Valgprogram: Kultur, idrett og frivillighet

Frivillig sektor er limet i samfunnet. Når vi møtes til felles innsats og felles opplevelser, skaper vi samhold og livskvalitet. Venstre vil at alle i Rana kommune skal ha tilgang på gode opplevelser innenfor kultur og idrett, både som utøver og tilskuer, og vil spesielt prioritere bredden i kultur- og idrettstilbud til barn og unge. Sosiale møteplasser og fysisk aktivitet er også viktig som forebyggende helsefremmende tiltak.

Frivillighet og samarbeid

Frivillig innsats gjennom lag, foreninger og andre former for frivillig arbeid, er grunnlaget for mange av de aktivitetene, tilbudene og mulighetene som gjør Rana til en flott kommune å bo i. Venstre ønsker å støtte opp under en mangfoldig frivillig sektor og legge til rette for et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.

Rana Venstre vil:

 • få på plass en frivillighetserklæring som et styrende dokument for Rana kommunes frivillighetspolitikk
 • styrke samarbeidet med frivillig sektor
 • styrke frivillighetssektoren både praktisk og økonomisk også ved bruk av næringsfondet
 • sikre frivillige lag og foreninger forutsigbare rammer gjennom gode støtteordninger
 • etablere en målrettet støtteordning der lag og foreninger kan søke om midler til konkrete integreringstiltak
 • sikre at kommunale bygg kan benyttes av lag og foreninger til møter og andre aktiviteter i den tiden kommunen ikke selv trenger å benytte dem, og gjøre det enkelt å booke slike lokaler via nett
 • gi alle ungdommer i kommunen et godt fritidstilbud, blant annet gjennom organiserte aktiviteter som fritidsklubb på sentrale møteplasser i hele kommunen, men også gjennom arenaer for ikke-organiserte aktiviteter
 • tilby gratis aktivitetskort og opplevelseskort til barn og unge fra familier med lav inntekt, slik at alle sikres tilgang på kulturopplevelser og deltakelse i fritidsaktiviteter uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn
 • styrke samarbeid med og sikre økonomien til Frivilligsentralen

Kultur

Rana har mye god kultur å tilby våre innbyggere og tilreisende. Vi har et mangfoldig festivaltilbud, Nordland Teater, en attraktiv kulturskole og et frivillig kulturliv vi er stolte av. To viktige saker denne perioden vil være å sikre realiseringen av Vitensenter Nordland og finansieringen av nye Rana Museum i deres nye bygg.

Rana Venstre vil:

 • sikre kulturhusfunksjoner i kommunen
 • realisere Black Box Ung på Nordland Teater
 • etablere flere rusfrie tilbud til ungdom
 • utvikle kulturskolen med tilbud innen flere uttrykk
 • sikre utviklingsmuligheter for biblioteket, Rana Museum, Nordland Teater, musikkfestivalene og andre kulturaktiviteter i kommunen
 • tilrettelegge kulturopplevelser bedre for grupper med spesielle behov, også utenfor institusjonene
 • tilby rimelig bruk av øvings- og møtelokaler til ideelle organisasjoner og institusjoner med tilbud rettet mot barn og unge
 • inkludere innvandrere i kulturlivet
 • ha sterkere fokus på kultur som vekstnæring
 • styrke satsingen på kunst- og kulturuttrykk i det offentlige rom
 • fortsatt legge til rette for Rana som festival- og arrangementskommune.

Idrett

Alle innbyggere i Rana kommune skal ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet, og det skal være gode tilbud både innenfor organisert idrett og egenorganiserte aktiviteter.

Rana kommune skal ha gode anlegg for et mangfold av idrettsaktiviteter, både for breddeidrett og idrett på elitenivå.

Rana Venstre vil:

 • ha økt bruk av partnerskapsavtaler
 • sikre støtteordninger som i størst mulig grad gir likeverdige vilkår for idrettslag uavhengig av drifts- og eieform
 • realisere nytt hoppanlegg i Fageråsen
 • sikre at nye skoler bygges med flerbrukshall istedenfor tradisjonell gymsal der det er fornuftig
 • sikre at alle kunstgressbaner i Rana kommune skal være miljøvennlige
 • etablere utendørs treningsapparater i parker langs populære turstier
 • tilrettelegge for paraidrett i Rana kommune
 • tilrettelegge for e-sport og gaming som fritidsaktivitet, eksempelvis gjennom å stille egnede lokaler til disposisjon
 • tilrettelegge for samarbeid mellom idrettslag og skolefritidsordningen
 • tilrettelegge idrett bedre for funksjonshemmede

Folkehelse og friluftsliv

Rana Venstre vil arbeide aktivt for å sikre befolkningen bedre helse, gjennom å styrke faktorer som bidrar til bedre helse, og svekke faktorer som medfører helserisiko.

Rana Venstre vil:

 • gå mot reduksjon av friområder
 • sikre nødvendig støtte til BUA for utlån av godt utstyr slik at barn og unge sikres deltakelse i aktiviteter
 • ha minst mulig motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål.
 • fullføre Hauknesodden friluftsområde
 • kartlegge og ta vare på viktige naturområder for friluftsliv i nærheten av folks boliger, skoler, barnehager
 • at aldersgrensen for gratis fiske med stang i elver og vann skal være 20 år.
 • utnytte og markedsføre vår status som nasjonalparkkommunen
 • styrke folkehelsearbeidet