6 millioner kroner til kulturinstitusjoner i vårt fylke

Foto: Baard Salvesen/Venstre

Kulturminister Abid Raja og regjeringen foreslår 200 millioner kroner i økte tilskudd til museum og musikk- og scenekunstinstitusjoner i hele landet, hvorav nesten 6 millioner kroner til Møre og Romsdal.

-Disse institusjonene er viktige for hele kultur-Norge, og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i ei vanskelig tid. Jeg er veldig glad for at vi nå får økt tilskuddene til museum og musikk- og scenekunstinstitusjoner med 200 millioner kroner for det første halvåret i 2021, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

For Møre og Romsdal fordeles midlene som følger:

Teatret Vårt: 1 720 000 kr
Operaen i Kristiansund: 980 000 kr
Nordmøre museum: 200 000 kr
Musea på Sunnmøre: 1 290 000 kr
Romsdalsmuseet: 1 110 000 kr
Nynorsk kultursentrum 650 000 kr

Stimulere til aktivitet og publikumstilbud
Regjeringa vil med dette stimulere til aktivitet, publikumstilbud og sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid. 140 millioner skal gå til institusjoner på musikk- og scenekunstområdet, og 60 millioner til musea.
De økte bevilgningene er fordelt på nasjonale institusjoner, regionale institusjoner og distriktsinstitusjoner som er lokalisert over hele landet.

De offentlig finansierte museene og scenekunstinstitusjonene er en viktig del av den kulturelle infrastrukturen. Mange av disse institusjonene er avhengige av egne inntekter for å kunne drive på en forsvarlig måte og gi et godt tilbud til publikum.

Avgrensingene som følge av utbruddet av Covid-19 gjør det vanskelig for institusjonene å generere egne inntekter. Samtidig faller mange av dem utenfor stimuleringsordninger fordi de får en så stor del av inntektene sine som offentlige tilskudd.

200 millioner kroner for første halvår av 2021
Regjeringa øker derfor tilskuddene til museum og scenekunstinstitusjonene med tilsammen 200 millioner kroner for første halvår av 2021. Målet er å stimulere til aktivitet, og sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid.

Økningen gjelder institusjoner som får mer enn 60 pst. av sine inntekter som offentlig tilskudd
De økte bevilgningene er fordelt på nasjonale institusjoner, regionale institusjoner og distriktsinstitusjoner som er lokalisert over hele landet. Økningen gjelder institusjoner som får mer enn 60 pst. av sine inntekter som offentlig tilskudd. Økningen er fordelt forholdsmessig på institusjonene ut fra hva de hadde av billettinntekter og inntekter fra butikk- og kafésalg i 2019. Det er usikkerhet knyttet til smittesituasjonen og hvilke smittevernbegrensninger som vil gjelde fremover. Stimuleringsordningen er derfor foreslått innrettet med varighet første halvår av 2021.