Til innhold

Line Markussen

Du finner meg i sentrum. Jeg ønsker å legge til rette for at sosiale forsjeller utjevnes. For å sikre det, fordrer det en god balansegang mellom offentlig leverte tjenester ispedd samspill med frivillige og private tjenesteleverandører. En slik miks må imidlertid ikke gå på bekostning av kommunens evne til å sikre en god omfordeling og styring av tjenestene.

De viktigste politiske hovedsakene for Line

  • Særlig fokus på unge i fare for varig utenforskap fra arbeidslivet: Tatt initiativ til å utforske mulighetene for samskaping og samproduksjon: Spesielt unge menn i randsone for varig sosial eksklusjon hvor ideen er aktiveringsplattform, levende lokaler og fremme sosial kapital i nærmiljøet, samt styrke Bamble kommune som innovatør inn mot velferdsfeltet. Har tilrettelagt for dialog om dette med USN og Senter for sosialt entreprenørskap og Bamble kommune i 2018, og jobber videre med tematikken.
  • Jeg vil ha økt fokus på å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge i kommunen vår med tanke på hvordan flest mulig kan inkluderes i aktiviteter og opplevelser. Eksempelvis ved tilrettelegging for leirskole for alle.
  • Jeg vil sikre sosial bærekraft når vi tar beslutninger, forstått som sunn balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i en tid hvor det kan være tendens til å vektlegge «kun» økonomiske hensyn på bekostning av naturressursmessige – og sivilisatoriske hensyn. Eksempel: 1) Bedre klimatilpasningstiltak i kommunen, arbeide for arealnøytralitet og at kommunen får på plass en delplan for naturmangfold, 2) Mer energioptimerende løsninger i byggeprosjekter som kommunen har ansvar for, 3) Bevaring av grønn, sammenhengende infrastruktur / kystskogvern, 4) Bedre hensyn til kulturarven vår og bedre stedsbevaringshensyn i plan- og byggeprosjekter i kommunen vår, for eksempel i strandsonen, 5) Bærekraftig næringsutvikling, for eksempel utforske potensialet for utvikling av nye matproduksjonssystemer som mikroalgeproduksjon, 6) Å betrakte kystøkosystemrestaurering som en form for verdiskaping, og Bamble kommune kan ha potensiale for å være en foregangskommune her, 7) Etablere lobbyregister i kommunen, for å nevne noe.

Noen leserinnlegg og oppslag om kraft- og energipolitikken:

  • https://www.varden.no/meninger/i/8JQmWG/hvem-beskytter-naturen
  • https://www.varden.no/nyheter/i/Llp1kV/sjokkert-over-naper-og-kaass-som-vil-ha-vindkraft-paa-land
  • https://www.varden.no/meninger/det-nye-oransje-i-det-gronne-skiftet-er-ogsa-mer-natur

Noen leserinnlegg om helse, sosialpolitikk og inkludering:

Søkeord etter oppslag i medier, kan være: «Rusreform», “Rensemodell”, “Kronos Titan”, “Utbygging”, “Kystskog”, “Bamble Venstre”.