Svømmehall – velferd for alle

Stavanger svømmehall

Foto: Stavanger kommune

Det foregår en diskusjon blant politikerne i Gjerdrum som ikke alle innbyggerne kjenner til. Det er stort sett de som allerede tilhører det organiserte idrettslivet som er blitt spurt hva de ønsker seg. Hvis du trener for deg selv, eller ikke trener i kommunen din fordi det ikke finnes noe godt tilbud til deg, har du heller ikke blitt spurt om du ønsker en svømmehall i kommunen din.

En kommune med ordnet økonomi trenger ikke å ha vunnet i lotto for å kunne finansiere en svømmehall, selv om enkelte politikere i Gjerdrum ønsker å fremstille det slik. Og det er ikke unødvendig luksus, heller. Det er tvert imot på høy tid at du som innbygger i Gjerdrum får det samme velferdstilbudet de aller fleste innbyggerne i Norge har i sin egen hjemkommune. Men du må stemme på Venstre hvis du vil øke sannsynligheten for ny svømmehall i nær fremtid.

I budsjett og økonomiplan for 2019-2023 var det politisk flertall i Gjerdrum kommunestyre for å gjennomføre et forprosjekt som skal ta fram konsept og plan for å rive det gamle og sette opp et nytt flerbruksanlegg på oppvekstjordet. Dessverre ble det flertall for å vente med svømmehall til byggetrinn 2, som ikke vil stå ferdig før tidligst 2022, og som risikerer å bli utsatt ytterligere hvis trinn 1 blir forsinket eller dyrere enn forutsatt. Vi i Venstre derimot, står fast på at det aller viktigste for kommunens innbyggere er å få på plass en svømmehall først. Gjerne samtidig med en ekstra spilleflate, som vi mener det også er rom for.

Svømming for livet

I løpet av fellesferien druknet 18 mennesker. Manglende svømmeopplæring er en av hovedårsakene til de høye tallene. Og svømmetrening bør ikke avsluttes når du som barn klarer å svømme det antallet meter skolen er pålagt å lære deg. Det er ferdigheter du bør holde ved like hele livet, gjerne i en svømmehall nær hjemmet ditt, slik at du rekker å svømme ofte. Jevnlig svømming kan dessuten forebygge tidlig død og alvorlige helsetilstander.

Revmatikere, bevegelseshemmede, kolspasienter, sterkt overvektige og smertepasienter, kan trene i basseng på lik linje med helt funksjonsfriske. Svømming egner seg dessuten for å trene på egenhånd. Uorganisert idrett passer godt i en travel hverdag hvor man har vanskelig for å forplikte seg til fastsatte tidspunkt. En svømmehall vil altså kunne påvirke inaktive til å bli mer aktive. Her har Venstre støtte av statistikkene. SSBs ‘Fritidsaktiviteter 1997-2014: Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene’ viser at svømming er en viktigere treningsform for langt flere enn de som driver med klassiske hallidretter.

Gevinstene for kommunen

Fysisk aktivitet skaper velvære og reduserer stress, noe som gjør deg som innbygger mer fornøyd med tilværelsen din. Men det har også samfunnsøkonomiske gevinster i form av besparelser på helsebudsjettene. Dette gjelder særlig bruken av reseptbelagte medisiner som smertestillende og blodtrykksregulerende midler. Jevnlig trening reduserer også sannsynligheten for sykehusinnleggelser og langvarig rehabilitering. På helsenorge.no, en nyttig nettside helsedirektoratet står bak, kan man lese at personer som er fysisk aktive har omtrent halvparten så stor risiko for å dø av hjerte-/karsykdommer som sine stillesittende jevnaldrende. Fysisk aktivitet er dessuten et veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og visse typer kreft. Vi kan altså begrense behovet for medisiner, institusjonsopphold og dyr rehabilitering ved å ha en svømmehall i bygda. Vi øker livskvaliteten for innbyggerne samtidig som vi reduserer de årlige kostnadene for kommunen. Helsekroner som kan brukes til å drifte svømmehallen i stedet.

Riktigere investeringer

Det koster å bygge en svømmehall. Gjerdrum Venstre mener at store investeringer skal komme flest mulig til gode. Ved å bygge en flerbrukshall med to spilleflater til rundt 160 millioner kroner, beregner man å øke antallet utøvere med rundt 30%. Men det hjelper lite når det er under 500 unike brukere i dagens idrettshall. Da øker bruken bare til 650 personer, altså under 9% av befolkningen. Det er ikke rare folkemengden til å bruke en investering på 160 millioner. Svømmehallen derimot, er estimert til å koste litt over 100 millioner. Hvis vi skal klarer å aktivisere like mange svømmere i Gjerdrum som landsgjennomsnittet, rundt 27%, blir det nær 1800 brukere til å dele på kostnadene. Det gir en langt bedre nytteverdi per investerte krone.

Gjerdrum Venstre har tro på at kommunen vil klare å finansiere byggingen av svømmehall og samtidig utvide fra én til to spilleflater. Skulle det være behov for å vise mer moderasjon, bør man bygge på den eksisterende hallen i stedet for å rive og bygge nytt. Et slikt tilbygg var for fem år siden tegnet opp og beregnet til å koste drøye 40 millioner. Tilbygget ville gi en ekstra spilleflate, resepsjon, kantine, nye garderober, oppvarmingsplass på siden av den ene banen og stor spinningssal med utsikt. Å utvide i stedet for å rive kan dessuten gi bedre klimaregnskap. Forutsetningen er at man oppgraderer isolasjon, oppvarmingskilder og ventilasjon. Men selv om man setter av 20 millioner til dette, vil man fortsatt kunne finansiere en ny svømmehall og en ekstra spilleflate innenfor dagens budsjettramme på 160 millioner for byggetrinn 1.

Bygger man alt i ett trinn kan man oppnå flere synergier i byggeprosjektet. For Gjerdrums innbyggere vil man i tillegg slippe unna med én anleggsperiode med støy, farlige anleggsmaskiner og tungtransport i to år, i stedet for å strekke dette over fire år. Nok et argument for å gi innbyggerne i Gjerdrum sin sårt etterlengtede svømmehall i 2021, og ikke vente til 2023. Foreløpig er det bare Venstre som jobber aktivt for å få med svømmehall i byggetrinn 1. Men spør gjerne det partiet du pleier å stemme på hvordan de nå stiller seg til denne saken. Det er nemlig ennå ikke for sent for flere partier til å snu.

Venstre som parti har siden 1884 jobbet for fornuftige løsninger til gode for den enkelte borger. Det har vi ikke tenkt å gi oss med de neste fire årene heller.

Anne Kristine Næss, 1. kandidat

Bjørn Erik Sørli, 2. kandidat

Are Egner Kaupang, 3. kandidat

Gjerdrum Venstre