3.kandidat: Kai Isaksen

47 år, gift, ingen barn. Flyttet tilbake til Kragerø i 2018 etter å ha bodd og jobbet utenbys og utenlands i nesten 30 år – men kan spore direkte aner i Kragerø tilbake til 1528, så regner meg fortsatt som Kragerøgutt! Utdannet Siviløkonom men en mastergrad (LLM) i juss på toppen og har jobbet blant annet i Forsvaret, for accenture, Equinor og diverse mindre konsulentselskap i flere bransjer. Jobber i dag på Herøya i Porsgrunn.
Jeg er ny i politikken og dermed ikke merket av de siste års tøffere klima i lokalpolitikken i Kragerø. Det at jeg har bodd utenbys i mange år gjør kanskje at jeg ser Kragerø litt utenfra fortsatt, noe jeg tror kan være en fordel når man skal se på saker med nye øyne og ny giv. Jeg bryr meg lite om hvem som sa hva i 2007 og mener at det er lov å skifte mening hvis man finner ut at man har tatt feil.
Jeg er opptatt av at Kragerø skal bli en bærekraftig og forutsigbar næringskommune og ser at vi har mange muligheter til å bli ledende på flere områder hvis vi tør – spesielt innenfor grønn teknologi. Klimaproblematikken må tas på alvor, også lokalt, og FN sine bærekraftsmål bør være en del av alle politiske vurderinger lokalt. Kommunen bør i større grad benytte muligheter for å stille krav til miljøvennlighet og bærekraft når den kjøper varer og tjenester.
Jeg er opptatt av at Kragerø skal være en attraktiv plass å bo ved å tilpasse seg bedre hverdagen for mange unge familier, der det ofte ikke lenger er så viktig hvor man jobber/er ansatt rent fysisk, eller når på døgnet man jobber. Jeg tror Kragerø kan tiltrekke seg mange nye unge familier ved å legge ting bedre til rette for fjernjobbing, småbedrifter og gründere. Det er mitt inntrykk av at kommunen enda henger litt igjen i gamle mønstre om at verdiskapning og jobber primært skal skapes i vareproduserende industri, med det dette innebærer av fokus på å tilby næringstomter etc, og at man ikke har tilstrekkelig fokus på at den store veksten i verdiskapning i stor grad er, og vil bli, fra tjenesteproduksjon som krever mindre fysisk areal og andre løsninger.
Jeg er opptatt av at personer og familier som trenger støtte, det være seg fordi de har barn med funksjons-utfordringer, psykiske helseproblemer, familiemedlemmer med demens etc, skal få riktig og tilpasset støtte uten å måtte sloss mot hjelpeapparatet som skal være på deres side. Barn skal ha en god oppvekst, beskyttet mot vold og overgrep, og kommunen bør legge enda mer innsats i å forebygge, avdekke, bekjempe og behandle skader fra vold og overgrep mot barn.
Jeg er opptatt av at veteraner fra internasjonal tjeneste (forvar, politi etc) skal få en god oppfølging når de kommer hjem, de skal motta de ytelser de har krav på uten å måtte sloss for dette og de skal ha den anerkjennelsen de fortjener for sin innsats for landet. derfor har jeg engasjert meg for at Kragerø skal utarbeide og implementere den første veteranplanen i Telemark, noe som kommunestyret vedtok i november 2018 (planen er nå under utarbeidelse).
Jeg er pragmatisk og kan samarbeide med alle for å få fornuftige saker gjennom, og jeg tror man i mange tilfeller kan tjene på å være mindre dogmatisk og prinsipiell og mer praktisk og løsnings-orientert.
Jeg er liberal fordi jeg tror på det gode i enkeltmenneskene og tror at folk selv vet best hvordan de får sin egen hverdag til å fungere hvis de får en reell mulighet til dette.
GODT VALG!