Framtida er grønn, lønnsom skipsfart

Ill: Venstre

Venstre og resten av regjeringen har høye ambisjoner og setter nå fart i en storstilt omstilling i norsk skipsfart for å redusere klimagassutslipp. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske.

Norge har en lang og stolt historie som sjøfartsnasjon med sterke maritime miljøer – fra Oslofjorden til Kirkenes. Næringen sysselsetter over 80 000 personer, og skaper verdier for 89 milliarder kroner. Norsk maritim næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer med en flåte rangert som verdens femte største målt i flåteverdi og åttende største målt i tonnasje. Dette er vi i Venstre svært stolte av.

Norsk skipsfart leder an internasjonalt, men verden står fortsatt på startstreken for den grønne omstillingen. Om litt vil regjeringen lansere den første stortingsmeldingen om maritim næring på 15 år, og der skal regjeringen peke ut retningen for en næring som kutter utslipp og skaper verdier og arbeidsplasser.

Regjeringen vil at alle fartøysegmenter skal få hjelp til å ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger. Det krever økt innovasjon og investeringer i hele den maritime verdikjeden, og et forsterket internasjonalt samarbeid.

I 2015 ble Ampere, verdens første helelektriske bilferge satt i rute på Sognefjorden. I løpet av 2020 vil 26 fergesamband være elektrifiserte. Venstres gjennomslag om miljøkrav i offentlige fergeanbud har vært avgjørende for denne utviklingen som i dag kutter utslipp og skaper verdier. Nå vil vi skru opp tempoet i de andre fartøysegmentene.

Vi har innført en rekke tiltak for grønn omstilling i skipsfarten og fortsetter nå med helt nye, som skal bidra til den grønne omstillingen i skipsfarten. Regjeringen står fast ved ambisjonen om en halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030. Evnen til å utvikle og ta i bruk grønn skipsteknologi vil påvirke muligheten til å hevde seg i det internasjonale markedet fremover, både for rederier, teknologileverandører og hele den maritime næringen. Satsingen på grønn skipsfart kan også spille en nøkkelrolle i gjenreising og utvikling av en mer bærekraftig økonomi etter Covid-19-utbruddet.

Uansett hvor man står langs Norges kyst og speider ut over horisonten ser, dag som natt, en jevn, saktegående strøm av ferger, frakteskip, containerskip, trålere, oljetankere og andre skip, som seiler langs kysten vår på vei til havn – og ut i verden. Norge skal fortsatt være en betydelig og stolt sjøfartsnasjon. Med klima- og miljøvennlige skip. Det skal være vårt kjenningsmerke.