Venstre prioriterer demensomsorgen

Nestelederen i demensforeninga Reidar Tessem reiser i Namdalsavisa en rekke sentrale og viktige spørsmål om namsospartienes standpunkter vedr. demensomsorgen.

I hele den inneværende perioden har demensomsorgen vært en av de sakene Venstre har jobbet mest med. I samtlige årsbudsjettmøter i siste fireårsperiode har Venstre fremmet forslag om å komme i gang med dagtilbud for demente. Alle gangene er vi blitt nedstemt. Vi har sogar fremmet tekstforslag, forslag som ikke har hatt budsjettmessige konsekvenser. Samme skjebne, nedstemt.

Vi har flere ganger fremmet forslag om å få på plass en sårt tiltrengt frivillighetskoordinator som kan koordinere den frivillige innsatsen innen velferd og demensomsorg. «Turvennene» som Demensforeninga selv har satt i gang er blitt så omfattende at de ønsker seg noen som kan koordinerer aktiviteten.

«Turvennene» er et flott tiltak, men det krever både ressurser, koordinering og kunnskap. Namsos Venstre ga Borgerprisen for 2015 til Lise Vannebo og Namsos demensforening fordi de på en forbilledlig måte synliggjorde frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom sin innsats og på den måte gjort Namsos til et bedre sted å være.

Tror du forslaget om frivillighetskoordinator fikk flertall? Nedstemt flere år på rad.

Demensomsorgen omfatter også bemanning. I 2017 skriver kontrollutvalget følgende:

«Situasjonen er ikke optimal i kommunen, det forekommer avvik, ansatte er bekymret, det er for få sykepleiere og DE SVAKESTE OG SYKESTE AV BRUKERNE FÅR IKKE ALLTID DEN VERDIGHETEN I OMSORGEN SOM NAMSOS KOMMUNE HAR SOM MÅL Å GI»

Det er straks september 2019 og lite har skjedd de siste to årene. Nettopp derfor fremmet Venstre i juni i år i kommunestyret flere forslag om RASK handling innen omsorgssektoren. Det gikk på: a) tilstrekkelig kompetanse på avdelingene, b) tilstandsrapport som viser antallet brukerklager, mangel på kvalifisert personell, vikarbruk og sykefravær, og c) hvilke tiltak kan gi flere sykehjemsplasser kort sikt. Forslaget fikk kun Venstres stemmer. Kommunestyret gikk inn for ordførerens forslag om å komme tilbake til saken i budsjettmøtet i desember 2019…

Hvis du tar en titt på opptaket fra dette møtet, vil du se at Venstre maner til rask og nødvendig handling. Venstre foreslo at det bør innføres en venteliste-garanti på seks uker etter at vedtak om plass på sykehjems- eller omsorgsplass er gjort.

Namsos Venstre jobber for å sikre en verdig, trygg og god eldreomsorg i Namsos kommune. Vi må:

  • Bygge ut flere sykehjemsplasser
  • Bygge eget bo- og omsorgstilbud for friske demente
  • Utvikle og utvide dagtilbudet for hjemmeboende demente
  • Skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte i helsesektoren ved å sørge for heltidsstillinger for dem som ønsker det
  • Øke nærværet og trivselen på arbeidsplassene innen helse og omsorg ved å gjennomføre «ønsketurnus» og øke grunnbemanningen
  • Starte et kompetanseløft for alle ansatte innen helse og omsorg
  • Innføre velferdsteknologi som sikrer og trygger brukerne enda bedre enn i dag

Namsos Venstre ønsker dialog, for vi kommer ikke videre uten å lytte til hverandre, til de ansatte, til brukerne, til de pårørende, til administrasjon, og til politikerne.

Vi har verken råd eller tid til å gå i skyttergravene nå. Det må lyttes, det må læres, det må utvikles, og det må handles raskt!

Bedre er alltid mulig!