Nannestad trenger ikke eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste hevder at eiendomsskatt lurer rett rundt hjørnet i Nannestad. Det viser bare hvor lite kontakt denne lista har med de politiske realiteter i bygda. Kommunen har stram økonomi, og ikke for mye å rutte med, men det er god kontroll og ingen grunn til å vurdere eiendomsskatt.

Posisjonspartiene i Nannestad, med Arbeiderpartiet og Venstre i spissen har fokus på god styring, og har stålkontroll på økonomien. Denne månedens økonomirapport viser at veksten i kommunens skatteinntekter er god og at vi ligger over prognosene i budsjettet. Utgiftene er på budsjett, og selv barnevernet, som de siste årene har hatt til dels store overskridelser holder seg til budsjettet.

Vi har et investeringsprogram som er stort. Vi skal bygge ut kommunehuset med nytt bibliotek, nye kontorlokaler til erstatning for brakker både ved kommunehuset og i Bahus, og vi skal ruste opp kulturhuset. Vi skal bygge lokaler til NAV og til tannklinikk, og vi skal flytte helsestasjonen fra Prestmosvegen til kommunehuset, til glede for de psykisk utviklingshemmede Familiens hus i sin tid ble bygget for. Vi skal også bygge svømmehall, noe som også opposisjonen var ivrig etter å være med på da vi fremmet forslaget. Vi skal også bygge ut Maura skole og vi skal bygge ny sentrumsgate, Teieallén, og torg i sentrum. Vi skal også bygge bemannede omsorgsboliger ved sykehjemmet, til glede for demente med omsorgsbehov i kommunen.

Mye av dette ønsker ikke opposisjonen å være med på, og de har (med unntak av svømmehall) stort sett stemt imot våre forslag. Derimot mener både Høyre og Nannestad Bygdeliste at vi bør bruke kommunale budsjettmidler til å bygge kloakk langs Åsvegen nordover fra Åsgreina. Høyre vil bruke kommunale midler til å bygge tverrvei mellom Åsvegen og FV 120, og til å bygge ut sykehjemmet med flere senger.

Høyre vil også bygge en helt ny 1 til 10-skole som vil påføre oss både svære kapitalkostnader og svære nye administrasjonskostnader. Høyre har ikke tomt, de hadde heller ikke forslag om at det skulle settes av tomt i kommuneplanen som ble vedtatt for mindre enn et halvt år siden. Da kan man spørre seg om denne skolen virkelig er seriøst ment, eller om det (som sist valgkamp da Høyre foreslo å rive ungdomsskolen og bygge en helt ny skole) bare er et luftslott som Høyre forsøker å selge inn for å skape oppmerksomhet om sin egen politikk?

Vi mener kloakk skal betales av huseierne etter prinsippet om at forurenser skal betale, og at kommunekassa ikke skal subsidiere enkelte mens andre må betale dette fullt ut selv. Vi mener også at fylkesveier skal betales av fylket og ikke av kommunen. Vi mener også at vi bør bygge på de eksisterende skolene og ikke bygge noen helt ny skole.

Alt vi har foreslått og vedtatt har vi finansiert. Vi har styrt de siste fire årene med store overskudd som er satt på fond som nå er på over 200 mill. kr. Det betyr at vi kan greie disse investeringene, uten at det går ut over tjenestetilbudet, og uten at vi må si opp lærere eller sykepleiere fordi budsjettene ikke balanserer.