Framtidens Asker – hvor og hvordan skal vi bygge?

Elisabeth Holter-Schøyen, Marit H. Meyer og Christian Dyresen, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

Hvor vi bygger, hvordan vi bygger og hvilke områder som skjermes vil være helt avgjørende for framtidens Asker.

Det er et høyt utbyggingstempo i den nye store Askerkommunen. I allerede vedtatte planer ligger det til rette for mange tusen nye boliger. Store prosjekter med mange hundre nye leiligheter er under bygging. Samtidig vet vi at Askers natur- og kulturlandskap er under press. Situasjonen på våre veier er til dels fullstendig sprengt med klimautslipp og lokal forurensning og støy som konsekvens. Hvordan vi løser dette, vil være helt avgjørende for Askers videre utvikling.

Transportbehovet styres av hvor utbyggingene skjer. For å redusere bilbruken og øke kollektivandelen er det viktig at boligbyggingen skjer i eller i helt umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt. Spredt og villapreget boligbygging bidrar sterkt til trafikkveksten, derfor trenger vi en arealpolitikk der vi bygger tettsteder rundt kollektivknutepunktene.

Dette er også viktig for Askers svært rike naturmangfold. Skal disse naturverdiene tas vare på, må utbygging i større grad harmonere med viktige verneverdier. Vi har et felles ansvar for å ivareta Askers rike natur og kulturlandskap. Det betyr at hensyn til artsmangfold må være viktig ved utbygginger. Det betyr for eksempel å skjerme våre vassdrag for anleggsvirksomhet, snødumping og annen forurensning. Brede nok kantsoner, også i byggefasene, viser seg å være til tider avgjørende for om man klarer å ta vare på områder som søkes ivaretatt.

Viktige tiltak i den nye kommunen blir å innføre en markagrense også i Hurum og Røyken som fungerer som grense for bebyggelse mot skogområdene i Vestmarka og Kjekstadmarka og som skal hindre en delvis nedbygging av randsonen og enkeltområder inn i selve marka. Vi må på samme måte sikre strandsonen i en kommune som strekker seg opp langs to av våre store Østlandsfjorder: Oslofjorden og Drammensfjorden. Vi må også arbeide for å utvikle en bærekraftig hyttepolitikk siden nye Asker blir en stor hyttekommune.

Hvor vi bygger betyr mye – men det gjør også hvordan vi bygger. Framtidens tettsteder i Asker må bygges med kvalitet og med fokus på både miljøvennlige byggeformer og god arkitektur. Det handler både om materialvalg og energiløsninger, men også om å forsøke å begrense bilbruk inn i våre småbyer og sentra ved å ha en best mulig kollektivtransport og god tilrettelegging for sykkel.

Vi har alle muligheter til å sikre et fortsatt grønt Asker, samtidig som våre tettsteder vokser og utvikler seg til småbyer. Det handler aller mest om å vise det også i praksis!

Av Elisabeth Holter-Schøyen, Marit H. Meyer og Christian Dyresen.

Innlegget stod på trykk i RHA 23.7. og i Budstikka 24.7.2019.