Program for Kongsvinger Venstre 2019-2023

Du kan også laste ned en PDF-versjon av programmet [PDF, 1,61MB].

En grønn by med plass til alle

Gammelt hus i Øvrebyen

Venstre er på lag med framtida. Derfor satser vi på skolen, på et rent miljø og på arbeidsplasser i hele landet. Alle i Kongsvinger må kunne føle seg fri til å leve sin egen versjon av det gode liv.

Åpenhet skaper tillit

Kongsvinger kommune skal være preget av åpenhet. Byutviklingen skal styres av innbyggerne, ikke av utbyggerne. Sentrum må utvikles i et samspill der politikk og planer legger rammer for utbyggerne. Viktige verdier for kommunen er fagkunnskap, åpenhet og innbygger-involvering.

Venstre vil:

 • ha et lobby-register der politikerne registrerer hvem som tar kontakt med dem for å påvirke politiske saker.
 • ha åpne polititiske prosesser hvor innbyggerne kan delta.
 • gi stemmerett til 16-åringer.
 • gjøre Kongsvinger ledende innen digitalisering.
 • føre en ansvarlig økonomisk politikk.
 • arbeide for kommunesammenslåing, for sammen er vi sterke.

Kultur

Venstre vil:

 • øke støtten til kulturskolen for å redusere ventelistene.
 • bygge flere nye kinosaler. Samarbeide med nytt sentrumshotell om dette.
 • være en aktiv medspiller for Anno Museum for mer aktivitet rundt museet.
 • lage en kulturminneplan.
 • videreføre gratis bruk av kommunale anlegg for barn og unge.
 • legge til rette for idrett og friluftsliv for alle.

God oppvekst – god start

Skoleelev

Barnehager og skoler i Kongsvinger skal gi alle barn en best mulig start, uansett hva de drømmer om. Elevene må møte lærere med tydelig faglig fokus som ser og inspirerer elevene sine og gir trivsel og gode opplevelser. Kongsvinger-skolen skal være mobbefri. Familier som sliter, må møte et hjelpeapparat som snakker sommen og er koordinert.

Venstre vil:

 • tilby videreutdanning til lærere og barnehagelærere.
 • ha fleksibel skolestart, så barnets modning avgjør skolestart.
 • at spesialundervisning gis av lærere, ikke assistenter.
 • sette i gang forsøk med heldags aktivitetsskole.
 • sikre gratis kjernetid i barnehage og SFO for barn fra lavinntektsfamilier.
 • at elevene fra Austmarka får gå på Kongsvinger ungdomsskole. Barneskolen skal bestå.
 • mer seksualundervisning. Mer svømmeundervisning.
 • MeToo for skoleungdom: arbeide mot seksualisert mobbing og utestengning.
 • ansette mannlige helsesykepleiere. Sørge for at helsesykepleiere er tilgjenglige på skolen alle dager.
 • gjeninnføre utekontakter for ungdom.
 • gi gratis busskort til barn og unge.
 • fortsette driften av BUA slik at alle kan låne utstyr til aktiviteter.
 • styrke arbeidet mot sosial kontroll i innvandrermiljøer.

Miljø

Bjørkeløv på stein

De som skal leve i framtida har samme rett til ren luft og en natur i balanse som vi har. Kongsvinger må ta ungdommen på alvor og gjøre sitt for å få ned klimagassutslippene. Måler ikke nok, vi trenger bedre kompetanse, praktiske grep og systematisk arbeid. Kommunenhar stor forbrukermakt, og Venstre vil ha grønne, innovative innkjøp. Tilrettelegges det forlokale bedrifter, er dette samtidig god næringspolitikk.

Venstre vil:

 • ha et klimaregnskap som legges fram sammen med kommunens årsrapport og årsregnskap.
 • at alle kommunens virksomheter må sertifiseres som Miljøfyrtårn.
 • si nei til hyttebygging ved Bæreia.
 • verne matjord mot nedbygging.
 • ha solceller på kommunale tak.
 • ta vare på biologisk mangfold: ha mer blomsterenger og bier på kommunens grøntarealer.
 • bruke aktivt skogbruk som klimatiltak. Stimulere til mer hogst, mer planting og mer bruk av tre.
 • etablere biogassanlegg basert på matavfall og annet biologisk avfall.

Aktivt sentrum – nye næringer

Skisse av sentrumshotell i Kongsvinger

Kongsvinger skal være en grønn småby med handel og kortreiste opplevelser. Hvis flere bor i og nær sentrum, blir det mer liv i byen. Men fortetting må også ta hensyn til nåværende bomiljøer.

Byutvikling

Ventre vil:

 • støtte planene om hotell i sentrum.
 • utvikle stasjonsområdet med pendlerparkering, kollektivterminal, nærings- og boligutbygging og gangbru over Glomma.
 • redusere overflateparkering i sentrum og heller satse på parkeringshus og mer korttidsparkering.
 • bedre busstilbud i byen og til tettstedene.
 • at det skal være trygt og lettvint å gå og sykle.
 • etablere et bydelshus med kafé og scene i tilknytning til idrettshallen på Holt, og gjøre hallen til en frisklivshall til bruk for folk i bydelen.
 • ikke ha kjøpesentre utenfor bykjernen.
 • legge til rette for boligbygging og utvikling i grendene.

Næring og kompetanse

Venstre har vært sterkt delaktig i å etablere 2 nye, innovative utdanningsløp på Høyskolesenteret. Morgendagens næringsliv vil skape teknologi, forretningsmodeller og tjenester som tar oss inn i framtida. Til det trengs ny kompetanse.

Venstre vil:

 • utvikle Høyskolesenteret til et fullverdig campus.
 • satse på gründere.
 • forbedre togtilbudet på Kongsvingerbanen.

Omsorg når du trenger det

Hjerte i sanden

Få ting er viktigere for oss enn helsa. Det har stor verdi å mestre hverdagen og å være sjef i eget liv lengst mulig. Kommunen må tilby helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til riktig tid. Hjelpen må være godt tilpasset den enkelte. Folk med psykisk sykdom og rusmisbruk må få kompetent hjelp og anledning til å være aktive i samfunnet. Rusmisbruk er en sykdom og rusmisbrukere bør ikke behandles som kriminelle.

Venstre vil:

 • ha en sterk satsing på rehabilitering med en interkommunal rehabiliteringsavdeling.
 • øke budsjettramma til omsorgstjenester.
 • satse på hjemmetrening, omsorgsteknologi og hjemmesykepleie.
 • gi tilbud om omsorgsbolig/HDO eller sykehjemsplass med god kvalitet når det blir nødvendig.
 • satse på både kommunale og frivillige krefter for gode opplevelser og aktivitet, f.eks. musikk, trening, besøkshund og matlaging.
 • kraftig satsing på korttidsplasser og dagtilbud.
 • sørge for medvirkning og individuell tilpasning.
 • ha nye turnusordninger i hjemmesykepleien, slik at brukerne får færre å forholde seg til.
 • arbeide for en heltidskultur for å lette rekruttering av helsepersonell.
 • gi gode muligheter for videreutdanning.
 • ha lavterkeltilbud for barn og unge som sliter med psykisk sykdom og rusmisbruk.
 • funksjonshemmede har rett til å delta i samfunnet. Timetallet i BPA-ordningen må økes.

Du kan også laste ned en PDF-versjon av programmet [PDF, 1,61MB].