Nannestad Venstres skolepolitikk – kvalitet og langsiktighet i praksis

Venstre har vært i førersetet i Nannestad når det gjelder skolepolitikk i to perioder, sammen med partiene i posisjon. Det har gitt oss mulighet til å holde fast ved satsingene våre over tid, og det har gjort det mulig å fokusere på tiltak som virker. Vi registrerer at andre partier mener det står dårlig til i Nannestadskolen. Det kan de neppe dokumentere.

Skolelederne i Nannestad var før sommeren samlet til et seminar der to års erfaring med veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet ble evaluert. På seminaret var Utdanningsdirektoratet tilstede og ga ros til kommunen for at vi prioriterer de riktige tingene, noe også fremgangen viser. Vi har enkle mål, og vi holder fast ved dem over tid. Det er grunnlaget for å lykkes med forandring i skolen. Hyppige reformer vil ikke bringe oss til målet. Dette vet vi fra erfaring og forskning verden over.

Gode resultater

Vi har nå resultater fra avgangselevene fra ungdomsskolen som er omtrent på landsgjennomsnittet. Vi har færre elever som presterer dårlig, og vi har nedgang i frafall i videregående skole. Vi har også en mer målrettet bruk av spesialundervisning og har redusert bruken til å være omtrent på landsgjennomsnittet. Særlig har ungdomsskolen redusert sin bruk, helt i tråd med anbefalingene fra faglig hold. Dette har vi fått til, blant annet ved at ungdomsskolen er tilført ekstra ressurser etter at Høyre/Frp-regjeringen fjernet den satsingen som den rød-grønne regjeringen hadde gjennomført.

Lite mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing, vi har gode rutiner for å gripe fatt i saker om dårlig skolemiljø, og har nå hatt en meldeknapp for skolemiljø i et skoleår. Vi kan ikke hindre elever, eller for den saks skyld voksne i skolen, i å oppføre seg dårlig, men når vi avdekker det, skal det tas tak i umiddelbart, og tiltak iverksettes for å rette opp forholdene. Her er opplæringsloven krystallklar, alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen!

Gode lærere og god ledelse

Det eneste som nytter er gode lærere og god ledelse. Det har vi i Nannestad. Vi har også riktige strategier, de er kunnskapsbaserte og forankret i vår Strategiplan for mer og bedre læring. Der er det beskrevet hvilke mål Nannestadskolen har, og i den tilhørende handlingsplanen er det beskrevet hvordan målene skal nås.

Vi har også sørget for at alle elever i ungdomsskolen har hver sin PC, slik at vi slipper tidkrevende venting på at klassesettene med PCer skal være i orden. Venstre vil også prioritere at mellomtrinnet, 5.-7. trinn får hver sin PC.

Grunnleggende ferdigheter

Kjernen i arbeidet med elevenes læring er selvsagt grunnleggende ferdigheter. Det arbeider vi med i Nannestadskolen hver dag hele skoleåret. At elevene kan lese, skrive og regne er en forutsetning for å nå læringsmålene i alle andre fag, derfor har dette selvsagt allerede høyeste prioritet i Nannestadskolen. Vi fører vår politikk i samarbeid med de andre partiene i posisjonen i Nannestad. Hvis vi får drahjelp fra andre partier for å gjøre en enda bedre jobb her, ønsker vi det selvsagt velkommen.