Vefsn Kommune må prioritere psykisk helse!

Ta vare på psykisk helse!, Franziska Wika

Psykiske helseplager er Norges største og dyreste helseutfordring. En fjerdedel av befolkningen opplever i løpet av livet psykiske lidelser, og blant unge sliter mellom 15 og 20 prosent i hverdagen på grunn av psykiske plager. Vi ser at dagens ungdom har større psykiske helseutfordringer enn tidligere generasjoner – kanskje fordi vi er blitt flinkere til å oppdage det – men også fordi tiden vi lever i kan oppleves kaotisk, og ungdom opplever større press om å lykkes og å passe inn. Det er viktig at opplæring i å få en god psykisk helse starter tidlig, og at det er kompetanse på temaet i hele skoleløpet, helst allerede i barnehagen. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er avgjørende for å mestre eget liv.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil psykiske lidelser trolig være den største årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Folkehelseinstituttet har i rapporten «Bedre føre» presentert 50 helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger for å fremme den psykiske helsen i befolkningen. Rapporten slår fast at tiltak knyttet til arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, eldresentre, familieliv og livsstil, kan være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet. I folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter” er psykisk helse sidestilt med fysisk helse. Den som jobber med folkehelse må bevege seg utenfor arenaene for de vanlige helsetjenestene og inn i arenaer som for eksempel arbeid, skole og fritid. Derfor er det viktig at Vefsn arbeider med psykisk helse i et folkehelseperspektiv med mål om å redusere risiko for psykisk sykdom.

Jeg akter å sette psykisk helse høyest i kommende kommunestyreperiode. Jeg ønsker at Vefsn kommune blir en helsefremmende kommune som tar psykiske helseutfordringer i alle faser av livet på alvor. Å bli oppmerksom på barn som er i faresonen for å utvikle psykiske lidelser krever at vi har personell i barnehagene og på skolene som har kompetanse på dette området. Det må også utarbeides tiltak for å forbedre foreldreferdighetene og kommunikasjonen i familier hvor foreldrene har psykiske lidelser. Det er også mangelfull kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge over 65 år. Helsefremmende og forebyggende tiltak med vekt på fysisk aktivitet og kosthold, støttegrupper og vennskapskontakter kan være nyttige redskap for å forebygge depresjon og angst. Her er det muligheter for kommunen å melde seg på et forskningsprogram. Vi i Vefsn Venstre vil innføre skoleringsprogram innen tema psykisk helse for alle lærere på skolene i Vefsn. Vi vil innføre obligatoriske timer på alle trinn i ungdomsskolen og videregående skoler innen tematikken psykisk helse. Vi vil at kommunen innlemmer eldre med psykiske lidelser i sitt psykiske helsearbeid og setter alderspsykiatri på dagsordenen. Vi foreslår at kommunen følger opp Folkehelseinstituttets 50 punkt for en bedre psykisk helse. Vefsn Venstre ønsker at Vefsn kommune skal bli en helsefremmende kommune.

Franziska Wika

Vefsn Venstre

Mosjøen, 1. august 2019