Vi må forby rituell omskjæring av guttebarn

På årsmøtet i Halden Venstre vedtok vi følgende resolusjoner; rett til å bestemme over egen kropp – også for gutter, og Norge – en kjernekraftsnasjon. Vi vil i dette innlegget, og det neste, presentere uttalelsene.

Omskjæring kan noen ganger være nødvendig ut fra medisinske årsaker. Det skiller seg fra rituell omskjæring hvor man fjerner forhuden til et friskt barn. I dag reguleres rituell omskjæring av gutter av “Lov om omskjæring av gutter” (vedtatt 2015), som tillater inngrepet på guttebarn (alle under 18 år), så lenge de ikke motsetter seg inngrepet, og en av foreldrene samtykker.

Det er totalforbud mot dette hos kvinner. Det kalles kjønnslemlestelse.

En etisk debatt:

I 2015 ble 426 gutter omskjært i Norge. Man forventet derimot at oppimot 2000 barn skulle omskjæres i etterkant av at loven trådte i kraft. På en annen side, regnes det med at oppimot 1 000 000 amerikanske gutter fortatt omskjæres årlig.

Dette er en vanskelig etisk diskusjon. På én side sikrer tilbudet om omskjæring at inngrepet foregår på en sikker måte, på en annen, åpner det for at noen andre tar valget om din kropp, uten at du har evnen til å selv velge.

Halden Venstre er mot rituell omskjæring av barn. Dette valget må mannen selv ta når han er myndig.

Her er uttalelsen vi vedtok: 

Rett til å bestemme over egen kropp – også for gutter.

Inngrep i friske kjønnsorgan som påfører varig endring er forbudt i Norge, men bare om barnet er jente. At gutter ikke har likt vern er diskriminering.

I 1995 fikk Norge Lov om forbud om kjønnslemlestelse som skulle hindre at kvinner ble omskåret. I 2015 ble denne loven erstattet av alminnelig Lov om straff (straffeloven, red.anm). Dette er en uomtvistelig beskyttelse for alle kvinner i Norge.

Gutter har ikke samme beskyttelse. Lov om rituell omskjæring av gutter trådte i kraft 2015-01-01 og tillater rituell omskjæring med nødvendig smertelindring gjort av lege. Tilbudet er en del av det offentlige helsevesen. Begrunnelsen for å få dette inn i ordnede former er tvilsom: Det er fremdeles et inngrep uten samtykke fra den inngrepet blir utført på.

Foreldre kan med loven i hånd få utført et unødvendig, irreversibelt inngrep som primært gjøres av tradisjonelle grunner. Det er ikke påvist noen sikker medisinsk nytteverdi av omskjæring (med unntak av ved trang forhud). Komplikasjoner forekommer hyppig – og kan i verste fall resultere i dødsfall – i Norge sist i 2012.

Ut fra barneloven, legeloven, FNs barnekonvensjon, Europarådets resolusjon om barns rett til fysisk integritet, samt forannevnte straffelov er Lov om rituell omskjæring av gutter en ytterst tvilsom lov.

Individets rett til fysisk integritet og selvbestemmelse over egen kropp, samt rett til senere å velge religiøs og kulturell tilhørighet, er en grunnleggende og lovfestet menneskerettighet i tillegg til en grunnleggende liberal frihet. Foreldres religionsfrihet blir i denne sammenhengen sekundær.

Halden Venstre vil:

  • Oppheve Lov om rituell omskjæring av gutter.
  • Tillate selvbestemt omskjæring etter fylte 18 år.