Historisk satsing på samferdsel for Ålesund i NTP

Randi Walderhaug Frisvoll

– E 136 Breivika-Lerstad blir i første seksårsperiode fullfinansiert.
– Byvekstavtale med etablering av nytt tilskudd til mindre byområder, herav Ålesund.

E 136 Breivika-Lerstad skal bidra til å fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre
veikapasitet til buss og ved å legge til rette for gående og syklende.
Her vil bli ny firefelts vei mellom Breivika og Lerstad, som hovedsaklig skal
gå i tunnel. Det blir også ny gang- og sykkelveg på hele strekningen.
Lokale planmyndigheter og politikere vil nå jobbe sammen med Statens vegvesen
med å sikre at prioriteringene når opp og realiseres så raskt som mulig.

Det er lagt til grunn statlig bidrag på 445 mill. kroner i første seksårsperiode.
Kostnadsanslag for prosjektet er om lag 2 mrd. kroner. I tillegg kommer bidrag fra
bompenger.

I tillegg settes av totalt 600 mill. kr over fire år tidlig i den nye NTP-perioden til ny
tilskuddsordning, en byvekstavtale for de nest størst byene.
Tilskuddet vil kunne gis til fem byer, Ålesund, Haugesund og Arendal/Grimstad.
Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste
byområdene som er aktuelle for byvekstavtale.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak
-som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal
vei. Midlene vil ikke kunne brukes til drift av kollektivtransport.
Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bypakken i de aktuelle byene.

De lokale partene må forplikte seg til å følge opp nullvekstmålet for persontranport
med bil, og til å gjennomføre tiltak innenfor sine egne ansvarsområder som bidrar til nullvekst.

– En slik satsing vil før til positiv utvikling for næringslivet, og øke viljen til å satse på
vår region. Sier Monica Molvær H.
– Dette vil styrke byenes satsing på myke trafikanter, gående og syklende, samt gi
bedre forutsetninger for å øke kollektivbruken, sier Jack Blindheim V.
– Prosjektet skal gi bedre framkommelighet, redusert reisetid, ikke minst for familiene,
og bidra til færre ulykker, sier Randi Walderhaug Frivoll KrF
– I disse to sakene har samarbeidet mellom politikere og administrasjon i Ålesund
vært veldig bra. Vi er nå glade for å få tildelt 600 mill tidlig i første del av neste NTP periode.

Monica Molvær H
Randi Walderhaug Frisvoll KrF
Jack Roger Blindheim V