Politisk uttalelse: Forebygging og tidlig intervensjon er god helseøkonomi

Farsund Venstre ønsker å forbedre og øke det fysikalske tjenestetilbudet i kommunen. Vi kjenner til manglende rehabiliteringstilbud, opptreningsmuligheter etter skade eller alvorlig sykdom og at kommunen bruker ufaglærte i behandling og rehabilitering. Det er lange ventelister og mange reiser til nabokommunen for å få behandling og opptrening. Kostratall viser at vi ligger 30% lavere enn våre nabokommuner og kostragruppe 11. I tillegg så ønsker vi fokus på heltidskultur. Fem av stillingene er 50% stillinger. Fire av disse er kvinnelige fysioterapeuter. Norges fysioterapiforbund jobber aktivt for en heltidskultur, men Farsund ligger langt etter. Vi registrere at kommuner ellers i landet har gjort noe med dette. Farsund Venstre opplever liten politisk og administrativt støtte rundt denne saken. Noen politiske partier begrunner det med økonomi. Det er et paradoks at vi har et meget høyt sykefravær uten at tiltak som behandling og rehabilitering blir prioritert. Forebygging og tidlig intervensjon er god helseøkonomi.