Lunner Venstres valgprogram

Venstre tror på den enkeltes frihet og ansvar, og på gode fellesskapsløsninger basert på deltagelse og engasjement. Vi vil arbeide for at kommunen vår skal være et godt sted å leve, og vi vil sørge for en kommunal drift som gir kommunen økonomisk handlingsrom.

Oppvekst – best for barn og unge

Lunner Venstre vil:

 • øke grunnbemanningen for å redusere sykefraværet og sikre barnas trygghet
 • starte et prøveprosjekt med deling av assistentstillinger mellom skole, SFO og barnehage for å redusere deltidsstillinger
 • at offentlige og private barnehager behandles likt i forhold til offentlig tilskudd og styres etter samme krav
 • ha fleksible åpningstider i barnehagen, 2 opptak i året, samt stimulerte barnehager til å lage felles driftsløsninger i ferier tilpasset brukerens behov.
 • støtte tiltak som fremmer respekt og kulturell identitet
 • utrede fremtidig skolestruktur i Lunner Kommune
 • ha økt selvstyre for den enkelte skole
 • øke lærertettheten slik at hvert barn skal bli sett i skolehverdagen
 • ha større søkelys på praktisk læring i skolen, f.eks. en dag i uka ute i bedrift for skoletrette elever i ungdomsskolen
 • arbeide for gratis kjernetid i SFO ved behov
 • ha sunn, næringsrik og kortreist mat på SFO
 • sikre trygge skoleveier
 • vil arbeide for 100% svømmedyktighet etter grunnskolen
 • åpne opp for andre yrkesgrupper inn i skolen
 • arbeide for å øke antall trygge voksne i skolen for å kunne ta tak i mobbing og rusmisbruk
 • arbeide for å øke respekten for læreren og fagkunnskapen og legge til rette for kompetanseutvikling og veiledning for læreren

Miljø – det grønne skiftet skjer lokalt

Lunner Venstre vil:

 • legge til rette for klimavennlige løsninger, f.eks solceller
 • arbeide for rettferdig og klimavennlig handel
 • arbeide for å få tungtransport over på jernbane
 • innføre grenderuter i kommunen
 • fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbaner
 • arbeide mot matsvinn
 • ha tidligere avganger på Gjøvikbanen – retning Gjøvik
 • arbeide for bedre og rimeligere kollektivtilbud med sømløst billettsystem innen Viken på buss og jernbane (Ruter).
 • bevare Mylla som rekreasjonsområde
 • utarbeide en helhetlig hytteplan og ikke tillate flere hyttefelt på Mylla
 • ta vare på marka til rekreasjonsområde

Verdiskapinglevende lokalsamfunn

Lunner Venstre vil:

 • arbeide for gratis fritidskort til barn og unge mellom 6 – 17 år
 • arbeide for å få utvikle en møteplass på Grua for sosiale sammenkomster
 • legge til rette for tursti fra Grua til Svea/Nordstrand
 • arbeide for å finne gode tilfredsstillende lokaler til biblioteket på kort sikt. På lang sikt arbeide for en god permanent løsning
 • støtte idrettslag som legger til rette for lavterskeltilbud for innbyggere i alle aldre
 • legge til rette for frivilligheten
 • støtte tiltak som fremmer større bredde i alle typer idrett, mosjon og kultur for alle aldersgrupper og funksjonsnivå
 • jobbe for å få kulturkontoret tilbake til Lunner kommune
 • utrede muligheten for å få tilbake legevakten til Lunner kommune
 • legge til rette for et mangfoldig, nyskapende og miljøvennlig næringsliv
 • hjelpe frem grundere, øke kunnskapsbaserte og klimavennlig næringsliv
 • gjøre det enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet i Lunner.
 • beholde sammenhengende landbruksareal nord i kommunen
 • utarbeide en handlingsplan for dyrevelferd
 • støtte etablering av andelslandbruk
 • at introduksjonsprogrammet skal bli mer arbeid- og praksisrettet, og se på muligheten for å i større grad ta i bruk integrerte innvandrere som en ressurs
 • opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring
 • støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid

 

Velferd – folk foran systemer

Lunner Venstre vil:

 • ha et tverrfaglig, helhetlig og koordinert helsetilbud
 • utarbeide en tiltaksplan for nullvisjon for selvmord
 • sikre et lavterskel terapitilbud til folk i alle aldre
 • styrke ettervernstilbudet med kvalifiserte ruskonsulenter
 • samarbeide med frivillige organisasjoner i rusomsorgen om flere lavterskeltilbud
 • øke kompetansen på rusbehandling hos helsepersonellet
 • ha universell utforming av offentlige bygg og transport
 • aktivt bidra til at folk med nedsatt funksjonshemming lettere kommer seg inn i arbeidslivet
 • sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag
 • ha bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning.
 • finansiere medlemskap i foreninger og idrettslag for barn i lavinntektsfamilier
 • sikre at eldre kan bo hjemme lenger og at par ikke blir skilt ved institusjonsopphold
 • styrke avlastningstilbudet for pårørende til mennesker med demens
 • legge til rette for at det finnes tilgjengelige møtearenaer for eldre i helger og høytider
 • støtte bygging av generasjonsboliger, omsorgsboliger og ungdomsboliger
 • arbeide for et fungerende fritt brukervalg i hjemmesykepleien
 • tilrettelegge for at arbeidstakere kan stå lenger i jobb
 • arbeide for at Helse og omsorgssenteret på Harestua får en best mulig oppstart
 • utnytte potensialet som ligger i nye, innovative løsninger og samarbeidsformer som bidrar til å øke livskvaliteten