Sundbåten og Skorpa med i tiltaksplan for sykkel

Venstres gruppeleder Ragnhild Helseth, Foto: skjermdump, Asgeir Bahre Hansen

Venstre fikk tilslutning til sine to tilleggsforslag da Tiltaksplan for sykkel 2021-2024 ble behandlet i bystyret 19.11.20 i Kristiansund. Forslagene gjaldt sundbåten som del av infrastruktur for sykkel, og eget punkt om veien mellom Skorpa og Bentnesveien, og merking av sykkeltrase og gangvei på denne nye veien over Meløya

Nyveien til Skorpa og den nye broa over Meløya er anlagt med en bred trase som skal gi separat gang- og sykkelfelt. Venstre fikk dette gjennom den gang da reguleringsplana ble behandlet for Skorpautbygginga. Venstre ønsket ikke utbygging av Skorpa den gangen. Når først utbygginga ble vedtatt, så fikk vi gjennom at det skulle legges optimalt til rette for syklende og gående tilknyttet de 370 planlagte leilighetene, en viktig klimaseier for Venstre.

Sundbåten har vært omsnakket som viktig del av sykkelsatsinga helt siden første utkast til sykkelplan ble laget. Derfor mener Venstre at sundbåten må med som del av nødvendig infrastruktur for å oppnå et mest mulig effektivt sykkelveinett.

Her etterspurte representanten Helseth det felles verbalforslaget som Venstre og Senterpartiet fremmet i bystyret i desember 2019 under budsjettbehandlingen. Spørsmålet ble ikke besvart i møtet, men vil bli etterspurt på nytt senere. Verbalforslaget gjengitt nedenfor.

Bakgrunn for spørsmålet til administrasjonen var fylkeskommunen i Møre og Romsdal sine innspill i høringen av Tiltaksplan for sykkel . Der etterlyste de bilrestriktive tiltak, parkeringsrestriktive tiltak og tiltak for å øke sykkelens konkurransekraft. Venstre argumenterte i bystyremøtet for at nettopp forslagene om å se på muligheter for å finansiere drift av sundbåten gjennom parkeringsavgifter er en måte å svaret ut fylkeskommunens innspill.

Venstre mener dette er en sak å følge opp videre både overfor Kristiansund Parkering AS og fylkeskommunen som ledd i klimatiltak transport.

19.11.20.
Tilleggsforslagene fra Venstre fremmet av Ragnhild Helseth, fikk følgende tilslutning:

Tillegg s.11 i Tiltaksplan for sykkel
Nytt strekpunkt:
-Sundbåten del av infrastruktur sykkel
Vedtatt mot 1 stemme

Nytt punkt Hovedruter 5 i Tiltaksplan for sykkel:
5.5 Skorpa/Meløya -Bentnesveien:
Skilting delt sykkeltrasé og gangfelt
Vedtatt enstemmig

Følgende verbalforslag fra 19.11.19 ble etterspurt, men ikke besvart i møtet 19.11.20:

På vegne av Venstre og SP fremmet Ragnhild Helseth (V) følgende verbalforslag:
Gratis sundbåt:
Administrasjon bes utrede muligheten for at drift av sundbåten legges inn under selskapet Kristiansund Parkering AS.
Vi ønsker også å kostnadsberegne muligheten for en sammenslåing av selskapene med felles administrasjon .
Vi ønsker å finansiere
1.Gratis sundbåt alle dager
2.Utvidelse av rutetilbud til å gjelde kveldsruter og søndagsturer

Kristiansund, kart over hovedtrase sykkel