Høringsuttalelse – Reguleringplan for Strendene

Strendene, Hanne Nora Nilssen

Norconsult er engasjert av Aqua Rock Company AS i forbindelse med ønske om endring av § 4 nr. 2 i planbestemmelser til reguleringsplanen for Strendene. Firmaet ønsker å etablere permanent masseuttak i området. Alstahaug Venstre har i styremøtet den 8.januar vedtatt å gi følgende høringsuttalelse til saken.

Alstahaug Venstre kan ikke se at en slik endring kan behandles som en mindre endring av reguleringsplanen. Det er i lovforarbeidene til den nye plan- og bygningsloven forutsatt at den enklere saksbehandlingen for endringer i plan bare gjelder så langt endringene ikke er spesielt konfliktfylte. På regjeringens nettside skiver også Kommunal- og moderniseringsdepartementet at selv om endringen kun gjelder en reguleringsbestemmelse, kan også omfanget og konsekvensene av endringen bli så vidt omfattende at den ikke kan gjennomføres som en mindre endring. Med foreslått endring vil konsekvensene for innbyggerne i området ansees som omfattende. Å bo i et område med permanent støy og støvproblematikk må ansees som en omfattende endring, tatt i betraktning at forutsetningen i gjeldende plan er at masseuttaket skal opphøre i løpet av 2021.

Alstahaug Venstre kjenner godt til detaljene i prosessen da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt, samt den støv- og støyproblematikken som kom i kjølvannet av masseuttakets. Vi finner det også av den grunn underlig at Norconsult, på vegne av Aqua Rock Company AS, nå forsøker å få gjennomført disse endringene som en mindre endring av reguleringsplanen, og da uten at saken legges ut til offentlig ettersyn. Alstahaug Venstre er av den oppfatning at et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og skal ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter en ny og tilsvarende prosess. Vi kan derfor på nåværende tidspunkt ikke støtte ønsket forslag om å få fjernet setning i § 4 nr.2 fra planbestemmelsene, og vi anmoder om at det igangsettes en ordinær planprosess da vi ikke finner grunnlag til å kunne behandle dette som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan.

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at planidentitet som er oppgitt i høringsbrev fra Norconsult (datert 06.12.2019), ikke er korrekt. Det eksisterer ikke en plan med et slikt nummer i Alstahaug kommunes digitale planarkiv.

Alstahaug Venstre

Mer informasjon om saken kan finnes ved å følge denne linken:

Endringsforslag av reguleringsplan for Strendene