Innspill til ny NTP om ferje, fly, vei og tunnel og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv

Ferjeflåten elektrifiseres. Befaring med Jon Gunnes og Pål Farstad, Foto:Ragnhild Helseth

Tirsdag 1.september besøkte stortingsrepresentant Jon Gunnes Møre og Romsdal for å få innspill til kommende Nasjonal transportplan, NTP (2022-33). Fylkesstyret møtte Gunnes i et møte på ettermiddagen i Molde. Tida før møtet ble brukt til befaringer som gjaldt fly, ferjer og vei

Jon Gunnes er Venstre sitt medlem i transportkomiteen. Han er for tiden på reise rundt i fylkene for å samle innspill til ny nasjonal transportplan.

Flyplasser
Kvernberget flyplass var første post på befaringen. Heliport og flymønster etter korona var tema i møte med flyplassjef Ola Angvik. Flyplassene i Møre og Romsdal er av stor betydning for næringsliv, forretningsreisende og privatreiser. Grønn omstilling for flytrafikken og planer elfly var blant ting som ble tatt opp. Situasjonen for Hoveden flyplass ble tatt opp i møtet senere på dagen med fylkesstyret.

Nullutslipp ferjeflåte
Ferjeleier rundt i Møre og Romsdal blir bygd om for elferjer. Jon Gunnes fikk se ett av anløpsstedene, nemlig Seivika som er del av sambandet til Aure og Smøla. Kostnader elektrifiserieng er store, og det trengs bevilgninger fra staten for å greie å gjennomføre ambisjonene som Møre og Romsdal fylkeskommune er i gang med å realisere for nullutslippsfartøy.

“Sykehusveien”
Det er under utvikling realisering nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal, SNR som skal bygges på Hjelset. Tilførselsvei fra henholdsvis Molde og fra Kristiansund må utbedres. Strekningen Lønset- Hjelset er inne i gjeldende NTP, og vi håper på snarlig realisering. Imidlertid må ny NTP ta inn strekningen Astad- Bjerkeset som vil gi lede trafikken utenom sentrum på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. Det vil korte ene reisetid samt gi større sikkerhet for transport både kollektivt, nyttetrafikk, ambulanser og private reiser mellom byene, ikke minst for de som skal til og fra SNR når det står ferdig.

Møte med fylkesstyret
Om ettermiddagen var det møte mellom Jon Gunnes og fylkesstyret der også vår mann på fylkestinget Pål Farstad er med. Innspill var i forkant sendt til Gunnes og ble utdypet i møtet. Oppdatert notat ble sendt til Jon Gunnes i etterkant av møtet. Prioriteringene som der er satt opp er i samsvar med fylkestinget sine prioriteringer og i tråd med Møre og Romsdal Venstre sitt program.

Ny NTP for perioden 2022-2033 legges fram i 2021.