FLERE I FULL STILLING I HELSE OG OMSORG I KRAGERØ

Kragerø Venstre ønsker at flere innen helse – og omsorgstjenesten i Kragerø skal ha full (100 %) stilling. Det er kommunen, de ansatte og ikke mint brukerne tjent med.

I dag ( juli 2019 ) er det 430 ansatte med gjennomsnittlig stillingsstørrelse 71 %. Det 118 ansatte med 100 %stilling, 132 med mellom 75 og 100 %, 102 mellom 50 og 75 %, 45 mellom 25 og 50% og 32 under 25 %. (1 innen annen kategori.)

Den første forutsetning for å kunne treffe målrettede tiltak er å vite hva de ansatte ønsker. Det er flere år siden det ble undersøkt. Tidkrevende oppfølgning gjorde at det ble avsluttet. For å få kunnskap om status i dag, ønsker Kragerø Venstre en ny undersøkelse om de ansattes ønsker og deres begrunnelse for ønsket.

Sammen med økt grunnbemanning må de ansatte som ønsker full/økt stilling gradvis få tilbud om økt stillingsbrøk.

Det har gjennom årene også i Kragerø vært forsøkt forskjellige turnusordninger med større fleksibilitet. Etter noen tid har man gått tilbake til vanlig turnus. Det er ikke i alle tjenesteområder fleksible turnusordninger passer. Det er imidlertid uomtvistelig at lengre vakter gir større kontinuitet for brukerne og bedre kvalitet på tjenesten. Brukerne får færre ansatte å forholde seg til.

Kragerø Venstre ønsker at kommunen skal gå i dialog med de ansattes fagforeninger for med åpent sinn uten på forhånd fastlåste holdninger å vurdere tiltak som gir bedre kvalitet på tjenestene i helse- og omsorgstjenesten i Kragerø. Kragerø Venstre mener kommunen må være villig til å medvirke til positive ordninger som gjør endringer attraktive for de ansatte.

Kragerø Venstre vil i budsjettene framover prioritere helse- og omsorg for å gi brukerne et best mulig tilbud og de ansatte en arbeidssituasjon som reduserer sykefraværet. Det arbeides konkret i kommunen for å redusere et altfor høyt sykefravær innen helse- og omsorg. Flere i full stilling og fleksible turnusordninger vil både gi økt kvalitet og gi lavere sykefravær.

Johan Tønnes Løchstøer. Kragerø Venstre.