Venstre sitt budsjettforslag: Innlandet skole består – satsing på sundbåten!

Sundbåten, Foto: Ragnhild Helseth

Handlingsplanen, budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024, ble behandlet i Kristiansund bystyre 17.desember. Venstre fremmet eget forslag for å sikre fortsatt drift av Innlandet skole og gratis sundbåt alle hverdager. Inndekking for sundbåt skulle gjøres ved å realisere våre tidligere forslag om å samordne drift av Sundbåten KF og Kristiansund parkering AS. Vi ønsket også at tiskudd til kultur skulle økes med en halv million kroner. Vi fikk dessverre ikke flertallet med oss.

Gruppeleder Ragnhild Helseth la frem budsjettforslaget på vegne av Venstre. Rådmannen sitt forslag lå til grunn med endringer i hovedsak i talldel drift . Forslaget er vedlagt i lenke her.
Alternativt budsjett 2021 Kristiansund Venstre

Venstre støttet posisjonen sott forslag subsidiært som gikk for å bygge to nye skoler og beholde Innlandet skole.

Forklaring på forslagene refereres nedenfor. Venstre mener vi la ned et grundig gjennomarbeidet budsjettforslag. Asgeir Bahre Hansen gjorde en kjempejobb med å finne inndekking til påplussingene for våre forslag til fortsatt drift av Innlandet skole og gratis sundbåt.

Investering
Vi fremmer Rådmannens innstilling med følgende endringer:
Sentraladministrasjon – KDG (Kommunal digital gestalt). Investering reduseres med 5,0 MNOK fra 10,4 MNOK til 5,4 MNOK.

Begrunnelse for innretning
1. Fortsatt drift av Innlandet skole må dekkes inn ref. vedtak i skolestruktursak
2. Fortsatt gratis sundbåt er viktig for å etablere nye reisemåter.
3. Flere passasjerer på sundbåten gir mindre press på parkeringsplasser i sentrum (Kristiansund parkering har færre disponible plasser som medfører redusert gateleie, Sentrumsplan peker på at det er stor mangel på parkeringsplasser)
4. Kristiansund bruker betydelig mindre på kultur enn K13 (betydelig mer på idrett)

Inndekning
1. Vikan Eiendom ligger inne i handlingsprogram med betydelig utbyttekapasitet, og dette foreslås økt med 1,0 MNOK årlig.
2. Politisk styring – Kristiansund kommune bruker 3,1 MNOK mer enn K13. Vi burde være en enkel kommune å styre. I 2019 brukte vi litt i overkant av 3 millioner på møtevirksomhet (møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste). I august 2019 (sak 15/19) vedtok bystyret å øke møtesatsene med 3,1% fra 2020. Slik er det sannsynlig at kostnaden for møtevirksomhet for 2020 kommer rundt 3,2 millioner. En reduksjon på 20% kan slik gi en innsparing på anslagsvis 0,64 MNOK.
3. Sentraladministrasjon – investeringer i KDG tas ned med 5,0 MNOK. Med avskrivinger over 5 år, gir dette 1,0 MNOK redusert kostnader på avskrivinger.
4. Felles ledelse for Innlandet og Allanengen (rektor, inspektør og administrasjon) med helårseffekt fra 2022.
5. Kristiansund parkering utskriver økt parkeringsgebyr for delfinansiering av gratis Sundbåt (helårseffekt fra 2022).
6. Sundbåt og Kristiansund parkering samkjøres. Det er ikke utlyst ny leder for Kristiansund parkering per i dag (helårseffekt fra 2022).
7. Ansettelse politisk sekretær skyves til 2. halvår 2021.

Gruppeleder Ragnhild Helseth, budsjettdebatt bystyret i Kristiansund
Venstres bystyregruppe før budsjettdebatten 17.desember