Livskvalitet

Livskvalitet er grunnlaget for et godt liv. Vi skal jobbe for et trygt og inkluderende fellesskap. I utforming av tjenester skal den enkeltes behov settes i fokus med mål om meningsfylte dager i alle livets faser.

Vi vil:

  • styrke hjemmebaserte tjenester og ha gode avlastnings- og rehabiliteringsmuligheter
  • ha dagsenter og aktivitets- tilbud til eldre og demente
  • ha bedre oppfølging av og støtte til rusavhengige
  • styrke folkehelsearbeidet
  • øke stillingsprosenten for deltidsansatte
  • samarbeide med frivillige og private for et enda bedre velferdssamfunn
  • gi kulturlivet gode rammer til å utfordre, utvikle og underholde