Uttalelse: Et grønnere Fredrikstad

Foto: Erik Lundeby

Vedtatt på Fredrikstad Venstres årsmøte 19. januar 2021

Planting av skog på nye arealer er et viktig klimatiltak ettersom dette binder CO2 . I tillegg bidrar trærne til å kjøle ned temperaturen på varme sommerdager, fanger partikler og således forbedrer luftkvaliteten, bidrar til økt biologisk mangfold. I tillegg har innslag av vegetasjon en positiv effekt på mental og fysisk helse. En annen positiv effekt er at trær og planter fungerer som en buffer ved nedbør og avlaster avrenningsnettet.

Et argument mot flere planter og trær i folketette områder er at disse kan medbringe allergier. Valg av riktige tresorter kan og bør derfor gjøres med bakgrunn i forsking, ikke bare estetikk.

Arealplanlegging og tilrettelegging for planting ved veinettet er beskrevet i detalj i rapporten Vegetasjon i veg- og gatemiljø. Vi i Fredrikstad Venstre mener at Fredrikstad kommune bør sikre så mye vegetasjon og dyrking av trær som mulig innenfor anbefalingene.

Kostnadene til dette arbeidet forventer vi i selve investeringskostnaden av å tilrettelegge og vedlikeholde florastrukturen. Den daglige driften kan utføres av enten Fredrikstad kommune selv, eller på anbud til private aktører.

 

Fredrikstad Venstre vil:

  • øke midler til dyrking av vegetasjon langs det kommunale vegnettet og i parker.
  • at det skal være et krav at den/de som har ansvaret med daglig drift av vedlikeholdet av kommunens grøntarealer skal ansette og legge til rette en arbeidshverdag for flere som har nedsatt funksjonsevne.

 

Referanser:

[1]: Miljødirektoratets rapport Planting for klima – veileder for grunneier (2015): https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M434/M434.pdf. Sist lest:15.10.2020

[2]: Planting av skog på nye arealer er et godt klimatiltak (2019):

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendomogskog/omskogbruk/skogbrukinorge/plantingavskogp%C3%A5nyearealeretgodtklimatiltak. Sist lest:15.10.2020

[3]: Hvilke trær er best for byfolk? (2017): https://forskning.no/skogforurensningallergi/hvilketraererbestforbyfolk/349837. Sist lest:15.10.2020

[4]: Katherine J. Willis1 Gillian Petrokofsky2 (2017): The natural capital of city trees. Science, Vol. 356, Issue 6336, pp. 374-376. DOI: 10.1126/science.aam9724.

[5]: Vegetasjon i veg- og gatemiljø. Håndbok V271. (2016)

https://www.vegvesen.no/_attachment/61462/binary/1154726?fast_title=H%C3%A5ndbok+V271+V egetasjon+i+veg+og+gatemilj%C3%B8.pdf.

[6]: Positive helseeffekter av fysisk aktivitet – En konkretisering av veien moit mer fullstendige samfunnsøkonomiske analyser. Helsedirektoratet IS-1562 Rapport (2008). https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/positivehelseeffekteravfysisk

aktivitet/Positive%20helseeffekter%20av%20fysisk%20aktivitet.pdf/_/attachment/inline/84f8434ba0084896836d

6e98cdfa84bf:512b5b028fe2cec3832b05622bb96c1314fa7ef5/Positive%20helseeffekter%20av%20fy sisk%20aktivitet.pdf