Samferdselsprosjekt i Ålesundregion

Fredrikstad Venstre

Torsdag 15. april inviterte Ålesund Venstre til en presentasjon av flere spennende vegprosjekter i Ålesundregionen.

Første prosjekt ut kan vi kalle «E39 ut av Ørskog sentrum». Runa Klock tok oss gjennom den imponerende jobben som var gjort med for finne hvilke muligheter som finnes for å gjøre Ørskog sentrum om fra en asfaltjungel til et trivelig lokalsamfunn.

Prosjektet var gjort i et samarbeid med «hele bygda» for å la innbyggerne vise hvordan de ønsker at bygda skal se ut, og hva som savnes og er feil i dag.

Resultatet viste hvordan Ørskog sentrum kan fremstå med et attraktivt sentrum, med grønne lunger der det nå bare er asfalt. Det var også tatt hensyn til en forventet havnivåstigning, og lagt planer for hvordan landskapet kan formes for å håndtere flomvann.

Etter Ørskog flyttet vi oss vestover, hvor Øyvind Olsen presenterte Storfjordsambandet.

Dette er et samferdselsprosjekt med tre delprosjekt, Storfjordbrua mellom Ålesund og Sykkylven, tunnel mellom Sykkylven og Stranda, og tunnel mellom Digerneset og et punkt noe vest for Glomset.

Storfjordsambandet skal være selvfinansierende, og målsetningen er å knytte bo- og arbeidsmarkedet i Ålesund, Sykkylven og Stranda tettere sammen. Sambandet blir ei ny gjennomfartsåre om det blir realisert. Det er ingen konkurrent til Hafast, men en ferjefri fylkesveg i midten av fylket. Dette er en del av fylket med mye vareproduserende industri, møbler og mat, og i tillegg med store ambisjoner for utvikling av reiselivet.

Ut over å bare presentere en vegtrase, har prosjektet også jobbet frem mye informasjon og muligheter rundt selve prosjektet. Bl.a. kan selve utbyggingen gjøres utslippsfri, f.eks. ved å koble prosjektet sammen med arbeidet som gjørs på hydrogensiden i her i distriktet. Eksempelvis Hellesylt Hydrogen Hub som ble presentert av Flakk og Hofseth i forrige digitale møte arrangert av Ålesund Venstre.

Inspirert av det digitale arbeidet i Ålesund, har prosjektet bidratt til nybrottsarbeid i KVU fasen. Ved å samle inn og bruke offentlig tilgjengelig data, kan det bygges en digital tvilling av prosjektet. Denne digitale tvillingen kan så brukes for å simulere både dagens situasjon og hva som blir konsekvensene av ulike løsninger i prosjektet. Dette vil kunne bli et viktig verktøy i fremtidige beslutningsprosesser, og er en modell som fleire samferdselsprosjekt kan bruke.

Vi avsluttet lengst vest med Hafast som ble presentert av Lene Trude Solheim.

Idar Ulstein: Skal du bygge bedrift må du bygge samfunn, og skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel.

Hafast er fylkets mest verdifulle fjordkryssing og det handler også her om å knytte bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Sunnmøre har 150.000 innbyggere, halvparten av innbyggerne i M&R og regionen har flere store og tunge industribedrifter.

Hafast kom med på statsbudsjettet til 2015, og det har vært gjort strøm- og vindmålinger i Sulafjorden og Vartdalsfjorden siden 2016. I løpet av neste år skal traseen bli bestemt. Det er tre alternative traseer, alle med bru.

Forprosjektet 2020-2022 er nå ferdig. Prosjektet jobber inn mot transportkomiteen for å få tildelt planleggingsmidler.

Etter å ha sett på spesifikke samferdselsprosjekt, snakket Kari Grindvik om Byvekstavtaler for regionbyer.

Regionbyer må styrkes som attraktive sentrum og bygge grønn mobilitet for å unngå lekkasje til andre regioner. Nullvekstmålet er nødvendig for å skape de attraktive regionbyene i hele landet, og et krav for å få tildelt midler som regionby.

Planen for Ålesund inneholder gateterminal for kollektivtrafikk, fremfor store busstasjoner; bedre fremkommelighet for prioritert buss, og flere sykkelveger.

Som avslutning presenterte Jon Gunnes fra Transportkomiteen den nylig fremlagte NTP-en.

Hvilke vegprosjekter dette gjelder er behørig presentert i media etter fremleggelsen.

Det handler fortsatt om myke penger her, ikke mindre enn sist. 17. juni skal den vedtas i Stortinget. Det pågår nå forhandlinger med andre parti.