGER LISE WØLNER 1963 KATTEKLEIV 6
3 MICHAIL SIOUZIOS 1980 KONGSBERGVEIEN 62
4 INGER MARIE VATNE 1958 ANUNDSKÅSVEIEN 17
5 Jon Eivind Svagård 1977 OLA STORENGS VEI 4
6 Merete Fossmo Nesholen 1968 KANALVEIEN 13
7 Jørund C. Krosshus 1969 TINNEGREND 320
8 Gunnbjørg Fisketjøn 1968 TELNESGT. 5
9 Øyvind Lexau 1954 SNØYRUDVEGEN 63
10 Thor Erik Haugen 1977 HAGENVEGEN 3
11 Signe Hordvei 1966 SNØYRUDVEGEN 67
12 Ingrid Skinnarland 1971 KANALVEIEN 25
13 Petter Bakke 1978 KÅFJELLVEIEN 8
14 Ole Christoffer Røste 1974 HAGENVEGEN 27
15 Leif Torsten Christer Dubrefjord 1955 TELNESGT. 5
16 Herborg Smedstad 1946 ÅSVEIEN 7
17 Gunnar Hordvei 1959 HØIMYRVEIEN 91
18 Hans Olav Johnsen 1964 FR. NANSENSGT. 9
19 Per Ola Juusola 1963 LIENVEIEN 41 C
20 Sven Erik Tomas Sundelin 1979 TINNESÅSEN 23
21 Jon Gisle Grimeland 1936 RUGDEVN.5