En kvotemelding preget av Venstre!

Pål Farstad
Foto: Torill Myren

Kvotemeldingen fra regjeringen svarer godt på fiskerinæringens behov og de behov nasjonen har for en framtidsrettet fiskeripolitikk.
Det er gledelig at Venstre har fått gjennomslag for hovedsakene sine, slik de ble slått fast i Granavolden-avtalen.
All honnør til Venstres Andre Skjelstad og KrFs Steinar Reiten som har passet på at meldingen har fått et tydelig sentrumspreg.

Når det er sagt er det noe småplukk som jeg håper og forventer stortingsbehandlingen vil rette opp. Det kommer jeg tilbake til.

Først og fremst er det positivt og viktig at kvotefordelingen mellom flåtegruppene ligger fast, at dagens strukturordninger med dagens kvotetak føres videre, at det ikke kommer noen direkte skatt på ressursrenten og at det ikke blir noen strukturordning for fartøy under 11 meter. Dette har vært blant de mest sentrale spørsmål i den fiskeripolitiske debatten de siste årene.

Når i tillegg havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven er solid forankret etter grundig behandling i Stortinget i forrige periode, ligger det til rette for en fiskeripolitikk som er tilpasset næringen, kystsamfunnene og landet som helhet. At fiskerettighetene er på norske hender, og fiskeflåten er lokalt fiskareid, er det beste grunnlaget for at verdiene som blir skapt blir igjen i kystsamfunnene og til glede for den norske velferdsstaten. Det er helt sentralt at fisken fortsatt skal tilhøre fellesskapet.

Det viktigste for meg som fylkespolitiker i Møre og Romsdal er naturligvis å sikre en fiskeripolitikk som er bra for min region. Men det holder ikke langt å kun tenke regionalt. Fisken er en nasjonal ressurs, om vi snakker om torsk eller sild. Torsk og annen hvitfisk fangstes av fiskere fra hele landet, slik sild og andre pelagiske arter fangstes av fiskere fra hele landet. Slik har det vært og slik må det være også i framtida. Det er noen som tar til orde for at spesielle deler av landet skal ha særskilte fiskerettigheter etter hvor de har bostedsadresse. Jeg er glad for at slike tanker er uaktuelle.

Hovedtrekkene i kvotemeldingen er gode. Det jeg ikke er fornøyd med, er hvordan regjeringen ser ut til å snike seg til skatt på ressursrenten. Venstre – og andre regjeringsparti – var soleklar under vårens landsmøte om at en nasjonal skatt på ressursrenten måtte være helt uaktuelt. Meldingens forslag om kvotebank synes å være en skjult skatt på ressursrenten. En slik vri er ikke akseptabel, og jeg forventer at at dette blir ordnet opp under stortingsbehandlingen.

Når det gjelder tema som utleie av kvoter, samfiske, rekruttering og pliktsystemet, er også det forhold som har behov for nærmere debatt og avklaringer. For min del er jeg åpen for diskusjon om disse tema, og ser fram til debatten om disse og andre viktige spørsmål de nærmeste månedene.

Uavhengig av regjeringskonstellasjoner de siste tiårene har det vært tradisjon for at Norges Fiskarlags samlende syn i kvotespørsmål er tillagt avgjørende vekt i myndighetenes kvotepolitikk. Under Fiskarlagets landsmøtebehandling veies hensynet til store og små fartøy og ulike driftsformer nøye. Det er et stort ansvar som tidligere er gjort med kløkt, og jeg ser ingen grunn til at det ikke skal gjelde ved denne korsvei også.

Fiskeriministeren har vært tydelig på at han ønsker en bred oppslutning om kvotemeldingen også utenfor flertallsregjeringen. For at resultatet av stortingsbehandlingen skal stå seg best mulig i framtiden, syns jeg det er et godt budskap.

Pål Farstad
fylkesordførerkandidat
Møre og Romsdal Venstre