Venstre vil ha billigere og bedre SFO

Foto: Venstre

De aller fleste barn går på SFO i løpet av sine første skoleår. Nå er det på tide at det blir et kvalitetstilbud for alle, og ikke bare et oppbevaringssted for dem som ikke har noe alternativ.

Norge er et land med små forskjeller, og så å si alle barn går i barnehage og i offentlig skole. Likevel er det store forskjeller på fritida. Mens noen får gå på SFO med kompetent leksehjelp og varierte aktiviteter hvor barna kan utfolde seg i lek, sport, kunst og kultur, har andre et tilbud blottet for meningsfullt innhold.

Det er store forskjeller mellom SFO-er, både når det kommer til pris og innhold, viste en nasjonal evaluering i fjor. Samtidig går 82 prosent av førsteklassingene våre på SFO. Potensialet er stort, og mange får det til: SFO kan være en mestringsarena utenfor klasserommet, hvor barna får bedre leke- og lærelyst, kulturell kapital og sosial mobilitet. Det kan brukes strategisk som en integrerings- og inkluderingsarena og virke språkfremmende. Alle disse erfaringene kan være like viktige som akademisk kunnskap når barna skal skape seg et godt liv.

I Rana bruker kun 28,6% av alle barn i 1.-4. klasse SFO. I Bodø er tallene 63% og på landsbasis er andelen 60,5%. Hvorfor er det så få som vil bruke SFO i Rana? Vi har fått flere tilbakemeldinger om at folk syns at tilbudet både er for dyrt og for dårlig. Dette vil Venstre gjøre noe med. Venstre foreslo i budsjettbehandlingen i desember i fjor at Rådmannen skulle utrede mulighetene ved redusert pris på SFO, med mål om å få flere til å benytte seg av tilbudet. Dette ble dessverre nedstemt av Ap, SV og Høyre. Heldigvis ble vårt forslag om å se på samarbeid mellom SFO og Kulturskolen, idrettslag, frivillige organisasjoner og andre enstemmig vedtatt.

Et godt SFO-tilbud er en viktig del av tidlig innsats. Det handler om å legge gode rammer rundt skolehverdagen. Det bidrar til at barna gjør det bedre på skolen, og er bedre rustet for livet etterpå. Da må vi sette tydelige krav til innhold og kvalitet. Venstre har lenge kjempet for dette, og nå har regjeringen endelig forpliktet seg til å lage en nasjonal rammeplan.

En nasjonal rammeplan er viktig for å vise vei og sette minimumskrav. Samtidig skal det gis rom for lokal variasjon. Styrken i de store forskjellene på SFO-er rundt omkring, er at det også finnes mange ulike løsninger. Venstre har tro på at vi kan dyrke fram det beste lokalt og lære av hverandre, samtidig som vi gjør et felles ambisjonsløft for SFO.

Det handler om å gi barna våre en best mulig oppvekst – og Venstre setter barn først. Venstre vil jobbe for at Rana blir landets beste oppvekstkommune. Da må SFO-tilbudet bli bedre og billigere.

 

Mats Hansen, ordførerkandidat for Rana Venstre
Mette Røbergeng, 5. kandidat for Rana Venstre og medlem av oppvekst- og kulturutvalget