Venstre er kulturpartiet

Ragnhild Helseth.2.kandidat stortingsvalg 2021 Møre og Romsdal Venstre, Foto: Ingunn Strand

-Kunst og kultur skal utfolde seg og utvikles, og med det menneskene som utøver de ulike kulturuttrykkene. Det innebærer mer enn å dele opplevelser. Det skriver 2.kandidat til stortingsvalget Ragnhild Helseth i leserbrev gjengitt her

VENSTRE ER KULTURPARTIET

Kunst og kultur skal utfolde seg og utvikles, og med det menneskene som utøver de ulike kulturuttrykkene. Det innebærer mer enn å dele opplevelser.

Kulturnæringene et viktige, de har stor verdi direkte for arbeidsplasser og inntekter, ikke minst for våre utøvende kunstnere, for reiseliv og kulturinstitusjoner.

Venstre går til valg på de tre søylene klima, kunnskap og verdiskaping. Kunst og kultur gir verdiskaping, kultur gir oss verdier, kultur og kunnskap er parhester.

Kunst og kultur er bærebjelken i samfunnet, likt som klima og natur er en forutsetning for mennesket og livet på jorda. Kampen for klima, miljø og natur, må også skje på kulturens mange arenaer. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Nettopp det trengs i disse tider hvor klimakrisen er alvor for mange, og fornektes av andre.

Viktige bidrag fra litteraturen både i nåtid og fortid er forfatter Maja Lunde med sin bok om «Bienes historie» som bevisstgjør oss om natur og økologi, og dramatikeren Henrik Ibsen med sitt udødelige teaterstykke «En folkefiende». Rollefiguren Dr. Stockmann gir en universell fremstilling om skepsis til flertallstyranniet, individets rett til å tenke annerledes, motsetningene mellom sannhet og egeninteresser

All kultur er ytringer. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Kulturpolitikken har sitt utgangspunkt i ytringsfrihetens infrastruktur og er viktig for å bygge demokratiet vårt. Kulturen skal være tilgjengelig og speile mangfoldet i samfunnet. Kultur bygger identitet, dannelse og fellesskap.

Venstre skal kjempe for kulturens vilkår også i neste stortingsperiode. Kunst og kultur sin store betydning for dannelse og demokrati, er for Venstre selve fundamentet for kulturpolitikken. Kulturens egenverdi er utgangspunkt for vår politikk, for å gi frihet og muligheter til alle.

Kulturmeldinga «Kulturens kraft» ble lagt fram av Trine Skei Grande da hun var kulturminister. Den er noe av det beste som er gjort for å beskrive kulturens plass i Norge i vår tid og Norge sett i verden.

Kulturmeldingen for barn og unge «Oppleve, skape, dele», ble vedtatt i Stortinget i juni. Et viktig kapittel der omhandler kulturskolens plass, et hjertebarn for meg. Meldinga kom fra to Venstrestyrte departement med kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister, og leder av Venstre, Guri Melby.
Regjeringa samler her for første gang barne- og ungdomskulturfeltet som et felles satsingsområde på nasjonalt nivå, om kultur for og med barn og unge.

Museumsmeldinga «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid» ble lagt fram i mars i år ved kulturminister Abid Raja, og vedtatt i Stortinget 8.juni, og viser den politiske retninga for museumspolitikken frem mot 2050.

Venstre gjennom sin regjeringsdeltagelse har gjort et solid arbeid for kunst og kultur gjennom alle de stortingsmeldingene som er levert, hvorav tre er nevnt her.

Språkloven ble også lagt fram av Venstre i regjering, og vedtatt i vår. Den skal fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Loven slår fast at samisk er urfolkspråk i Norge. Kvensk, romani og romanes er nasjonale minoritetsspråk. Norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket og alle nevnte språk er likeverdig med norsk. Alt dette fremmet med Abid Raja i kulturministerstolen.

Et og et halvt år med Covid19 har endret på mye for kunst- og kulturlivet, i alle fall for en periode. Det har vært vanskelig for mange å klare seg. Regjeringa har stilt opp, og penger er delt ut. Mange har fått hjelp, men hvordan endelig status blir når pandemien er over, det bildet har vi ikke ennå. Det vi har fått tydeliggjort er hvor sammenvevd utøvere er i en produksjon, med artisten på scenen, musikerne, teknikere, scenearbeidere, arrangører, konsertlokaler og bookingbyråer. Dette er viktig erfaring for videre styrking av kulturfeltet.

Ytringsfrihet og mangfold er grunnleggende verdier i et fritt samfunn, og en forutsetning for kunst og kultur. Kulturpolitikken er ytringsfrihetens infrastruktur.

Kulturens egenverdi er utgangspunkt for vår politikk, for å gi frihet og muligheter til alle. Kultur gir verdiskaping, kultur gir oss verdier. Venstre vil kjempe videre for ytringsfrihetens infrastruktur.

Ragnhild Helseth

2.kandidat stortingslista

For Venstre i Møre og Romsdal

Venstre er kulturpartiet. Leserbrev tk.no 17.06.21