Et bærekraftig lokalsamfunn!

Foto: Venstre

Strand er et Norge i miniatyr, med strender, fjell og fjorder. Venstre prioriterer å ta vare på lokalmiljøet vårt slik at kommende generasjoner også kan ha glede av flott kulturlandskap og urørt natur. Kollektivtilbudet i kommunen skal være et godt alternativ til bil, og Jørpeland og Tau bør utvikles slik at det er naturlig å parkere bilen i utkanten av sentrum og ha bilfrie handlegater.

Gevinstene ved å få innbyggerne i mer aktivitet er store, både for samfunnet og den enkelte. Venstre ønsker at det i større grad skal være naturlig å velge sykkel til småturer i lokalmiljøet og ønsker en kraftig satsing på tilrettelegging for syklende og gående. Det er både god helse- og miljøpolitikk.

Strand må ta sin den av ansvaret for å sikre det biologiske mangfoldet i all planlegging. Venstre vil at Strand skal aktivt støtte etableringen av Preikestolen nasjonalpark og avvise vindkraftutbygging i Ryfylkeheiene. På tampen av denne perioden fikk vi gjennomslag for at Strand skal være et bærekraftig reisemål og en miljøfyrtårnkommune.

Strand Venstre vil:

● arbeide for en god kollektivtransport til Stavanger og innad i Strand.

● at kommunale nybygg og store rehabiliteringer som hovedregel skal bygges etter passivhus- eller lavenergistandard.

● at det ved nyanskaffelse av biler i kommunens tjeneste skal velges lavutslippbiler

● bruke overordnet planverk for å sikre at arealpolitikken tar hensyn til biologisk mangfold, jordvern og vedlikehold av kulturlandskap.

● aktivt støtte etablering av Preikestolen nasjonalpark og ha et sterkere vern av Lysefjordområdet, med internasjonalt viktige naturattraksjoner som Preikestolen og Kjerag.

● ta vare på gjenværende våtmarksområder og vassdragene i kommunen og overvåke surhetsgraden i vassdragene.

● ikke akseptere nye store vannkraftutbygginger i kommunen, men heller oppgradere og optimalisere eksisterende utbygde vassdrag.
● arbeide for sykkelsti mellom Tau og Jørpeland som passer for tursykling, pendling og turister.

● Bevare Skyllevik og Tøgjevågen som friluftsområder.

● Sikre godt vedlikehold av kommunens parker, badeplasser og friområder slik at disse fremstår innbydende for publikum.

● Øke bevisstgjøringen ved valg av nytteplanter, både for kommunale beplantninger og for private aktører.

● Etablere flere luftehundegårder i kommunen.

● Stimulere til beplanting av nyttevekster som sikrer livsgrunnlaget for bier og andre nytteinnsekter.

● Redusere bruken av vegsalt.

● At kommunens innkjøpsmakt skal brukes til å akselerere grønn vekst og stimulere til innovasjon og grønn teknologiutvikling.

● Stille strenge klima- og miljøkrav i alle kommunale anskaffelser.

● Etterspørre nullutslippsløsninger fra tilbydere der det er mulig.

● Av hensyn til det klassiske naturvernet vil vi si nei til vindmølleutbygging i Ryfylkeheiane.