Gi studenter pensjonspoeng for høyere utdanning nå!

Foto: iStock

Ved hovedopptaket for 2019 fikk 99 319 nye studenter tilbud om studieplass for å begynne sin lange utdanningsvei på landets universiteter og høgskoler. I tillegg står mange kvalifiserte søkere på ventelistene. Studentenes utdanning har betydning for vekst, velferd og kulturell utvikling i fremtidens Norge. Ca. 35 % 19-24 åringer tar høyere utdanning i Norge. Antall studenter i høyere utdanning passerer 300 000 om kort tid. Mens lærlinger og vernepliktige har mulighet for å tjene opp pensjonspoeng fra første dag i læretiden, tjener studenter opp studiegjeld, mange tapte arbeidsår og får null pensjonspoeng.

Etter fullført utdanning venter tilbakebetaling av studielån. Tall fra lånekassen viser at gjennomsnittsgjelden for en norsk student som studerer i Norge, i 2017 var 288.988 kroner. For en norsk student i utlandet var tilsvarende gjennomsnitt på 491.941 kroner. Flere studenter opparbeider seg imidlertid lån i millionklassen ved utenlandsstudier med krav om skolepenger.

På grunn av større krav i arbeidslivet er grunnutdanningen for de fleste yrker ikke nok. Bachelorgradens svekkede stilling er årsak til at flere studenter enn før tar mastergrad. Det er et paradoks at barn fra fylte 13 år kan tjene opp pensjonspoeng fra første opptjente krone, mens et heltidsstudium verdsettes til kroner null. De som tar høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar høyere utdanning og får dermed kortere opptjeningstid enn andre.

Studentene blir stadig eldre når de avslutter studiene. 52 prosent av studentene er yngre enn 25, men samtidig er hver fjerde student 30 år eller eldre. Dette betyr at mulighetene til å oppnå full pensjonsopptjening innen fylte 67 år er ikke-eksisterende for mange. For å oppnå full pensjonsopptjening må en være yrkesaktiv i 43 år. Pensjonsordningen legger opp til at langtidsutdannede ikke rekker tilstrekkelig opptjeningstid i arbeidslivet for å sikre seg fulle pensjonsrettigheter.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) som representerer 240.000 studenter fra høgskoler og universiteter, Norske barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU), som samler 450.000 ungdommer i 98 medlemsorganisasjoner, har krevd rettigheter for opptjening av pensjonspoeng under gradsstudier på lik linje med vernepliktige og lærlinger uten å bli hørt. Studiestøtte fra første krone burde kunne telle som grunnlag for pensjonssparing!

Franziska Wika

Vefsn Venstre

Mosjøen, 24. juli 2019