Namsos Venstres politikk

Namsos Venstres poltiske program for perioden 2019-2023

En god kommune å bo i

care

Byen, tettsteder og levende bygder med spennende fortid og dagens mangfoldige samfunnsliv, gir Namsos særpreg og en god plattform å bygge den nye kommunen på. Her skal det være gode muligheter for deltagelse og vekst. Innbyggerne skal sikres gode og nødvendige offentlige tilbud – gjerne i nært samarbeid med det frivilligheten kan gjøre. Universell utforming skal sikre god tilgjengelighet for alle. Namsos kulturhus skal utvikles som et felles møte – og servicepunkt for hele kommunen med utvidet betjeningstid.

Namsos skal være en åpen og inkluderende kommune!

Venstre vil:

 • ta vare på og utvikle gode bomiljø med god tilgang på velferdstilbud og service over hele kommunen
 • ha politisk oppnevnte bygdeutvalg og frivilligsentraler for hele kommunen
 • øke tilbudet på flerbrukshaller. Hall på Bangsund skal ha prioritet
 • legge til rette for at eldre kan bo hjemme, og at det raskt kan tilbys sykehjemsplasser når det trengs
 • være pådriver for at vi har et ryddig og tiltrekkende bysentrum med møteplasser for folk i alle aldre, handel og kulturelle aktiviteter
 • at biblioteket skal være søndagsåpent og at Namsos kulturskole flyttes til Namsos kulturhus

Ta vare på naturen

Natur

Vi bor i en kommune med en fantastisk natur. Det er vår oppgave å ta vare på denne for framtida. Venstre vil ha grønn vekst, frisk luft, ren og levende natur. Namsos kommune må straks starte arbeidet med en klima- og miljøplan. Vi vil gjøre det enklere å leve miljøvennlig. Vi tror på framtida og at miljøvennlig politikk gjør Namsos bedre.

Venstre vil:

 • arbeide for at kollektivtilbudet styrkes og at det tilbys fleksible løsninger og tilbringerservice i hele kommunen
 • foreslå løsninger som får flere til å gå eller sykle og at det bygges flere gang – sykkelveger
 • si nei til vindmøller i uberørt natur og i områder med sør-samisk reindrift
 • at kommunen skal legge til rette for bruk av naturen for å fremme folkehelse og trivsel
 • styrke oppmerksomheten på villaksen som art, og som grunnlag for næring, reiseliv og opplevelse i fjord og elv

 

Satse på skolen

Skole

Skolen jevner ut sosiale ulikheter og sikrer like muligheter for alle. En skole der lærerne gis tid til å se hvert enkelt barn, er en skole hvor barn trives og vil lære mer. Det er dagens elever som skal løse framtidas utfordringer. Det barna lærer på skolen i dag avgjør om de kan oppfylle drømmene sine som voksne. Venstre har i regjering sørget for gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det mest.

Ungene fortjener det beste!

 

Venstre vil:

 • at lærerne bruker mer tid til hver enkelt elev og mindre til byråkrati
 • gi alle barn utfordringer som er tilpasset deres talenter og nivå, og sørge for at de som faller utenfor får hjelp tidlig
 • ha flere miljøterapeuter i skolen
 • redusere henvisning til spesialundervisning ved å ha et to – lærersystem på alle trinn
 • ha kommunale innsatsteam mot mobbing og innføre kommunal minstestandard for digitale verktøy
 • at planlegging av ny felles ungdomsskole for bysentrum i kommunen startes opp i kommunestyreperioden

 

Skape de gode jobbene

Together

En god jobb er noe av det viktigste for at vi skal ha det bra, være inkludert og ha frihet til å leve slik vi ønsker. Venstre er opptatt av grundere og nye småbedrifter, men etablerte bedrifter og virksomheter i kommunen må også sikres vekst- og utviklingsmuligheter. Kommunen må være aktiv i rollen som samfunnsutvikler.

Venstre vil:

 • arbeide for at vi har universitet, fagskole og videregående skole som sikrer godt utdannet arbeidskraft for vårt allsidige nærings- og samfunnsliv
 • være en pådriver for en oppgradert kystveg mellom Midtre Namdal, Jøa, Salsnes, Lund og Nærøysundområdet for å bygge et felles bo, service og arbeidsmarked
 • at kommunen skal være en interessert og aktiv medspiller for bedrifter og næringsliv over hele kommunen i omstillingen til det grønne skiftet
 • stimulere til innovasjon og grunderskap i kommunens egne virksomheter