Ole Røed mener at økt kunnskap og lavere arbeidsledighet er nøkkelen til redusering av barnefattigdom og at dette er forhold vi lokalt i Skien kan gjøre noe med

Foto: Privat

Vi må aldri gi opp kampen mot barnefattigdom

Bufdirs rapport om at 17,2 prosent av barna i Skien lever i fattigdom er nedslående. I prosent er det bare Drammen og Oslo som er dårligere. All forskning viser at det å oppleve fattigdom i oppveksten kan bidra til dårligere utsikter som voksen. Selv om antall fattige målt etter nasjonal medianinntekt ikke har økt de senere årene, så har allikevel barnefattigdommen økt. Dette er statistikk. Opplevd fattigdom er vanskeligere å finne et objektivt mål på. Det henger blant annet sammen med gjennomsnitt inntektsnivå og levekår i nærmiljøet og muligheten for å delta i samfunnet på lik linje med andre, derfor kan det være store variasjoner fra sted til sted.

Det er særlig på to områder at vi lokalt kan bidra til å bremse utviklingen av barnefattigdom. For det første skal alle barn ha lik tilgang til utdanning, helt fra barnehagealder. Venstre og Regjeringen har innført gratis kjernetid i barnehagen for barn i lavinntektsfamilier, lokalt ønsker vi supplerende tiltak slik at økonomi ikke skal hindre at barn går i barnehage. Personlig mener jeg også at kontantstøtten er et hinder i så måte. Særlig mødre i innvandrerfamilier velger kontantstøtte fordi jobbmulighetene er dårlige. Når det gjelder SFO, går Skien Venstre inn for å konvertere deler av dagens moderasjonsordning til friplasser, noe som er mer målrettet. Alle tiltak i regi av skolen må dessuten være uten kostnad for familiene. Venstre vil samordne oppveksttiltak for å motvirke utenforskap og fange opp risikoutsatte elever. Aktivitetskort for barn fra 6 til 17 år er et slikt tiltak, som sammen med utlånsordninger kan gjøre andre tiltak overflødige. Avbøtende tiltak rokker allikevel ikke ved tallene til Bufdir, men er til stor hjelp for å unngå utenforskap og opplevd fattigdom.

For det andre må det legges til rette for at flere med «hull i CV» eller andre arbeidsutfordringer kommer i jobb. Det er bred politisk enighet om at arbeidslinja er det viktigste virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Det er barn som har foreldre med svak deltakelse i arbeidslivet som rammes hardest. Mye av barnefattigdommen er knyttet til innvandrerfamilier. Integrering er en lang og vanskelig prosess, men den må intensiveres med språkopplæring og arbeidstrening. Her har Skien kommune en vei å gå.

Jeg er klar over at det følger kostnader med økt innsats, og Skien Venstre vil styrke oppvekstsektoren ved å finne andre områder hvor det er mulig å spare. Barna er vår framtid og det viktigste vi investerer i.

Ole Røed,

listekandidat Skien Venstre