Helse i Strand

Foto: Illustrasjon

“Mer til de som trenger det mest!”

For Strand Venstre er det viktig at de grunnleggende velferdstjenester gis der den enkelte bor. Nærhet til omsorgstilbudene er et kvalitetstegn på en god tjeneste for brukeren. Strand kommune er såpass stor at vi fortsatt bør kunne tilby legevakt til våre innbyggere hele døgnet.
Kommunen skal være garantisten for at alle innbyggere, uavhengig av stand og stilling, gis et fullgodt velferdstilbud. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal sikre at personer med et praktisk assistansebehov skal kunne leve et mest mulig selvstendig og uavhengig liv. BPA skal være et likestillingsverktøy som gir makt over eget liv og bryter ned samfunnsskapte barrierer

Venstre mener det enkelte menneskets mulighet til å leve et godt liv må være målet for samfunnet. Mennesker er ulike, har forskjellige behov og ønsker ulike løsninger. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskes integritet og i større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Som borgere skal vi kunne stille krav om mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester som skal være tilgjengelige når vi trenger dem. For Strand Venstre er et individ som henvender seg til det offentlige for å be om hjelp en borger, et medmenneske, og ikke en klient.

Kommunen må få økonomiske rammer for å kunne gjennomføre de nødvendige
velferdstiltak som sentrale myndigheter ber om gjennom Samhandlingsreformen. En forutsetning for å utvikle gode tilbud er å legge til rette for større fagmiljø – gjerne i en ny større kommune. Forebygging er den beste medisin og Venstre vil fortsette satsingen på frisklivssentral og hverdagsrehabilitering.

Strand Venstre vil:

 • styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen, særlig rettet mot barn og unge.
 • tilby sykehjemsplasser til alle som trenger det.
 • styrke rehabiliteringsfunksjonene ved de etablerte institusjonene slik at en kan avlaste sykehusene.
 • styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig.
 • øke tilbudet om dag- og korttidsplasser i kommunen.
 • opprette pårørendeutvalg eller lignende ved helseinstitusjoner i kommunen
 • tilby rusavhengige et forsvarlig behandlingsopplegg samt styrke ettervernet.
 • styrke psykiatritjenesten og følge opp forslagene i opptrappingsplanen.
 • faste ansettelser skal være en hovedregel i Strand kommune, også i helsetjenestene.
 • få montert hjertestarter ved alle kommunale idretts- og flerbrukshaller.
 • sikre BPA som det likestillingsverktøyet det er ment å være. Det er brukeren selv som skal styre tilbudet.
 • sikre at personer med et praktisk assistansebehov får rett til dette også etter fylte 67 år.
 • starte planleggingen av en utvidelse eller et helt nytt sykehjem for å møte eldrebølgen.
 • fortsatt ha legevakt i Strand – hele døgnet!