Valgprogram 2019-2023

venimo / creativemarket.com

Vefsn inn i Framtida.

Vefsn Venstres program 2019-2023

Last ned vårt valgprogram i PDF utgaven: Valgprogram 2019-2023

Vefsn Venstre er på lag med framtida. Bærekraft i alle ledd.

4 hjertesaker for Venstre:

 • Venstre satser på kunnskap og utdanning fordi barna er framtiden.
 • Venstre tar vare på miljøet fordi miljøet handler om framtida.
 • Venstre satser på gründere fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser.
 • Venstre bygger gode fellesskap fordi tillit og trygghet skaper gode samfunn.

Venstre vil gi frihet til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Vi tror på innovasjon, profesjonalitet, innsats og dugnadsånd for å skape et godt samfunn. Friheten til å forme sitt eget liv skapes ved å gi reell valgfrihet til alle, uavhengig av bakgrunn, ressurser eller identitet, og det er også slik vi tar ansvar for hverandre.

Vi i Venstre er klare for å gjøre Vefsn til et enda bedre sted å bo. En helsefremmende kommune som gir deg omsorg når du trenger det, et godt sted å vokse opp, tar klima-og miljøutfordringene på alvor og legger til rette for nyskapning, nye arbeidsplasser og grønn vekst.

Nye Vefsn skal være en grønn, moderne og framtidsretta kommune, og på den måten bli et godt sted å bo for det store mangfoldet av folk som bor her. Vi mener at vi skal klare det ved å satse på skolen, ta vare på naturen og legge til rette for nyskapning i næringslivet. Vi trenger flere Vefsninger for framtida. Det skal vi jobbe for!

Det sosialliberale sentrumspartiet Venstre kan samarbeide på tvers av partigrenser og politisk blokktenking.

Vefsnsamfunnet skal videre – sammen skal vi ta den nye kommunen inn i framtida.

1. Oppvekst

1.1. Psykisk helse

1.2. Barnehager med rom for alle

1.3. En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

1.4. Likeverdig SFO tilbud i hele kommunen

1.5. Tilpasset opplæring for alle

1.6. Mulighet til høyere utdanning

2. Miljø og bærekraft

2.1. Flere gründere og nye bedrifter – Næringsutvikling, nye arbeidsplasser og distriktsoptimisme i hele Vefsn

2.2. Sentrumsutvikling

2.3. Gode rammer for drift og utvikling i landbruket

2.4. Innovative bærekraftige innkjøp

2.5. Enkelt og digitalt

2.6. Grønt reisemål

2.7. Kommunikasjon

2.8. Klimatiltak

3. Helse, omsorg og sosialpolitikk

3.1. Helse for hver enkelt

3.2. Eldreomsorg

3.3. Folkehelse

3.4. Ruspolitikk

3.5. Fattigdomsbekjempelse

3.6. Personer med funksjonsnedsettelser

3.7. Boligpolitikk

3.8. Omsorgsteknologi

4. Kultur og Idrett

4.1. Kulturskolen

4.2. Kulturarv

4.3. Kunst- og kulturarenaer og møteplasser

4.5. Idrett for alle

4.6. Folkehelse

4.7. Idrettsarenaer

4.8. Friluftsliv gir det gode liv

5. Integrering

6. Samiske rettigheter

7. Demokrati og medborgerskap og åpenhet

8. Interkommunalt samarbeid

1. Oppvekst

Det skal være godt å vokse opp i Vefsn. En god barndom gir et godt fundament for resten av livet. Venstre vil sikre alle barn samme mulighet til å skape sin egen fremtid, uansett utgangspunkt. Dette skal gjøres ved å gi alle barn samme mulighet læring, lek og til å bruke egen skaperkraft.

1.1. Psykisk helse

Psykiske helseplager er Norges største og dyreste helseutfordring. En fjerdedel av befolkningen opplever i løpet av livet psykiske lidelser, og blant unge sliter mellom 15 og 20 prosent i hverdagen på grunn av psykiske plager. Vi ser at dagens ungdom har større psykiske helseutfordringer enn tidligere generasjoner, kanskje fordi vi er blitt flinkere til å oppdage det, men også fordi tiden vi lever i kan oppleves kaotisk og ungdom opplever større press om å lykkes og å passe inn. Det er viktig at opplæring i psykisk helse starter tidlig, og at det er kompetanse på tema i hele skoleløpet, helst allerede i barnehagen. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er særlig avgjørende for å mestre eget liv.

Venstre vil:

 • Innføre skoleringsprogram innen tema psykisk helse for alle lærere på skolene i Vefsn.
 • Innføre obligatoriske timer på alle trinn i ungdomsskolen og videregående skoler for elevene innen tematikken psykisk helse.
 • Styrke skolehelsetjenesten gjennom flere helsesykepleiere, spesielt mannlige, og andre faggrupper som psykologer.
 • At Vefsn skal være foregangskommune i arbeidet mot mobbing.

1.2. Barnehager med rom for alle

Barnehagen er en viktig arena for lek og læring. Venstre vil at barnehagen skal ha rom for alle, og forståelse for det enkelte barnets behov. Barnehagene må ha nok ressurser til tidlig innsats for barna som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

Venstre vil:

 • Rekruttere flere faglærte barnehagelærere.
 • Tilby videreutdanning for barnehageassistenter.
 • Rekruttere flere kvalifiserte menn.
 • Utvidede åpningstider i barnehagen der det er behov.
 • Fremme bruk av naturen for lek og læring.
 • Sikre et mangfold av barnehager.

1.3. En skole for dagens elever og fremtidens samfunn

Skolen skal motivere og utfordre. Skolen skal gi barn og ungdom kunnskap og kompetanse til å møte voksenlivet og framtiden. Enkelteleven skal bli sett og hørt. Raskere teknologisk utvikling og digitalisering i hele samfunnet gjør livslang læring stadig viktigere. Skolene må få frihet til å finne de beste pedagogiske løsningene for sin skole. Lærerne må bruke mer tid på å undervise elevene og mindre på byråkrati og rapportering.

Vefsn står overfor store utfordringer i skolesektoren. Venstre ønsker ikke å legge ned skoler, men ser for oss en omorganisering av dagens skolestruktur. Det innebærer også at inntaksområde for skolegrensene kan flyttes.

Venstre vil:

 • Gi skolene større pedagogisk frihet.
 • Legge til rette for videre- og etterutdanning av lærere.
 • Sikre digital kompetanse, inklusive programmering, for elever og lærere.
 • Sikre skolene tilstrekkelig administrative støtte slik at skoleledelsen får tid til å lede skolen og lærerne til å undervise elevene.
 • Tydeliggjøre læringsmålene i skolen gjennom fagfornyelse, spesielt i realfag og i nye fag som programmering.
 • Vurdere å gi skoler med store utfordringer mulighet til å rekruttere lærere ved hjelp av egne lønnstillegg.
 • Styrke samarbeidet mellom skolene og kulturskolen.
 • Systematisere erfaringer med henholdsvis gutter og jenters læring og tilpasse undervisningen bedre etter dette.
 • Omorganisere dagens skolestruktur.
 • Flytte inntaksområder for skolegrenser.

1.4. Likeverdig SFO tilbud i hele kommunen

SFO skal være et sted for lek og læring. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktiviteter, samtidig som de får nok tid til fri lek.

Venstre vil:

 • sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å gå på SFO.
 • Gi ett kvalitativt godt og variert tilbud på alle barneskoler i Vefsn.
 • Kulturskolen bør i større grad komme inn i SFO.

1.5. Tilpasset opplæring for alle

Skolen har ansvar for å gi tilpasset opplæring, og det gjelder både til elever med gode forutsetninger for læring og til elever som strever. Skolen trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker. Skolen trenger også ressurser til raskt å kunne sette inn hjelp og oppfølging til elever med vanske, og til å utfordre og motivere faglig sterke elever.

Venstre vil:

 • Ansette inspiratorer til spesielt faglig sterke elever.
 • Forenkle prosessen med utredning, vedtak og iverksetting av tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging.
 • Tilstrebe at alle elever opplever mestring på sitt nivå.
 • Innføre leksehjelp på ungdomstrinnet for elever som har behov for det.
 • Sikre flere ressurser til klasser der elever har spesielle behov.
 • Tilpasse digitale plattformer til det enkelte barns alder og modenhet.
 • Sikre nok ressurser til spesialundervisning.
 • Sikre en god rådgivningstjeneste.
 • Fleksibel skolestart.
 • Gjøre det enklere å bytte skole.
 • Utrede fritt skolevalg i Vefsn.

1.6. Mulighet til høyere utdanning

Kunnskap er verdifullt for den enkelte. Like muligheter til utdanning er en av de viktigste forutsetningene for personlig frihet.

Venstre vil:

 • Utvikle Mosjøen som studiested
 • Legge tilrette for desentraliserte studier.
 • samarbeid med fylkeskommunen for videreutvikling av videregående utdanning i Vefsn.
 • Styrke RKK og MRK og Folkeuniversitet.
 • Bidra til økt kjennskap til høyere utdanning i Vefsn.
 • Stimulere til nettverksbygging for høyere utdanning.
 • Opprette utdanningsportal for Vefsn for informasjon om høyere utdanning.
 • Jobbe for å beholde viktige utdanningsinstitusjoner på Helgeland.
 • Støtte opp om utdanningstilbudene til Vefsn folkehøgskole.

2. Miljø og bærekraft

De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling består av klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Økonomisk vekst vil fortsatt være et politisk mål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det i økende grad nødvendig å vurdere veksten både opp mot naturens og miljøets tålegrense. Klima- og bærekraftsperspektivet må integreres i hele utdanningsløpet og bidra til at alle kan ta informerte valg. Bærekraft må være gjennomgående i all virksomhet. Ved all næringsutvikling skal hensyn til miljø og bærekraftig utvikling tillegges mer vekt enn økt økonomisk gevinst.

2.1. Flere gründere og nye bedrifter – Næringsutvikling, nye arbeidsplasser og distriktsoptimisme i hele Vefsn

Venstre vil at kommunen skal være en aktiv aktør som, i samspill med næringslivet og andre offentlige virksomheter, stimulerer til utvikling av flere innovative og teknologibaserte bedrifter. Det er viktig å legge til rette for at kapital kan møte teknologigründere og bedrifter med vekstpotensial. MON KF skal intensivere sitt arbeid i å bidra til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av de eksisterende.

Venstre vil:

 • Styrke tilgangen til kapital for gründere og nye bedrifter gjennom næringsfondet
 • Bidra til rimelige lokaler, med tilrettelagte fasiliteter, for kontorfellesskap for gründer og start-ups.
 • Styrking av Væxt Mosjøen som nettverksbygger.
 • Bidra til å styrke nettverk for kvinnelige gründere.
 • Stimulere til gründervirksomhet blant innvandrere.
 • Samarbeide med andre Helgelands-kommuner om videreutvikling av næringslivet.
 • Utforske finansieringsmuligheter gjennom Crowdfunding.
 • Legge tilrette for at vanlige folk kan investere i lokale bedrifter.

2.2. Sentrumsutvikling

Bysentrum er byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Innbyggere, grunneiere og utbyggere har sine meninger om hvordan sentrum skal se ut. Felles for alle er at det ønskes mer aktivitet i torgregionen. God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å kunne utvikle mer attraktive steder. Prosessene styrker kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, forebygger og reduserer konflikter, gir forankring og legitimitet til arbeidet, samt vitaliserer lokaldemokratiet.

Venstre vil:

 • Lage en helhetlig sentrumsplan
 • Gjennomføre dialogmøter med innbyggere, grunneiere og andre med interesse for sentrumsutvikling.
 • Er skeptisk til å bygge omsorgsboliger i kvartal 10.
 • Arbeide for at Sjøgata kommer inn på UNESCOS verdensarvliste.
 • Sikre at verneplan for Sjøgata kommer på plass.

2.3. Gode rammer for drift og utvikling i landbruket

Landbruk utgjør en del av næringen i Vefsn kommune, og er er en viktig del av vår kulturarv og vårt bomiljø. Landbruket i Vefsn må vernes mot utbygging og arealpress. Et grønt og bærekraftig landbruk er viktig for kommunen. Også i landbruket står vi overfor klimautfordringer som vi bør ta på alvor.

Venstre vil:

 • Stimulere til miljøvennlig og økologisk landbruk gjennom veiledning, forvaltning og rammevilkår.
 • Inkludere landbruket i næringslivsnettverk, innovasjon og entreprenørskapsutvikling.
 • Styrke prosjekter som videreutvikler og formidler lokale mattradisjoner, og lokalt dyrket og foredlet mat.
 • Legge til rette for direkteomsetning av produkter på gårder og torg for å støtte opp om entreprenørskap og merkevarebygging.
 • Oppmuntre til utvikling av andelslandbruk og parsellhager, og etablere skolehager.
 • Arbeide aktivt for landbruksskolen.

2.4. Innovative bærekraftige innkjøp

Vefsn kommune er en stor innkjøper, og skal være en foregangskommune ved å stille miljøkrav ved offentlige innkjøp og anskaffelser. Gjennom klimakrav og innovative anskaffelser i offentlige anbud må kommunen sikre utvikling og testing av klimavennlige løsninger. Kommunen må stimulere til grønn konkurransekraft og et næringsliv som utvikler smarte og lønnsomme produkter og tjenester, som gir høy verdiskapning og sysselsetting.

Venstre vil:

 • Stille konsekvente og ambisiøse miljøkrav ved kommunalt innkjøp og anskaffelser.
 • At kommunen benytter seg av innovative anskaffelser.
 • Ta initiativ til samarbeid om anskaffelser med andre innovative kommuner.
 • Legge til rette for piloter og demonstrasjonsanlegg med grønt fokus.
 • Kjøpe lokalt.

2.5. Enkelt og digitalt

Hverdagen er i stadig større grad preget av digitale løsninger, og virtuell teknologi kan få stor betydning for kommunal tjenesteproduksjon og forvaltning. Teknologi kan åpne nye muligheter, men skaper også utfordringer når yrkeslivet må omstilles og tradisjonelle arbeidsplasser forsvinner.

Venstre vil:

 • Gjennomføre digitaliseringen i kommunen.
 • Visualisere regulerings- og utbyggingsplaner ved bruk av tredimensjonale fremstillinger til nytte for involvert parter og innbyggere.
 • Opprettholde og utvikle digital kompetanse gjennom tilrettelegging for livslang læring.
 • At digitalisering skal bidra til helhetlige og brukervennlige tjenester for alle.
 • Hjemmetjenester basert på omsorgsteknologi.
 • Utvikle Mosjøen som SMART-by.

2.6. Grønt reisemål

Bærekraftig turisme handler om å beskytte natur, samfunn og landskap, og samtidig sørge for at lokalsamfunn har noe å leve av. Å oppnå status som bærekraftig reisedestinasjon krever årevis med arbeid, og at hele lokalsamfunnet jobber sammen. Zip-line, Via Ferrata, en tidsreise i Sjøgata, sammen med flere spektakulære turistattraksjoner i Vefsna regionalpark og nasjonalparken Lomsdal-Visten legger tilrette for en enda sterkere turiststrøm nasjonalt og internasjonalt. Besøkende fra hele verden kommer til Norge for å oppleve ren og stille natur. Naturen er et av våre fremste kjennetegnen og et viktig konkurransefortrinn som vi må ta vare på og bruke aktivt i markedsføringen av Helgeland.

Venstre vil:

 • Utvikle Vefsn som grønt reisemål.
 • Oppnå Vefsns status som bærekraftig reisedestinasjon.
 • Vil hindre bygging av vindmøller i våre nære fjellområder.
 • Utnytte fjellområdene som bærekraftig grønt reisemål, bl. annet gjennom samisk næringsvirksomhet.
 • Støtte opp om grønne reiselivsbedrifter.
 • Utvikle og vedlikeholde turstier.
 • Forbedre informasjon om turistattraksjoner.

2.7. Kommunikasjon

God kommunikasjon på vei, bane, fly og båt er viktig. Ny teknologi har vist at det er fullt mulig å ivareta folks behov for mobilitet og samtidig kutte klimagassutslippene. Venstre vil ha en miljøvennlig transportsektor som skal gi innbyggerne en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag.

Vefsn Venstre vil:

 • Kjempe for Mosjøen lufthavn.
 • Arbeide for flere flyavganger.
 • Ha mer gods på tog.
 • Arbeide for hydrogentog på Nordlandsbanen.
 • Videreutvikle Helgeland Havn IKF.
 • Forbedre kollektivtransporten.
 • Utvide sykkelveinettet.

2.8. Klimatiltak

De enorme utfordringene knyttet til globale klimaendringer krever store overnasjonale, nasjonale og lokale tiltak. Venstre vil at klimahensyn skal legges til grunn for alle avgjørelser som tas, og stimulere til en sirkulærøkonomi der bruk av råvarer og energi, og avfall og utslipp reduseres til et minimum.

Venstre vil:

 • Innføre klimabudsjett og klimaregnskap, og være pådriver for at klimatiltak gjennomføres.
 • Stille krav om klima- og miljøvennlige bygninger med høy byggteknisk standard og lavt karbonavtrykk.
 • At nye kommunale bygg skal være nullutslipps- eller pluss-hus, og legge til rette for bruk av tre som byggemateriale.
 • Kreve fossilfrie byggeplasser.
 • Styrke og målrette klimatiltak overfor husholdningene og næringslivet, som rådgivning og tilskudd.
 • Stimulere til sirkulærøkonomi innen privat og offentlig sektor.
 • Øke innsats mot plast og annet avfall på avveie.
 • At Vefsn kommune skal sette strengere miljøkrav ved offentlige innkjøp.
 • At Vefsn kommunes bil- og maskinpark skal bli fossilfrie innen 2025.Legge til rette for «grønne tak» med plantedyrking, eller tak og/eller bygginstallasjoner som produserer energi.
 • Prøve ut solcelletak på kommunale bygg.
 • Utarbeide stimuleringstiltak for private utbyggere.

3. Helse, omsorg og sosialpolitikk

I Vefsn skal der være godt å bo i alle faser av livet. Venstre ønsker innovasjon og entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren. Gode møteplasser og sterke lokalsamfunn fremmer helse og trivsel, og forebygger kriminalitet, ensomhet og utenforskap. Vefsn kommune skal tilby en trygg, tilpasset og verdig omsorg for alle som trenger det, uavhengig av alder, funksjonsevne og psykiske utfordringer. Venstre ønsker å sette pasienten i sentrum.

3.1. Helse for hver enkelt

God helse er mer enn fravær av sykdom, og de fleste vil en eller annen gang i livet oppleve funksjonstap. Venstre mener kommunen må bidra til at alle kan leve gode liv og legge til rette for god helse i alle aldre.

Venstre vil:

 • Arbeide for ett fellessykehus i midten av Helgeland
 • Styrke brukermedvirkning for å sikre reell innflytelse i eget liv.
 • Legge til rette for boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Ha flere psykologer i kommunehelsetjenesten, og flere kvelds- og døgnåpne
 • polikliniske tilbud og lavterskeltilbud for ungdom, samt styrke barnevernstjenesten.
 • Sikre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til dem som har behov for det.
 • At ungdom ikke skal plasseres på institusjoner for eldre.
 • Sikre forutsigbarhet for brukerne av hjemmebaserte tjenester.
 • Stille krav til helseforetaket, bl.a. oppfølging av følgetjeneste for gravide, pasientreiser, rehabilitering

3.2. Eldreomsorg

Vi lever lenger og mange har bedre helse enn tidligere. Samtidig trenger flere mer assistanse og tilsyn over lengre tid enn tidligere. Et samfunns humanistiske kvalitet viser seg gjennom hvordan man behandler de som ikke lenger kan delta fullt ut. Venstre vil jobbe for en individuell og verdig eldreomsorg. Eldre er en økende ressurs i lokalsamfunnet, og er drivkraften i mye av det frivillige arbeidet i Vefsn. Vi må legge bedre til rette for at eldre skal kunne engasjere seg i både frivillig og betalt arbeid så lenge de ønsker.

Et problem for noen når eldre flytter på institusjon er passivitet, redusert sansestimulering og sosial kontakt. For enslige hjemmeboende kan det noen ganger være motsatt. Å tvinge eldre til mot sin vilje å fortsette å bo alene hjemme kan for noen føre til økt utrygghet og forsterke isolasjon og ensomhet. Velferdsteknologi må tas i bruk, ikke for å erstatte “varme hender”, men for å frigjøre dem. Venstre ønsker en varmere og rausere eldreomsorg ved å gi institusjonene et mer “hjem-” enn institusjonspreg.

Venstre vil:

 • At eldre skal få mulighet til selv å velge om de vil bo hjemme så lenge de ønsker, eller flytte sammen med andre i bofellesskap eller institusjon.
 • At det ved nybygging, ombygging og renovering skal legges mye større vekt på sansestimulerende løsninger.
 • Etablere ektefelle-/samboergaranti på sykehjem.
 • Gi tilbud om aktivitet i hverdagen til brukere med behov for hjemmebaserte tjenester.
 • Gi bo- og behandlingssentre økonomiske midler til å innrede varme og innbydende oppholdsrom.
 • Bidra til hyggeligere institusjoner, blant annet med kulturarrangementer og andre sosiale tiltak.
 • Legge til rette for økt bruk av velferds- og omsorgsteknologi, som både skaper trygghet, sikrer hjelp og bidrar til bedre utnyttelse av ressurser.
 • Være åpen for private aktører i eldreomsorgen.
 • Se på muligheten for å etablere hjemmepalliasjon og åpning av hospice i kommunen.

3.3. Folkehelse

Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gir folk flere år med god livskvalitet. Det skal være lett å være fysisk aktive i Vefsn kommune, og enkelt å finne fram til fysiske aktiviteter, både organiserte og uorganiserte. Mestring skaper glede og trivsel i alle aldre. Tidlig innsats og forebygging kan hindre at lettere psykiske lidelser utvikler seg til er mer alvorligere tilstander.

Venstre vil:

 • Fortsette det forebyggende folkehelsearbeidet i hele kommunen.
 • Se folkehelseperspektivet i alt planarbeid.
 • Stimulere frivillige og ideelle organisasjoner til å utvikle prosjekter som fremmer folkehelse.
 • Legg til rette for ukentlig fysisk trening for eldre. Tilbudet kan gis via treningssentre, lag, institusjoner og organisasjoner.

3.4. Ruspolitikk

Venstre ønsker en human og liberal ruspolitikk. Vi må se på rusmisbrukere som medmennesker som trenger oppfølging og behandling. Det er viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen; forebygging, behandling og ettervern. Fra avrusning til behandling, må det ikke gå mer enn 24 timer. Unge rusmisbrukere må prioriteres.

Venstre vil:

 • Sørge for en human behandling av rusmisbrukere med hjelp, ikke straff.
 • Jobbe systematisk for å forhindre overdosedødsfall.

3.5. Fattigdomsbekjempelse

I en kommune der mange innbyggere har god råd, er det lett å falle utenfor om man ikke kan delta på ulike sosiale arenaer. Venstre vil arbeide systematisk for at det ikke skal utvikles til utenforskap.

Venstre vil:

 • Innføre et «fritidskort» for barn i vanskeligstilte familier fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter.
 • Sørge for god samhandling mellom de ulike tjenestene i kommunen.
 • arbeide for å mindre sosiale forskjeller.

3.6. Personer med funksjonsnedsettelser

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle.

Venstre vil:

 • Ha universell utforming av offentlige bygg og transport.
 • Sikre universelt utformede sentrumsareal.
 • Aktivt bidra til at folk med nedsatt funksjonshemming lettere kommer seg inn i arbeidslivet
 • Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag.
 • Teleslynger i alle offentlige bygg med publikumsbesøk.

3.7. Boligpolitikk

Alle skal kunne bo godt og trygt er målet for boligpolitikken. Boligpolitikk handler om å legge til rette for at også personer og husstander med svak økonomi og særskilte boligbehov skal ha et godt sted å bo. Økonomiske lån og støtteordninger, lovregulering og kompetanse er de sentrale virkemidlene.

Vefsn Venstre vil:

 • Aktivt jobbe for å legge til rette for en sosial boligpolitikk.
 • At kommunale tomter med en rimelig pris blir tilgjengelig for folk i etablererfasen.
 • Fortsette samarbeide med Husbanken.
 • At kommunale boliger skal være miljøvennlige og universell utformet.

3.8. Omsorgsteknologi

Bevegelsessensorer, trykksensorer og fallsensorer er eksempler på tilgjengelige teknologi. Disse og andre tekniske enheter kan koples opp slik at de kan kommunisere via en sentralenhet og varsle til en bemannet sentral dersom en uønsket hendelse, som et fall inntreffer.

Venstre vil:

 • Gi opplæring til helsepersonell i kommunen slik at de kan stå for kartlegging og oppfølging av behov hos brukerne.
 • At omsorgsteknologi skal implementeres i alle kommunale omsorgsboliger.

4. Kultur og Idrett

Venstre vil legge til rette for et inkluderende Vefsn der alle skal kunne ytre seg, og der mangfold, skapertrang og kreativitet får utfolde seg fritt. Kulturlivet er en felles arena der vi kan være aktive medborgere i et demokrati. Skolene skal være samlingssteder for kulturlivet og frivillige organisasjoner utenom skoletid. Ungdomskulturen har egne behov for aktivitetshus som kan være en kombinasjon av egendrevne lokaler og visningssteder.

Venstre ønsker at kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Kulturhuset, kulturskolen, museer, bibliotek og andre kultur- og kunstinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling.

Det er viktig å skape gode betingelser for idretten, der både folkehelse og talentutvikling er ivaretatt. Gode idrettsbygg og anlegg er viktige.

Venstre vil:

 • At bibliotek og bibliotektjenester i Vefsn sikrer møteplasser for aktivitet.
 • Utvide tjenesten så brukerne får tilgang store deler av døgnet med eget adgangskort.
 • Styrke idretts- og musikkrådets medvirkning i politiske beslutninger.
 • Øke støtten til lag og foreningers kulturtilbud for barn og unge.
 • Bygge ny kulturskole og utvide tilbudet ved kulturskolen i Vefsn.
 • Bidra til en permanent løsning for kulturnæring og filmproduksjon.
 • Utarbeide en oversikt over lokaler for kulturformål og frivillighet slik at behov bedre kan dekkes.
 • At kultur skal være en egen driftsenhet.
 • Utvikle Kippermoen idrettsarena.
 • Støtte lag-og foreningers arbeid for kultur og idrett.
 • Lage en kulturmelding med en klar kulturstrategi for Vefsn kommune.

4.1. Kulturskolen

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6

Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold av kulturelle uttrykk. Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen.

Vefsn kommune har en velfungerende kulturskole som vi skal hegne om.

Vefsn Venstre vil:

 • At alle barn som ønsker det får plass i kulturskolen.
 • Utvide kulturskolens tilbud med flere grener.
 • At Kulturskolen samarbeider med grunnskolen og SFO.
 • Gi tilbud til alle aldre.
 • Bygge ny kulturskole, helst i tilknytning til kulturhuset.
 • Ivaretar det gode samarbeide med lag og foreninger.

4.2. Kulturarv

Historien og kulturarven er viktige kompass for å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra. Venstre mener at kommunen i stor grad må ta ansvar for vår felles historie og bidra til å utvikle kulturinstitusjonene vi er vertskap for. Kulturarv er viktig for en vårt demokrati. Med historisk kunnskap og perspektiv kan vi integrere, forstå vårt samfunn, og finne vår plass i et lengre perspektiv.

Venstre vil:

 • Lage en samlet plan for Vefsns kulturminner.
 • Legge til rette for videre utvikling av Helgeland Museum
 • Regulere sentrale kulturminner og kulturmiljøer til bevaring
 • Etablere et kommunalt kulturminnefond som skal bidra til å istandsette, og eventuelt kjøpe verneverdige bygg og anlegg.

4.3. Kunst- og kulturarenaer og møteplasser

Mosjøen er en liten by i geografisk utstrekning, og de fleste innbyggere har lett tilgang til kunst-og kulturtilbud. Vi trenger å videreutvikle Mosjøen som arrangementsby. Venstre ønsker et rikt tilbud på kulturopplevelser for alle. Tilhørighet til nærmiljøet der en bor gir trygghet og livskvalitet. Alle skal ha en kort og trygg vei til en møteplass i sitt nærmiljø. Det kan være en barneskole med grendehusfunksjon, scene-/kulturarena, bibliotek eller annet. Møteplassene skal ha aktiviteter for alle på tvers av kultur, alder og bakgrunn. Det er de som bor i nærmiljøet som skal bestemme og prioritere bruken av møteplassene. Festspillene Helgeland vil få en sentral plass i å skape en arena der publikum i alle aldre vil kunne møte ulike kunst-og kulturuttrykk.

Vefsn Venstre vil:

 • Videreutvikle Mosjøen kulturhus som arrangementsarena.
 • Medvirke i finansiering av festivaler.
 • Ivareta og videreutvikle møteplasser i nærmiljøet for frivillighet og kultur.
 • Gi frivillige organisasjoner tilgang til lokaler i nærmiljøene for øvelser, møtevirksomhet og oppvisninger og konserter.
 • Åpne for “Artist in residence” program for kunstnere.
 • Vurdere Jacobsenbrygga som en arena for samtidskunst og- eller annen kulturell virksomhet.

4.4. Kulturnæring

Venstre ønsker å stimulere til investeringer i kulturnæringene. Kommunen må bidra til å skape møteplasser for kulturaktører og investorer. Venstre vil støtte utvikling av flere kulturelle næringsklynger som Tapperiet. Det bør særlig satses på unge talenter og miljøet rundt dem.

Venstre vil:

 • Legge erfaringer fra Tapperiet og filmmiljøet til grunn for utvikling av andre kulturarenaer for unge talenter.
 • Videreutvikle stipendordninger for unge talenter innen kunst og kultur.
 • At kommunen skal stille med ressurser til kulturnæringsklynger som bidrar til entreprenørskap og bedriftsutvikling.
 • Gjøre det enklere å investere i kulturnæringene.

4.5. Idrett for alle

Idrett er en viktig møteplass for fysisk fostring og konkurranse. Idrett gir opplevelse, mestring og felleskap. Den organiserte idretten drives i stor grad av frivillige. Det er viktig å skape gode betingelser for idretten, der både folkehelse og talentutvikling er ivaretatt. Gode idrettsbygg og anlegg er viktige. Kommunen skal, i dialog med idretten selv, være en tilrettelegger og aktør for bygging av idrettsbygg og anlegg.

Den uorganiserte idretten bidrar også til god folkehelse og har stor verdi. Venstre vil etablere trygge møteplasser også for uorganiserte – og ikke-etablerte idretter.

Idretten er i stadig i utvikling. E-sport er en av verdens raskest voksende idretter, men mangler anerkjennelse. Venstre vil legge til rette for at e-sportsutøvere skal får utøve og utvikle sporten sin innenfor trygge rammer.

Venstre vil:

 • Arbeide for å dekke behovet for idrettshaller og anlegg med antall, tilstrekkelig størrelse, og spredning i kommunen.
 • Anerkjenne e-sport som idrett og etablere trygge møteplasser og støtte opp om Vefsn Folkehøgskoles tilbud.
 • At idretten tar miljøansvar og reduserer bruk av kjemikalier og gummigranulat.
 • Støtte tiltak for deling av idretts- og turutstyr gjennom utstyrssentralen BUA.
 • Opprette tiltak for fysisk aktivitet for eldre

4.6. Folkehelse

Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Å ivareta innbyggernes helse er en viktig del av kommunens ansvar.

Venstre vil:

 • At Vefsn kommune er en helsefremmende kommune.
 • Følge opp kommunens folkehelseplan.
 • Se sammenhengen mellom god folkehelse og psykisk helse.
 • Planlegge og å utvikle tjenester som virker forebyggende og helsefremmende.
 • Bistå med å etablere og utvikle utendørs nærmiljøområder.
 • Etablere et folkehelseforum som skal være en samarbeidsarena mellom Vefsn kommune og frivillige organisasjoner med mål om å planlegge tiltak for å fremme folkehelsen for innbyggerne i Vefsn kommune.
 • Styrke eksisterende tilskuddsordning til folkehelseformål og støtte folkehelserelatert arbeid.

4.7. Idrettsarenaer

Vefsn har en rekke idrettsanlegg tilpasset et bredt spekter av aktiviteter. Kombinert med lett tilgang til vakre friluftsområder og andre tilbud, har vi noe for alle – hele året.

Vi må ta vare på eksisterende anlegg for å tilpasse bruken til eksisterende og nye idrettsaktiviteter.

Venstre vil:

 • Sikre tilgang til idrettsanleggene for alle.
 • Oppgradere Kippermoen idrettssenter.
 • Samarbeide med idrettslag og skolene for å få flere unge til å bruke idrettsanleggene.
 • Sette strenge miljøkrav til kunstgressbaner.

4.8. Friluftsliv gir det gode liv

Det rike naturmangfoldet i Vefsn gir mulighet til alle former for friluftsliv, og de aller fleste har kort vei til skog og sjø fra hjemme sitt. Venstre mener det er viktig å videreføre arbeidet for at alle, uavhengig av funksjonsnivå, skal ha de samme mulighetene til naturopplevelser. Frivillige organisasjoner gjør en formidabel innsats for friluftslivet i Vefsn, og må støttes.

Venstre vil:

 • Støtte arbeidet med vedlikehold av stier og kjøring av skiløyper.
 • Utvikle og vedlikeholde merkede turstier slik at friluftslivet blir enda mer tilgjengelig for befolkingen.
 • Videreutvikle bystranda
 • Støtte ordninger for innhenting av søppel fra friarealer.
 • Videreføre støtte til BUA

5. Integrering

Muligheten for asyl er en grunnleggende menneskerett. Innvandring gir utfordringer, samtidig som det stimulerer oss sosialt og kulturelt, og gjør samfunnet vårt rikere og mer mangfoldig. Det er viktig at vi nyttiggjør deres kompetanse og bidrar til at de kommer i utdannelse og arbeid. På den måten blir de bedre integrert og bidragsytere til fellesskapet.

Venstre vil:

 • Ta imot alle kvoteflyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder om.
 • Styrke introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.
 • Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, blant annet gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.
 • Legge til rette for møteplasser for flyktninger og innvandrere.
 • Bruke innvandrerrådet i integreringsarbeidet.
 • At Vefsn kommune som arbeidsgiver skal vise en bevisst holdning til integrering ved rekruttering og ansettelser.
 • Ha en bevist gründerpolitibk for innvandrere.
 • Involvere innvandrere i kulturaktiviteter.
 • støtter foreninger og lag som utmerker seg i inkluderingssammenheng.

6. Samiske rettigheter

Storsamfunnet har ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Norge anledning til å utvikle seg på egne premisser. Både internasjonale konvensjoner (ILO-konvensjonen 169) og grunnlovsparagraf § 108 pålegger staten et særlig ansvar for å ivareta urbefolkningens grunnleggende rettigheter, språk og kultur. Samene er Norges urfolk, og vi har en særlig forpliktelse til å ivareta og styrke samisk språk og kultur. Samisk er et av Norges to offisielle språk, og det må en forsterket innsats til for å bidra til at samer kan bevare morsmålet sitt.

Venstre vil:

 • Gi barn mulighet å lære om samisk kultur gjennom samarbeid med GASKE-NØØRJEN SAMIENSKOVLE i Hattfjelldal
 • Fortsette skilting på sørsamisk i Vefsn kommune
 • Forsvare samiske rettigheter ved kraftutbygging
 • Jobbe for et godt helsetilbud tilpasset den samiske befolkningen
 • Bekjempe alle former for diskriminering
 • Sikre gode vilkår for reindrifta

7. Demokrati og medborgerskap og åpenhet

Venstre ønsker å utvikle og teste ut nye arenaer og former for involvering av innbyggerne i Vefsn for å sikre god lokal forankring og reell medvirkning fra innbyggerne.

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for en god samfunnsutvikling. Venstre ønsker en innbyggerstyrt utvikling der samhandling og medvirkning er ivaretatt, og et levende folkestyre der beslutninger tas nær dem de angår. Dette krever åpne politiske prosesser, tillit og involvering. Innbyggernes innsynsrett og deltakelse er forutsetninger for et godt samfunn og tillit til demokratiet. Venstre er opptatt av at kommunale tjenester skal være kjennetegnet av kvalitet, rettssikkerhet og likebehandling for innbyggerne.

Venstre vil:

 • Sikre åpenhet om kommunens arbeid, beslutninger og prosesser.
 • Sikre tett samhandling mellom kommunen, Velforeningene og andre lokale høringsinstanser.
 • At kommunens digitale plattformer skal ha god universell utforming slik at alle kan delta i demokratiet på lik linje, og at Servicetorget skal være et fullverdig alternativ til digitale plattformer.
 • Ha en restriktiv holdning til delegering av politiske saker fra kommunestyret til administrasjonen.
 • Følge opp kommunens bruk av klart, tydelig og forståelig språk.
 • At Vefsn kommune skal sikre innbyggermedvirkning i alle beslutningsprosesser
 • Fortsette Vefsns 1. plass som beste åpenhetskommune i Nordland

8. Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid har flere funksjoner enn å bidra til kommunal oppgave- løsning og å produsere kommunale tjenester. Det dreier seg både om modernisering og utvikling av kommunal tjenesteyting, om læring og erfaringsutveksling, om sømløse og fleksible kommunale tjenester, om samhold og felles forståelse mellom kommunene og om muligheten til å opprettholde dagens kommunestruktur. Mange klimatiltak kan kreve koordinering i et større geografisk område enn én enkeltkommune. Vefsn har et interkommunalt samarbeid med flere Helgelands-kommuner.

Vefsn Venstre er positiv til å slå seg sammen med flere kommuner, men mener at Vefsn kommune ikke skal ta initiativ overfor mindre kommuner. En eventuell sammenslåing må baseres på frivillighet.

Vefsn Venstre vil:

 • Fortsette og videreutvikle interkommunalt samarbeid med nabokommunene
 • Vurdere ulike klimatiltak som interkommunalt samarbeid
 • Utarbeide en felles energi – og miljøplan
 • arbeide for ett felles regionråd for Helgeland

Bli med og skap en grønnere, rausere og mer sosialliberal framtid. Stem på Vefsn Venstre!