Bolgneset og grønn næringsutvikling

Ordførerkandidat Ragnhild Helseth og 2.kandidat Asgeir Bahre Hansen, «Foto: KSU Venstre»

-Venstre går til valg på at vi vil kritisk vurdere behovet for utbygging av Bolgneset til næringsområde. Venstre i Kristiansund har i lang tid og over mange valgperioder snakket frem samarbeid om næringsareal rundt Bremsnesfjordbassenget. Det skriver ordførerkandidat Ragnhild Helseth og 2.kandidat Asgeir Bahre Hansen i et leserbrev publisert på TK.no 26.07.19

Leserbrevet er en oppfølger til oppslag i TK eAvis 25.07.19 der tema næringsareal gis spalteplass med uttalelse fra flere partier i Kristiansund.

LESERBREV:

Bolgneset og grønn næringsutvikling i Kristiansund

Venstre går til valg på at vi vil kritisk vurdere behovet for utbygging av Bolgneset til næringsformål. Planene som Bolgneset utvikling AS har presentert så langt, der Kristiansund kommune har 100% eierskap, oppfatter vi innebærer en stor økonomisk risiko som vi tviler på er riktig av kommunen å bære alene.

Vi var imot å legge ut Bolgneset til næringsareal da det ble vedtatt i arealplana fra 2011.

Da gjaldt det et langt mindre areal enn det som i dag utgjør området som Bolgneset AS nå planlegger å bygge ut.

TK har onsdag 24.juli et oppslag om tilrettelegging av næringsareal i Kristiansund, der MDG uttrykker at kommunen først må utnytte eksisterende areal før de sprenger ut 800m2 i urørt natur. Venstre er enig i MDG sin innfallsvinkel i saken.

Venstre har i lang tid og over mange valgperioder snakket frem samarbeid om næringsareal rundt Bremsnesfjordbassenget. Dette vil vi fortsatte å jobbe for i kommende periode. Samtidig vil vi understreke nødvendigheten av en mere aktiv havnepolitikk gjennom kommunens deltagelse i Kristiansund og Nordmøre havn IKS, som ledd i nærings- og regionutviklingen.

Venstre vil ha en aktiv næringspolitikk der tilrettelegging av areal skal være vår strategi. Hensyn til naturmangfold må stå sterkt i avveining mellom utbygging og vern. Det er opplagt at en bykommune som Kristiansund kan komme i et dilemma på grunn av knapphet på areal. Da er samarbeid mellom nabokommunene viktig. Likeså det å se om eksisterende areal innenfor bygrensa er godt nok utnyttet.

Det offentliges oppgave er videre å legge til rette for gode samferdselsløsninger både på vei og sjø, og med nødvendig infrastruktur som bredbånd og tjenester som etterspørres av næringslivet både som bedrift og for de ansatte som innbyggere av Kristiansund.

Vi stiller oss spørrende til om det er riktig av Kristiansund kommune å utsette seg for den risiko et 100% eierskap i Bolgneset utvikling AS innebærer. Et så omfattende prosjekt med høy økonomisk risiko bør i det minste ha spredt risiko på flere interessenter.

Av regnskapet til Bolgneset utvikling AS så ser vi at det er kun egenkapital selskapet har for å dekke kostnader ved prosjektering. Inntekter finnes ikke så langt, men forventes å komme når utsprenging starter og salg av stein skal tilbys ut i markedet. Hvordan er etterspørsel i markedet etter stein, er ett av spørsmålene vi stiller. Det neste vi lurer på er om noen banker på døra for å etablere seg på området. Og i så fall, er det kjent om andre områder rundt Bremsnesbassenget er vurdert? Siden kommunen er eneeier, må vi som folkevalgt få stille disse spørsmålene, selv om det er et aksjeselskap det her er snakk om.

Neste ankepunkt gjelder naturmangfold. Det ble utpå vårparten 2019 orientert om arbeidet med ny arealplan for Kristiansund kommune. I den forbindelse fikk vi se en presentasjon som viste Bolgneset som et svært viktig område hva gjelder naturmangfold. Det samme står beskrevet for samme område i analyse fra 2010 som ble gjort for gjeldende arealplan.

Det er samlet sett mange argumenter for å sette ned foten hva gjelder utbygging av Bolgneset. De økonomiske argumentene veier sterkt, likeså hensynet til natur og ivaretakelse av landskap. Om det var private utbyggere som ville bygge ut, så ville det økonomiske argumentet falle bort. Men fremdeles hefter det et dilemma knyttet til naturmangfold og endring av landskap. Spørsmålet om det finnes alternative områder som er egnet, må også besvares.

Det grønne skiftet er her. Vi skal legge til rette for nye næringer. Det inkluderer både egnet areal, tilfredsstillende infrastruktur og hensyn til natur i områdene de legges i.

Nye næringer knyttet til havet er en hovedsak i Venstre sin næringssatsing. Planene som så langt er lagt for virksomheter på Bolgneset er interessante, men er så langt gjort lite gjort rede for. Venstre vil ha en kritisk gjennomgang for å vurdere behovet for at utbyggingen skjer på Bolgneset, og vi vil ha en vurdering av den økonomiske risikoen for Kristiansund kommune.

Ragnhild Helseth (V)

Ordførerkandidat Kristiansund

Asgeir Bahre Hansen (V)

2.kandidat Kristiansund

Bolgneset og grønn næringsutvikling i Kristiansund

TK.no 250719 om næringsareal