Uttalelse: Menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse skal ivaretas

Tennisspiller i rullestol
Likeverdsreformen le lansert fredag., Foto: iStock

Regjeringskompromisset som bidro til at Venstre måtte stemme ned forslaget om inkorporering av CRPD (FNs menneskerettighetskonvensjon for funksjonshemmede) i Stortinget 9. mars, har satt sinnene i kok både internt i Venstre og blant grupper som arbeider for funksjonshemmedes rettigheter og menneskerettigheter.

Ved en inkorporering vil konvensjonen trumfe svakheter i det norske lovverket som finnes blant annet i vergemålsloven og opplæringsloven, samt bidra til at de kommunale forpliktelsene til like gode og oversiktlige tjenester blir sterkere. Dersom Norge også signerer tilleggsprotokollen om individuell klagerett, vil funksjonshemmede ha muligheten til å prøve saken sin for FNs CRPD-utvalg.

Venstre har i sitt prinsipprogram at CRPD skal bli en del av det norske lovverket, og Venstre har i sitt utkast til nytt stortingsvalgprogram at CRPD skal bli en del av det norske lovverket, så Venstre er meget tydelige på å ville ha CRPD inn i det norske lovverket.

Agder Venstre akter å følge opp dette tett i kommende stortingsperiode, og vi kommer ikke til å gi oss på dette igjen. Akkurat nå er det i realiteten flertall på Stortinget for inkorporering, i hvert fall uttalt. Hva som skjer i praksis når støvet etter valgkampen legger seg, er gjerne en annen sak. Venstre vil kommende periode sørge for at de nylig omvendte partiene ansvarliggjøres for standpunktet de har tatt i forberedelsene til avstemningen 9. mars.

I mellomtiden, og hele tiden, skal Agder Venstre bidra til at funksjonshemmedes menneskerettigheter ivaretas i alle politiske vedtak som fattes på lokalt nivå. Vi skal vise at vi gjør ord om til handling når kommunene og fylkeskommunen behandler saker som berører personer med funksjonsnedsettelse, både i saker om arbeid og aktivitet, helsetjenester, skole og opplæring, fritid og bolig, samtidig som vi hever stemmen når vi ser at urett begås og Norges største minoritet diskrimineres.

Som et lite parti har vi vist evne til gjennomslag og suksess, som et stort parti vil vi levere enda mer. Det er tid for å sikre menneskerettigheter for alle.

(Vedtatt av et enstemmig fylkesårsmøte 13.03.2021)