Skien Venstre og Gustav Søvde mener det er feil at politiske partier, i dette tilfelle AP og KrF, inngår avtaler om faglig politisk samarbeid med en av arbeidslivets parter

Foto: Privat

Hva skal bli kommunalt?

Fagforbundet i Skien har inngått avtale med de ovennevnte partier m.fl. om et faglig politisk samarbeid i forbindelse med kommunevalget. Skien Venstre har også på et tidspunkt blitt invitert til å være med. Men dette har vi ikke ønsket.

Vi anerkjenner Fagforbundets rett til å kjempe for sine saker. Men vi mener det er prinsipielt feil for de politiske partiene å inngå slike avtaler med en av partene i arbeidslivet. Så er vi heller ikke enige i alle disse punktene, selv om vi er enig i mye. Men vi har noen spørsmål til de partiene som har undertegnet avtalen med Fagforbundet.

Det første avtalepunktet lyder: «Egenregi skal være den foretrukne organisasjonsmodell (ikke utskilling i egne selskaper)». Betyr det at de nevnte partier vil avvikle de kommunalt eide aksjeselskapene Ibsenhuset AS, Kontorbygg AS, og det kommunale selskapet Fritidsparken m.fl.? Dette har Skien Venstre på det nåværende tidspunktet ikke tatt stilling til.

Det andre avtalepunktet lyder: «Kommunen skal gjennomføre heltidskultur og vikarpool skal opprettes». Det er et greit punkt også for Skien Venstre. I vårt program heter det: «Tilstrebe at ansatte som ønsker det skal få heltidsstilling», og «Opprette vikarpooler for eksempel barnehager, skoler, innen helse og omsorgssektoren.»

Det tredje avtalepunktet lyder: «Kommunale velferdsoppgaver skal løses i kommunal regi med egne ansatte. Samarbeid med ideelle, nonprofitt-organisasjoner kan vurderes der det kan være hensiktsmessig, for å styrke velferden.» Betyr det at de ovennevnte partier vil ta de private barnehagene i Skien tilbake til kommunen, ansette alle primærlegene, fysioterapeutene, kiropraktorene etc. i kommunale stillinger, og slutte å bruke private barneverninstitusjoner, som nå kommunen bruker i stor stil, fordi det er vanskelig for det offentlige å få til å drive dette?

Eller er dette avtalepunktet bare en upresis formulering som ikke kan tas helt bokstavelig, og som bare dreier seg om at man ikke vil at private skal kunne drive sykehjem. Selv om det heter til slutt i avtalen: «Partene er enig om dette og avtalen er forpliktende når den er skrevet under.»

Dette punktet kunne ikke Skien Venstre skrive under fordi vi ønsker ikke å kommunalisere de private barnehagene, eller ansette alt privat helsepersonell i kommunale stillinger. Heller ikke vil vi slutte å bruke private barneverninstitusjoner, så lenge det offentlige strever med å fylle denne oppgaven. Men vi er ikke imot at det offentlige skal drive barneverninstitusjoner.

Venstre er heller ikke allergiske mot i framtida å vurdere muligheten for at private kunne drive et sykehjem, som selvfølgelig skal være åpent for å ta imot de som kommunen til enhver tid bestemmer. Vi tror at litt konkurranse også på dette området kan virke positivt for både de kommunale og et privat drevet sykehjem, og bidra til nyskaping og innovasjon. Utfordringen blir da å sette klare krav fra kommunens side. Og skal det være et privat drevet sykehjem må det nødvendigvis gå med overskudd i drifta.

Når det gjelder sykehjemmet i Kverndalen støtter vi forøvrig at det er kommunen som skal drifte dette, som vi regner med blir kommunens flaggskip som sykehjem. Vi støtter også at den nye barnehagen ved Lundedalen skal drives kommunalt, idet det for tiden er færre kommunale enn private barnehager i Skien.

Det fjerde avtalepunktet lyder: «Skiensmodellen, som skal sikre et seriøst arbeidsliv, følges og utvikles videre.» Dette punktet er Skien Venstre helt enig i. Vi har sammen med hele bystyret vært med å utvikle disse retningslinjene for å hindre svart arbeid, lønnsdumping etc.

Det femte avtalepunktet lyder: «Det skal være minst 2 lærlinger i kommunen pr. 1000 innbyggere.» Dette punktet er også Skien Venstre helt enig i. Men her tror jeg dessverre at vi ligger litt på etterskudd i kommunen.

Gustav Søvde

Skien Venstres ordførerkandidat ved kommunevalget