Ta hele Eidsvoll i bruk!

For Venstre er det viktig å ta hele kommunen i bruk. Venstre vil styrke Sundet som kommunens sentrum. Råholt og Dal trenger en helhetlig plan for fremtidig utvikling. For å avlaste presset på areal sør i kommunen vil Venstre jobbe for at større deler av befolkningsveksten plasseres lenger nord i kommunen.

Området rundt Minnesund er velegnet for tettstedsutvikling som ikke bryter med Plan for areal og transport i Oslo og Akershus; store arealer er regulert for bolig uten at det vil føre til nedbygging av landbruksjord, Langset skole er ny og har kapasitet, og både E6 og jernbanen bidrar til gode kommunikasjonsmuligheter. Venstre vil sammen med innbyggerne og de andre partiene jobbe for at Minnesund får et hensiktsmessig kollektivtransporttilbud.

Eidsvoll
Feiring og Mjøsa sett fra Carsten Ankers lysthus

Feiring har den siste perioden mistet den største arbeidsplassen; Feiringklinikken. Det arbeides med å utvikle en videregående skole for elever med lærevansker, gjennom Krokeidestiftelsen. Venstre vil jobbe for å få på plass en statlig finansiering, slik at prosjektet realiseres.

Sundet har fått en overordnet plan som gir rammer for den videre utviklingen. Det foreligger mange planer for bygging av boliger. Alt ligger derfor til rette for at Sundet vil styrkes som kommunens sentrum. Venstre vil bevare Sundtoppen som grønn lunge gjennom et parkanlegg. Venstre vil bevare den gamle skolebygningen på Vilberg, når den nye skolen tas i bruk. Venstre vil også jobbe for et serviceanlegg for båt og bobil på Skjoldnestangen.

Venstre vil arbeide for gang-/sykkelveg til Nygård, langs Styrivegen, og Finstadvegen.

Knut Bakkehaug, 1.kandidat Eidsvoll Venstre

(Innlegget står på trykk i EUB 03.09).