Nye Tønsberg stasjon må senkes

Flickr, CC: Kjetil Ree
Vedtatt av styret den 9. mars 2021

BaneNor varslet før jul at de har startet planleggingen med utvidelse av Tønsberg stasjon.
Dette er påkrevd for kunne håndtere flere togbevegelser fra 2025, når vi har fått på plass dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det antydes inntil fire togavganger i timen på det meste i retning Oslo.

Når BaneNor igangsetter en sporutvidelse av stasjonen i Tønsberg må det også oppfattes som et tydelig signal om at ny trasé sørover fra Tønsberg ikke vil bli realisert de nærmeste tiårene. Mulighetene for at jernbanesløyfa i byen vil bestå i enda mange år vil da kunne være en realitet.

Før påske i år vil Nasjonal Transportplan bli lagt fram for Stortinget, og her sier «lekkasjene» at neste store utbygging på Vestfoldbanen vil være et dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord via Torp. Det vil i så fall også bety økt trafikk over stasjonen i Tønsberg med inntil to avganger i timen sørover fra byen. Og alt dette uten at noe gjøres med dagens rundsløyfe.

I Tønsberg utgjør jernbanebommene i Halvdan Wilhelmsens Allé et stort hinder for trafikkavviklingen i byen. Gaten er en av de viktigste traseene i gatebruksplanene for Tønsberg og utgjør blant annet en viktig kollektivtrasé. Vi ser med bekymring på når antall togpasseringer fordobles over Halvdan Wilhelmsens Allé. I dag utgjør jernbanebommene i perioder en stor ulempe for trafikkavviklingen. Kø forplanter seg gjennom byen og som igjen fører til trafikklekkasje gjennom mange av boligområder nært sentrum.

Trafikksituasjonen vil mest sannsynlig forverres når Nedre Langgate stenges for gjennomgangstrafikk, slik gatebruksplanen legger opp til, dersom det ikke tenkes mer helhetlig om en ny løsning i Halvdan Wilhelmsens Allé. Da hjelper det dessverre lite for folk med hyppige togavganger til og fra Tønsberg om et stort antall reisende både med privatbil, kollektivt eller som myke trafikanter, blir stående fast i kø til stasjonen.

Tønsberg Venstre mener det nå må igangsettes et planarbeid med hensikt å finne nye hensiktsmessige måter toget kan passere Halvdan Wilhelmsens Alle uten å forverre dagens trafikksituasjon for kjøretøy og myke trafikanter.

En mulig løsning kan være å senke traséen ut fra Frodeåstunnelen mot stasjonen, slik at trafikken ved dagens jernbaneovergang får flyte uforstyrret av togpasseringer på en overbygning toget kan passere under. Videre kan togsløyfen stige gradvis og fortsette på dagens jernbanesløyfe. En senket trasé vil også ha fordeler med mindre støy og med muligheter for overbygging over perrongene som ikke vil ruve i bybildet.