Miljø

Naturen er Sirdals viktigste merkevare, og betyr svært mye for oss
som bor her og de som besøker oss. Det er friluftsliv, opplevelse,
rekreasjon og næringsgrunnlag.
Venstre skal sloss for å ta vare på naturen, og bruke naturen som
den merkevaren den er. Sirdal kan være stolt av klimabidraget
gjennom miljøvennlig vannkraft, men naturen har også tatt store
kostnader. Den urørte naturen må verdsettes høyere i fremtiden.

“Frihet og liv er ett” (Nordahl Grieg)

Venstre vil:

 • Sloss mot vindmølleparker som medfører store inngrep i
  innbyggernes friluftslivsområder og i villreinens leveområde.
 • Arbeide for å bygge videre på det vi virkelig kan i Sirdal; vannkraft.
  Vi skal styrke Sira-Kvina som hjørnesteinsbedrift i samfunnet og
  legge til rette for at bedriften kan utvikle seg mot nye tider.
 • Gjøre reiselivsnæringen grønnere. Fremtidig utbygging må i
  sterkere grad samlokaliseres og konsentreres om allerede på-
  virkede områder. Natur og viltområder må skjermes.
 • Legge til rette for økt friluftslivstilbud og styrke folkehelse-
  perspektivet.
 • Ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds-
  og innkjøpsprosesser.