Grøntområder, utbygging og åpenhet i Bamble kommune

Åpenhet-lobby-illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Et av våre viktigste verktøy for samfunnsplanlegging og medvirkning vi har for dette i Norge, Plan- og bygningsloven, er evaluert siste år. Evalueringen viser at i realiteten blir ikke miljømessige eller sosiale forhold god nok ivaretatt i kommunene i landet.

Loven gir bestemmelser for hvor barnehagen, skolen, sykehuset, idrettsbanen, boliger og gravplassen skal bygges og plasseres, og gir folkevalgte og kommuneforvaltningen også verktøy og makt til å bestemme hvilke næringer som skal få slippe til på kommunens arealer, og hvilke ikke.

I prosessen frem til avgjørelsen er det ofte mange interessenter involvert. Men hvem som har vært med i prosessen og vært viktige premissleverandører, og når, er ikke alltid like oppe i dagen.

I Grenlandskommunene viser det seg at det flest innbyggere ønsker innsyn i, er plan – , bygg- og delesaker. Her ligger kommunene i Grenland alt langt framme hva gjelder åpenhet, på grunn av digitaliseringen av relevante dokumenter for saksgangen, noe som igjen øker mulighetene for bredere medvirkning i for eksempel høringsprosesser.

Behov for åpne saksgangsprosesser

Men i prosessen i areal- og byggesaksbehandlinger er det ikke et krav om å dokumentere hvorvidt en saksbehandler i kommunen, eller en politiker i et utvalg, formannskap eller kommunestyre, har vært i kontakt med utbyggerinteressenter, aktuelle næringsaktører eller berørte parter.

Muligheten for tette bånd mellom politikere og interessenter i Bamble kommune er videre åpenbar, og systemet med å vurdere habilitet er tillitsbasert og beror på den enkeltes skjønn. I tettstedene i Bamble hvor «mange kjenner mange», vil vi hevde at behovet for åpne saksgangsprosesser aktualiseres ytterligere.

Lobbyregister

Ut fra dette bildet mener Bamble Venstre at det kan være hensiktsmessig å vurdere å innføre et lobbyregister i kommunen. Ikke minst fordi kommunen gjennom den nye kommuneloven gir folkevalgte og kommuneforvaltning enda mere makt vis a vis nasjonale myndigheter, noe som igjen nok kan medføre enda mer utbygger- «trykk» på kommunen de neste årene.

Line Markussen, ordførerkandidat for Bamble Venstre

På vegne av Bamble Venstre,
ved ordførerkandidat Line Markussen (bildet), Dag Harald Yngland (leder ) og gruppeleder Stein Jørgen Storø

(Dette innlegget stod også på trykk i Telemarksavisa og Porsgrunns Dagblad)